Ribnica: Razvoj blokirajo svetniki, ki so pretekle proračune označevali kot nerazvojne

Poročali smo že, da je Občinski svet Občine Ribnica na februarski seji zavrnil proračun občine za leto 2018. Od 19 občinskih svetnikov jih je za proračun glasovalo 8 iz vrst Slovenske demokratske stranke (SDS), proti jih je bilo 11. Pred tem je bilo glasovanje o proračunu na dnevnem redu dveh sej v decembru in seje v januarju. Decembrski seji sta bili nesklepčni, na januarski pa sta za potrditev zmanjkala dva glasova.

Ker občina nima veljavnega proračuna za leto 2018, je njen razvoj otežkočen, saj so načrtovane investicije v t. i. blokadi. Gre za najmanj 33 projektov, po predlogu občinske uprave pa bi za investicije samo v letu 2018 namenili 5,8 milijona evrov, kar je 45,6 odstotka več kot v letu 2017. To je torej tisto, kar nekatere svetniške skupine v Ribnici blokirajo.

Združeni: NSi, SLS, SMC, SD, Združena levica in Lista za jutri

Če do zdaj nismo točno vedeli, kdo stoji za to blokado, so stvari zdaj že bolj jasne. Občina je namreč na svoji spletni strani objavila predlog, ki so ga svetniki iz strank NSi, SLS, SMC, SD, Združena levica in Lista za jutri 23. februarja poslali županu Jožetu Levstku. Svetniške skupine zahtevajo, da občina iz proračuna za leto 2018 izvzame 1) dolgoročno zadolževanje in 2) prodajo nepremičnin na naslovu Škrabčevega trga 40 v Ribnici.

V nadaljevanju pa svetniki s prvopodpisano NSi predlagajo 11 dopolnitev.

Med drugim zahtevajo, da se v proračun za leto 2018 umesti tudi financiranje Združenja borcev za vrednote NOB in stroške za obnovo spomenika Jelenov žleb.

Na podlagi zahtev svetnikov iz NSi, SLS, SMC, SD, Združena levica in Lista za jutri je nato občina izdelala nov predlog proračunskih dokumentov. V prihodkih so izvzeli vsa dolgoročna posojila. Teh je za 1,369.153 evrov. Za toliko se posledično zmanjšujejo tudi stroški.

Če bi obveljal predlog strank NSi, SLS, SMC, SD, Združene levice in Liste za jutri, bi morala občina v letu 2018 iz programa črtati:

 • Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov
 • Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme
 • Logoped (nadstrandardni program)
 • Satelitski urgentni center Ribnica
 • Dializni center Ribnica
 • Likovna šola
 • Upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane, telovadnice, igrišč itd.)
 • Športno igrišče v Dolenji vasi
 • Izgradnja športnega igrišča v Nemški vasi
 • Oratorija Župnij Nemška vas in Ribnica
 • Program Vesele počitnice
 • Mobilni pedagog kot dodatni program v osnovnih šolah
 • Bivalne enote
 • Neposredna plačila kmetov (subvencije)
 • Izgradnja javne razsvetljave v Gornjih Lepovčah
 • Cesta Gornje Lepovče
 • Ureditev ceste Špar-Mol-Inles
 • Obnova mostu čez Bistrico
 • Obnova Vrtnarske ulice v Ribnici
 • Izgradnja kanalizacijskega sistema v Gornjih Lepovčah
 • Vodovod Preska – Sv. Gregor – Brinovščica in odcep Sv. Gregor – Grebenje
 • Prostorski dokumenti (Izdelava OPN in več OPPN, tudi za industrijsko cono Lepovče, športno rekreacijski kompleks Ugar in obvoznico Ribnica)
 • Materialne stroške župana bi iz 14.000 evrov znižali na 6.060 evrov.

Kaj bi ostalo in kaj bi bilo dodano, če bi obveljal predlog NSi, SLS, SMC, SD, Združena levica in Lista za jutri?

 • Obnova spomenika Jelenov žleb (pod postavko Obnova kulturnih in sakralnih spomenikov)
 • Sofinanciranje Združenja borcev za vrednote NOB
 • Športno igrišče Kot – Jurjevica – Breže – Sajevec
 • Športno igrišče Goriča vas
 • Investicije in investicijsko vzdrževanje (iz 25.000 evrov bi povečali na 40.000 evrov)
 • Energetska sanacija Osnovne šole Ribnica
 • Ideal center Ribnica (od načrtovanih 30.000 evrov bi ostalo 10.000 evrov)
 • Agromelioracija s komasacijo Breže
 • Druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice, reklamni izveski) – iz 9.400 evrov bi povečali na 21.400 evrov
 • Odkup hiše in zemljišč v Jurjevici za 50.000 evrov
 • Ureditev in asfaltiranje ceste Male Breže (25.000 evrov). 

Dodajmo, da nekateri od teh projektov tehnično sploh niso izvedljivi, ker niso v Občinskem prostorskem načrtu (OPN) ali pa v tako kratkem času zaradi neurejenih lastniških razmerij sploh ne bo možno pridobiti zemljišč ali so še kakšne druge ovire. Dodatna težava pa je, da svetniki, ki nasprotujejo županovemu predlogu proračuna, sploh nočejo predlagati, iz katerih proračunskih postavk naj bi se prerazporedila sredstva za njihove zahteve.

Epilog: Svetniki iz vrst NSi, SLS, SMC, SD, Združena levica in Lista za jutri vztrajno zahtevajo, da se prihodki proračuna znižajo za okoli 1,3 milijona evrov, pri čemer se izravnave proračuna ne da izvesti drugače, kot da se iz proračuna izloči tudi investicije, za katere so že zagotovljena državna ali evropska sredstva. Da je paradoks še večji, to od župana zahtevajo svetniki, ki so pretekle proračune označevali za nerazvojne.

J. M.