Prve globe po nadzorih odlaganja in ločevanja odpadkov

Odpadki (vir: Občina Straža)

Služba za medobčinski inšpekcijski nadzor Skupne občinske uprave občin Dolenjske je v času od 18. novembra do 20. oktobra izvajala poostren nadzor, s katerim je ugotavljala pravilno odlaganje in ločevanja komunalnih odpadkov na izvoru nastanja.

Nadzori so bili usmerjeni v pregled individualnih zabojnikov pri gospodinjstvo, pa tudi skupnih zbiralnih za komunalne odpadke.

Nadzore so na prevzemnih mestih komunalnih odpadkov na območjih posamezne občine. Izvajali so jih s pristojnima območnima komunalama (Trebnje in Novo mesto) in napovedali, da bodo zoper kršitelje uvedli prekrškovne postopke, da sledijo globe.

Doslej sta dve dolenjski občini objavili rezultate teh pregledov.

Iz občine Mokronog – Trebelno navajajo, da je bilo pregledanih 274 lokacij.  V okviru nadzora je bilo ugotovljeno, da je največ nepravilnosti pri odlaganju mešane embalaže (kovinska, plastična, sestavljena) in papirja ter papirne embalaže v zabojnike za mešane komunalne odpadke. Pogosta nepravilnost je tudi pri odlaganju bioloških odpadkov v te zabojnike. Z občine so sporočili, da so bile v okviru izvedenega nadzora ugotovljene kršitve, zoper kršitelje bodo uvedeni prekrškovni postopki.

Občina Straža pa je objavila, da povzročitelji komunalnih odpadkov ne ločujejo v zadostni meri in jih ne odlagajo v za to namenjene zabojnike za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. V pregledanih zabojnikih za mešane komunalne odpadke je tako še vedno preveč odloženega papirja, embalaže, bioloških odpadkov in tudi celo kosovnih odpadkov ter steklovine. Prav tako so nepravilnosti ugotovljene zaradi odlaganja komunalnih odpadkov ob zabojnike in odlaganja kosovnih odpadkov ob zabojnike na prevzemnih mestih.

Pri vseh pregledanih prevzemnih mestih na območju občine Straža so bili ugotovljeni kršitelji, katerim bo izrečena sankcija zaradi neločevanja komunalnih odpadkov v skladu z določili občinskega odloka.

Odpadki (vi: občina Straža)

M. D.