Ribnica: V pripravi gradnje vodovodnega omrežja v 12 naseljih

Sv. Gregor

Občina Ribnica bo kot nosilka investicije gradila vodovod na relaciji Preska – Sv. Gregor – Brinovščica in odcep Sv. Gregor – Grebenje. Vodovod zajema dve občini, in sicer Ribnico in Sodražico. Občina je zdaj prejela potreben sklep Agencija RS za okolje, na podlagi katerega bodo pridobili še gradbeno dovoljenje. Aktivnosti so v polnem teku, to je tudi del projekta Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje. Po pridobitvi vseh dovoljenj bi vodovod lahko zgradili v treh mesecih, vendar pa je vse odvisno tudi od denarja.

Iz sklepa Agencije RS za okolje (Arso), kjer so presojali izgradnjo vodovoda, je razvidno, da občini Ribnica za ta del ni treba pridobiti okoljevarstvenega soglasja. Občina je zahtevo na Arso poslala že decembra 2017, za izdajo sklepa pa je agencija potrebovala približno pet mesecev.

Iz sklepa je razvidno, da gre za gradnjo vodovoda v dolžini 7.927 metrov. Vodovodno omrežje bodo zgradili v Preski in v naseljih Hudo Konec, Graben, Hojče, Sv. Gregor, Brinovščica, Androl, Krnče, Levstiki, Marolče, Junčje in Grebenje.

Predvideni vodovod se bo priključil na DN 100 za visoko cono (Sinovica). Naprava za zagotavljanje tlaka za omrežje visoke cone pa je že vgrajena v vodohranu Sinovica.

Posebnih nadzemnih objektov na vodovodu ni predvidenih, razen vkopanih vodovodnih jaškov. Jaški so predvideni na mestih, kjer je predvidena vgradnja kompleksnejših vodovodnih armatur (posebni zasuni, regulatorji tlaka). Vodovod bo vkopan. Višina nasutja nad vodovodom bo 1,2 metra. Poškodovano površino bodo po končanih delih uredili tako kot je obstoječe stanje terena.

Vodovodni cevovod bodo gradili na naslednjih območjih:

  1. Odsek Preska – Hudi Konec – Graben – Hojče – Sv. Gregor: skupna dolžina 2.430 metrov, v naseljih Hudi Konec, Graben in Sv. Gregor pa je predvidena še izgradnja 842 metrov sekundarnega vodovodnega omrežja za objekte izven glavne trase vodovoda. Na območju Sv. Gregorja je predvidena gradnja vodovoda za visoko cono in cevovoda za nizko cono. Vodovod za visoko cono bo oskrbovan z vodo neposredno iz vodohrana Sinovica, omrežje nizke cone pa se bo oskrboval z vodo preko obstoječega vodohrana Sv. Gregor.
  2. Odsek Sv. Gregor – Brinovščica: primarni vodovod bo v dolžini 1.010 metrov, dva sekundarna odcepa pa bosta v skupni dolžini 90 metrov.
  3. Odsek Sv. Gregor – Androl (odcep Krnče) – Marolče (odcep Levstiki) – Junčje – Grebenje: dolžina primarnega omrežja z odcepoma za Krnče in Levstike bo 3.232 metrov. Dodatno bo zgrajeno še sekundarno vodovodno omrežje v skupni dolžini 323 metrov.

Čas gradnje bo odvisen predvsem od razpoložljivih finančnih sredstev. V primeru zadostnih sredstev je možno projektiran vodovod izvesti v 90 dneh. V tem primeru bi potekala sprotna gradnja na več odsekih. V primeru gradnje samo na enem odseku pa se čas gradnje ustrezno podaljša in bo znašal do 180 dni.

Hišni vodovodni priključki bodo izvedeni po izpiranju, tlačnem preizkusu in dezinfekciji cevovoda.

Nameravana izgradnja vodovoda se navezuje na obstoječi javni vodovod v naselju Preska in gre za del projekta Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje. Ta predvideva 65.570 metrov cevovodov, 3 čistilne naprave za pripravo pitne vode, 11 črpališč in 4 vodohrane.

Sklep Arso: www.arso.gov.si

J. M.