Ribnica: Končno prevladal razum, proračun pod streho

Ribnica

Ribniški občinski svetniki so 25. aprila le potrdili občinski proračun za leto 2018 in s tem občini omogočili, da bo tudi letos razvojno uspešna. Občina Ribnica je bila namreč v letu 2018 ena redkih v državi, ki je poslovala na način začasnega financiranja, kar onemogoča razvoj.

Po vseh zapletih, ki so se s trmarjenjem nekaterih občinskih svetnikov iz posameznih svetniških skupin, je tako končno prevladal razum. Svetniki so z 11 glasov za in nobenim proti občinski proračun za leto 2018 tudi potrdili. Občina pa je tega že objavila tudi v Uradnem listu RS.

Amandma za ZZB ni bil sprejet

Na 10. izredni seji občinskega sveta je potekala dolga razprava o proračunu. Svetniki so najprej glasovali o dveh amandmajih in enem sklepu. Prvi amandma je predložil predstavnik stranke ZL-DSD, in sicer je predlagal, da se postavka Materialni stroški – župan zmanjša za 1.000 evrov. Za toliko oz. 1.000 evrov naj bi se povečala postavka Program veteranskih organizacij. Predlagal je, da se v proračun doda nova postavka za sofinanciranje Občinske organizacije ZZB za vrednote NOB. Predlog predstavnika stranke ZL-DSD ni bil sprejet, 7 jih je bilo za in 7 proti.

Predlog za čiščenje Bistrice in sanacijo črnih odlagališč sprejet

Drugi amandma, o katerem so svetniki glasovali 25. aprila, pa je podal župan Jože Levstek. Predlagal je zmanjšanje sredstev na proračunski postavki Turistično-promocijske dejavnosti (Posebni material in storitve), zmanjšanje naj bi bilo za 10.000 evrov. Povečali pa bi se postavki Sofinanciranje izvedbe čiščenja potoka Bistrice v Ribnici – iz 3.000 na 8.000 evrov, in postavka Sanacija črnih odlagališč – iz 0 na 5.000 evrov. Svetniki so županov predlog potrdili s 13 glasovi za.

Svetniki so glasovali tudi o sklepu, da se del zemljišča 2940/3 k.o. Jurjevica umesti v Načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem. Sklep je bil sprejet z 9 glasovi za in 1 proti.

Na koncu so svetniki glasovali še o celotnem predlogu proračuna. Proračun Občine Ribnica za leto 2018 je bil sprejet z 11 glasovi za in nobenim proti.

Načrtujejo 2,56 milijona evrov evropskih sredstev

Iz uradno objavljenega proračuna je razvidno, da občina v letu 2018 načrtuje dobrih 11 milijonov evrov prihodkov in 11,9 milijona evrov odhodkov. To pomeni, da bo poraba dobrih 900 tisoč evrov višja od prihodkov. Primanjkljaj pa bodo pokrili s tekočim presežkom in z dodatnim zadolževanjem, načrtovana neto zadolžitev ob koncu leta je 564 tisoč evrov. Svetniki so sprejeli še sklep, da se občina za proračun leta 2018 lahko zadolži do 840 tisoč evrov. Sklenili so tudi, da občina v letu 2018 ne bo izdala poroštev javnim podjetjem in javnim zavodom, katerih ustanoviteljica je bila.

Občina načrtuje, da bo letos prejela 2,56 milijona evrov iz evropskih skladov, hkrati pa še skoraj 984 tisoč evrov prihodkov od drugih javnih ustanov v državi. Skupaj je to 3,544 milijona evrov. Za toliko so večji skupni načrtovani prihodki.

Sprejem proračuna pa je bil odločilnega pomena tudi za zagotavljanje zakonsko določenih obveznosti in načrtovanih investicij, ki pomembno vplivajo na razvoj občine. To velja tudi za spremembe nekaterih pravilnikov, ki jih je občina tudi že objavila, nanašajo pa se na ohranjanje in spodbujanje razvoja podeželja v občini in tudi pomoč društvom s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja.

Ribniški proračun v letu 2017 eden najboljših doslej

Glede na vse zaplete, ki so bili povezani s sprejemanjem občinskega proračuna in so se začeli najmanj decembra lani, smo preverili še podatke o poslovanju občine v letu 2017. Iz pregleda je razvidno, da je bil ribniški zaključni račun za leto 2017 eden najboljših v zadnjih letih. Načrtovane prihodke so dosegli v 98,6 odstotka, odhodke pa v 95,2 odstotka. To pomeni, da je bil proračun za leto 2017 zelo dobro pripravljen, poslovanje občine pa skladno z načrti. Zato ne more biti nobenega dvoma, da tudi proračun za leto 2018 ni podoben.

Dodajmo še, da je občina Ribnica v letu 2017 pomembno zmanjšala zadolženost na občana. V letih 2015 in 2016 je bila zadolženost na občana v Ribnici 316 evrov, v letu 2017 pa 271 evrov. Za primerjavo: povprečna zadolženost slovenskih občin v letu 2016 je bila 409 evrov na občana.

J. M.