Razpis za podelitev Nahtigalovih priznanj

Vir: pixabay.com
Društvo Dolenjska akademska pobuda je objavilo javni razpis za podelitev Nahtigalovih priznanj za ustvarjalne dosežke dijakov in študentov, njihovih mentorjev in drugih raziskovalcev za leti 2019 in 2020.
Namen Nahtigalovih priznanj je dvig raziskovalne kulture na področju Dolenjske in Bele krajine in opozarjanje na odlične dosežke posameznikov in skupin na področju raziskovalnega dela in mentorskega dela z mladimi.
Priznanja so poimenovana po akademiku in prvem dekanu Filozofske fakultete Rajku Nahtigalu, rojenem v Novem mestu leta 1877.
Priznanja razpisujejo za naslednje kategorije:
–    priznanja za raziskovalno delo mladih,
–    priznanja za mentorsko delo z mladimi,
–    priznanja za raziskovalne dosežke in inovacijsko delo,
–    priznanja za življenjsko delo.

Posameznike lahko za podelitev priznanja predlaga njihov delodajalec, šola, raziskovalni, diplomski ali doktorski mentor, učiteljski zbor, predavateljski zbor ali katedra.

Na razpisu lahko sodelujejo vsi posamezniki in raziskovalne skupine, katerih raziskovalno delo ali življenjska pot sta povezana z Dolenjsko, Posavjem ali Belo krajino, ne glede na njihovo raziskovalno področje.

Javni razpis in Pravilnik o Nahtigalovih priznanjih sta objavljena na spletni strani DAP.

Rok za oddajo prijav je do vključno 1. maja 2021. Za pravočasne se bodo štele vse prijave, ki jih bo Društvo DAP Novo mesto prejelo do vključno 1. maja 2021, ali bodo do tega dne priporočeno poslane po pošti.

Prijave pošljite na naslov:

Društvo Dolenjska akademska pobuda Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo  mesto, pošiljka naj bo označena z »ZAUPNO: Za javni razpis za podelitev Nahtigalovih  priznanj  za leti 2019 in 2020«

M. D.