Romska problematika: Od besed k dejanjem

okrožno novo mesto
(vir: Wikipedija)

Delovna skupina za obravnavo romske problematike, ki jo je vlada ustanovila na predlog ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa v sodelovanju s Kabinetom predsednika vlade, je oblikovala ožje ekspertne skupine, v katere so povabljeni tudi nekateri zunanji strokovnjaki.

Med njimi so tudi ravnatelj Osnovne šole Kočevje, predstavnik civilne iniciative iz Novega mesta, vrhovna državna tožilka, poslanec državnega zbora, predstavnik Finančne uprave RS in predstavnik službe za lokalno samoupravo.

Delovno skupino za obravnavo romske problematike vodi državni sekretar dr. Anton Olaj, ki kot nekdanji generalni direktor Policijske uprave Novo mesto tovrstno problematiko zelo dobro pozna. Delovna skupina si je zastavila cilj, da bo že ob koncu letošnjega leta predstavila tudi rezultate svojega dela. Hkrati pa je parlamentarni odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo že 3. julija 2020 pozval vlado, naj do 31. decembra 2020 pripravi ustrezne predloge sprememb zakonodaje in druge konkretne ukrepe, ki bodo reševali žgočo romsko problematiko.

Olajeva delovna skupina navaja štiri problemske sklope, ki jim je treba nameniti posebno pozornost. To so:

  • Področje zaposlovanja Romov in socialni transferji;
  • Izobraževanje Romov;
  • Odsotnost učinkovitosti generalne prevencije kaznovalne politike;
  • Urejanje prostora, varstvo okolja ter v tej zvezi relevantno financiranje občin.

Za navedene sklope so nato oblikovali ožje ekspertne skupine, ki so takoj začele tudi z delom.

Prejšnji teden pa je v Krškem potekala seja Komisije za integracije romske skupnosti pri Skupnosti občin Slovenije. Iz zapisnika je razvidno, da so obravnavali predvsem varnostne, socialne in integracijske razmere v Posavju, Dolenjski in Beli krajini. Sestanka so se udeležili tudi predstavniki tožilstva, policijske uprave, centra za socialno delo ter Urada RS za narodnosti. Predstavnikov ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na sestanek ni bilo.

Predstavniki Policije so povedali, da se soočajo z razmerami, ki jih je treba nujno zaustaviti, vendar z dosedanjimi ukrepi to ni več mogoče. Objestnost, nasilje in grožnje imajo izrazito negativen vpliv tako na življenje večinskega prebivalstva kot tudi na Rome same. Napetosti se večajo in razmere niso ugodne.

Predstavnici centra za socialno delo sta povedali, da izbruhu težav ne botrujejo potrebe ali revščina, temveč so pogojene z objestnostjo in zavedanjem, da oni to smejo početi, saj se jim nič ne bo zgodilo.

Navzoči so bili enotni, da so nujne spremembe na državni ravni. Na to opozarjajo že več let, vendar doslej ni bilo ustreznega posluha. Pozvali so tudi h kadrovski okrepitvi centrov za socialno delo in policije, saj so ti po njihovem mnenju pogosto zaradi kadrovskih mankov premalo uspešni.

Na to se je odzval dr. Anton Olaj in komisijo pri Skupnosti občin Slovenije pozval, naj do 11. septembra 2020 na Delovno skupino za obravnavo romske problematike posreduje svoje predloge sistemske spremembe. Zagotovil je, da bodo predloge obravnavali na že sklicanih ekspertnih sejah delovne skupine, med 15. in 17. septembrom 2020.

Vlada RS je za predsednika Delovne skupine za romsko problematiko imenovala dr. Antona Olaja, državnega sekretarja v Ministrstvu za notranje zadeve. (vir: mnz.si)

Izjava Delovne skupine po prvi seji, ki je bila 26. avgusta 2020:

J. M.