Razpisi: Za kmetijstvo namenjenih 29 milijonov evrov nepovratnega denarja

(vir: arhiv)

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki ga vodi Aleksandra Pivec, je v zadnjih dneh objavilo tri nove javne razpise, po katerih bodo razdelili 29 milijonov evrov nepovratnih sredstev.

Razpisi so naslednji:

  1. Javni razpis za naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa v višini 8 milijonov evrov.

Cilj razpisa je uvesti učinkovite in okoljsko sprejemljive tehnologije za posek in spravilo lesa, doseči intenziviranje gospodarjenja z gozdovi, profesionalizacijo dela v gozdovih, zmanjšanje števila delovnih nesreč pri delu v gozdu ter ustvariti nova delovna mesta.

Upravičenci lahko kandidirajo za pridobitev nepovratnih sredstev individualno oziroma kolektivno kot skupine lastnikov gozdov ali skupine proizvajalcev s področja gozdarstva.

Od skupno 8 milijonov evrov razpisanih nepovratnih sredstev bo 5 milijonov evrov namenjenih fizičnim osebam, razen samostojnim podjetnikom posameznikom, ter skupinam lastnikov gozdov in agrarnim skupnostim, preostalih 3 milijone evrov pa bo namenjenih pravnim osebam, samostojnim podjetnikom posameznikom in skupinam proizvajalcev s področja gozdarstva.

Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 17. 8. 2020 do vključno 17. 9. 2020, do 23.59. ure. Več podrobnosti je na voljo tukaj: tukaj

2. Javni razpis v vrednosti 1 milijon evrov za zaščito živali na paši pred medvedom in volkom

Upravičenci so nosilci kmetijskih gospodarstev, za naložbe v ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojenje divjadi z visokimi premičnimi varovalnimi elektromrežami in nepremičnimi elektroograjami na območjih pojavljanja medveda in volka.

Upravičenci lahko vložijo vlogo od 17. avgusta 2020 do vključno 21. oktobra 2020 do 23:59 Več o razpisu je na voljo tukaj

3. Javni razpis za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020 v višini 20 milijonov evrov.

Od skupno 20 milijonov evrov razpisanih nepovratnih sredstev bo:

  • 7 milijonov evrov namenjenih za nosilce kmetij ali nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji ter
  • 13 milijonov evrov namenjenih za samostojne podjetnike posameznike, zadruge, zavode in gospodarske družbe.

Predmet podpore so naslednje vrste naložb za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov:

  • ureditev objektov oziroma nakup opreme za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov,
  • ureditev skladiščnih kapacitet oziroma nakup opreme za namen skladiščenja,
  • ureditev objektov oziroma nakup opreme za oskrbo z vodo ter posodobitev sistemov za varčno uporabo vode, shranjevanje vode, ureditev greznic in čistilnih naprav, ureditev lovilcev maščob oziroma naprav za obdelavo odpadnih voda,
  • ureditev objektov oziroma nakup opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije za potrebe predelave ali trženja kmetijskih proizvodov za lastno porabo, razen za pridobivanje električne energije iz sončnega vira in proizvodnjo bioplina,
  • nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov, nakup energetsko varčnejše opreme ter rekonstrukcijo objektov, ki prispeva k zmanjšanju toplotnih izgub z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo,
  • nakup opreme in naprav, ki povečujejo varnost pri delu.

Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 17. avgusta do vključno 26. oktobra 2020 do 24. ure.  Več o tem je na voljo: tukaj

C. R.