Semič: Zaposleni mesečno prejmejo skoraj 500 evrov manj kot ostali v regiji

Semič (vir: Camperstop.si)

Število prebivalcev v občini Semič se iz leta v leto zmanjšuje.  Vztrajno se zmanjšuje tudi število učencev, dijakov in študentov. Število upokojencev pa strmo narašča. Prebivalstvo se stara, hkrati se občina uvršča med bivalne, ne pa delovne občine. Podatki še pokažejo, da je imelo delo v občini lani le 633 občanov, kar 891 pa se jih je na delo dnevno vozilo v druge občine, pri čemer je Ljubljana na drugem mestu.

Povprečna bruto plača zaposlenih v občini za 473 evrov zaostaja za plačo zaposlenih v jugovzhodni regiji. Hkrati v Semiču prejemajo le 80 % povprečne slovenske plače. Plače so se lani v občini znižale, ob vsem tem pa zaposleni v Semiču v povprečju še vedno prejemajo najvišje plače v Beli krajini.

V občini Semič je v letu 2018 poslovalo 62 gospodarskih družb (6 več kot lani) in 73 samostojnih podjetnikov (3 več kot lani). Skupaj so zaposlovali 577 ljudi, kar je 13 % manj kot v letu 2017. Ustvarili so 56,9 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je bilo za skoraj petino (19 %) manj kot v letu 2017. Izvozili so za 13,1 milijona evrov blaga in storitev oziroma 47,1 % manj kot leta 2017.

V letu 2018 ni bilo v občini Semič registrirane nobene velike družbe, registrirana je bila 1 srednje velika družba, 16 malih družb, 45 mikro družb in 73 samostojnih podjetnikov.

Razlog za splošno »slabšo« sliko poslovanja družb in samostojnih podjetnikov v občini Semič v letu 2018 je po podatkih iz gradiva za semiški občinski svet izbris sedeža družbe Unitplast v Semiču, ki je bila po velikosti srednje velika družba. Unitplast je bil v letu 2018 pripojena družbi Tomplast – PE Semič. Dodajmo še, da so v podatkih o gospodarstvu zajeta le podjetja in samostojni podjetniki, ki so registrirani v občini. Iskre, na primer, ni med njimi, saj ima v Semiču le enoto, za katero ne izdeluje posebnih bilanc.

Stopnja brezposelnosti decembra lani je 10,9 %, kar je približno toliko kot v letu 2008.

Glede na statistične podatke je imelo leta 2018 v občini Semič delovno mesto 633 delovno aktivnih prebivalcev občine oz. 41,5 % delovno aktivnega prebivalstva občine Semič.

Kar 891 delovno aktivnih prebivalcev občine Semič se je na delo vozilo v druge občine, od tega največ v Novo mesto (301), Črnomelj (191), Ljubljano (134) in Metliko (120). V Semič pa se je lani dnevno na delo vozilo 746 delovno aktivnih prebivalcev iz drugih občin.

Skupno je bilo v občini 1.379 delovnih mest.

Indeks delovne migracije za občino Semič v letu 2018 je znašal 90,5, kar občino uvršča med bivalne, ne pa delovne občine, in sicer med šibko bivalne občine.

Od 62 družb je z dobičkom poslovalo 45 družb oz. 1 družba manj kot v letu 2017. Z dobičkom je poslovalo 72,6 % vseh podjetij. Skupnega dobička je bilo 3,681 milijona evrov oziroma 52 % več dobička kot v letu 2017. Z izgubo je poslovalo 14 podjetij ali 22,6 % vseh, skupna izguba je bila 131 tisoč evrov.

Povprečna plača v občini najvišja v Beli krajini in daleč za povprečjem v regiji

Zaposleni v občini so lani prejeli povprečno 1.321 evrov bruto plače (okoli 900 evrov neto), kar je bilo za 473 evrov manj kot ostali v jugovzhodni regiji. Povprečna plača je dosegala 80 % povprečne slovenske plače, nižja je bila za 331 evrov bruto.

Povprečna plača v občini se je glede na preteklo leto znižala, in sicer za 3,6 %, hkrati pa je bila najvišja v Beli krajini – od povprečne plače v občini Metlika višja za 1,6 %, od povprečne plače v občini Črnomelj pa za 2,1 %.

V občini Semič je bila v letu 2018 neto dodana vrednost na zaposlenega 36.075 evrov (preteklo leto 34.743 evrov), kar je še vedno zelo nizko. Zaostanek za regijo je kar 34,3-odstoten, za državnim povprečjem pa za 18,8 %.

Ob vsem tem ima občina Semič od belokranjskih občin najvišjo neto dodano vrednost na zaposlenega, in sicer je neto dodana vrednost na zaposlenega za 22,9 % višja kot v občini Metlika in za 8 % višja kot v občini Črnomelj.

Ostali kazalniki, ki kažejo trend gibanja števila prebivalcev, števila učencev, dijakov in študentov ter števila upokojencev v občini, pa so naslednji:

Vir: semic.si

J. M.