Projektno delo Dvig kakovostne integrirane oskrbe na domu

Člani projekta (foto: AD)

Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede (UNM FZV) se je skupaj s partnerjem Domom starejših občanov Novo mesto prijavila na razpis Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2020 za študijsko leto 2018/2019.

Projekt je potekal od marca do junija 2019, sofinancirata ga Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Člani projektne skupine Dvig kakovostne integrirane oskrbe na domu so bili: Andreja Draginc, predavateljica na UNM FZV, pedagoška mentorica in koordinatorica projekta, doc. dr. Nevenka Kregar Velikonja, dekanica UNM FZV, pedagoška mentorica, Simona Špes Šajn, vodja pomoči na domu v Domu starejših občanov Novo mesto, delovna mentorica, Arijeta Murseli, Kristina Kusić, Eva Plut, Jovana Eminović, Klavdija Kek, Anja Bonifer (študentke UNM FZV), Anže Kimovec in Tadeja Urbas (študenta Pravne fakultete Univerze v Ljubljani), Alja Dravinec (študentka Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani) in Adelisa Ramić (študentka UNM Fakultete za ekonomijo in informatiko).

Andreja Draginc je v obvestilu za medije zapisala, da slovenska družba postaja vedno bolj dolgoživa, pričakovano trajanje življenja se podaljšuje in delež starejših nad 65 let hitro narašča. Skladno z intenzivnim staranjem in dolgoživostjo družbe se kaže potreba po zagotavljanju in razvoju podpornih storitev. Večje bo tudi število starejših, ki bodo živeli sami, ker se veča število mladih, ki odhajajo od doma in se izobražujejo v središču Slovenije in s tem iščejo priložnost za zaposlitev drugje.

Na domu uporabnikov se izvaja socialno varstvena storitev pomoč na domu. Gre za različne oblike organizirane pomoči, s katerimi se upravičencu vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu in oskrbi.

Dom starejših občanov Novo mesto izvaja socialno oskrbo na domu na območju Mestne občine Novo mesto in občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Straža, Škocjan, Šmarješke Toplice in Šentjernej. Pogodbo ima sklenjeno z okrog 170 uporabniki pomoči na domu. Le ti potrebujejo pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, gospodinjsko pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. Socialno varstveno storitev pomoč na domu izvajajo strokovno usposobljene osebe, to so socialne oskrbovalke in socialni oskrbovalci. Dom ugotavlja, da s storitvami pomoči na domu ne morejo zadovoljiti vseh potreb uporabnikov, saj njihovo število kot tudi število storitev narašča, vsi uporabniki z izvedenimi storitvami niso zadovoljni, želijo si kvalitetnejše obravnave, soočajo se s kadrovsko podhranjenostjo. Že vrsto let izvajajo storitev pomoči na domu, pri čemer pa je nabor teh storitev omejen le na socialno oskrbo. Socialne oskrbovalke, ki izvajajo oskrbo na domu, ne morejo in ne smejo izvajati drugih storitev, ki bi jih nekateri izmed njih tudi potrebovali (npr. pomoč in nadzor pri jemanju zdravil).

Zato so v okviru projekta Dvig kakovostne integrirane oskrbe na domu v izvajanje storitev oskrbe na domu vključili študente zdravstvene nege.

S socialnimi oskrbovalkami so izvajale storitve pomoči na domu: gospodinjska pomoč (pomoč pri pripravi obroka, pomivanje posode, odnašanje smeti, postiljanje, pospravljanje), pomoč pri vzdrževanju osebne higiene (pomoč pri hranjenju, pomoč pri osnovni negi), pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (pogovor, branje, sprehod) in prenašale tudi pridobljeno teoretično znanje na uporabnike (zdravstveno vzgojno delovanje). S tem smo želeli prispevali h kakovostnejši oskrbi uporabnikov na domu, k boljšemu počutju in zdravju ter zadovoljstvu starejših. Da bodo socialne oskrbovalke nudile kvalitetnejšo oskrbo uporabnikom, smo zanje izvedli delavnice o prvi pomoči (ukrepanje ob padcu oz. poškodbi uporabnika, ob poslabšanju zdravstvenega stanja uporabnika, življenjsko ogroženega uporabnika) in komunikaciji med izvajalci in uporabniki s poudarkom na pomenu upoštevanja etičnih načel v socialnem varstvu. Z izobraževanjem so socialne oskrbovalke pridobile nova teoretična in praktična znanja, osvežile znanje in se seznanile z nekaterimi novostmi na obravnavanem področju.

Pripravili so tudi zloženki s področja pravne zaščite starejših za uporabnike pomoči na domu in njihove svojce z naslovom ‘Informiranje uporabnikov pomoči na domu o dedovanju’ in ‘Informiranje uporabnikov pomoči na domu o pravicah iz javnih sredstev’.

Mag. Milena Dular, direktorica DSO Novo mesto

V okviru projekta so v petek, 14. junija 2019, izvedli 1. srečanje uporabnikov pomoči na domu in tako prispevali k širjenju socialne mreže starejših, druženju in preprečevanju osamljenosti uporabnikov. Uporabnike pomoči na domu, njihove svojce, zaposlene, člane projekta kot tudi vse vabljene je pozdravila in nagovorila Milena Dular, direktorica DSO Novo mesto.

Dr. Vida Čadonič Špelič

Vabilu se je odzvala tudi Vida Čadonič Špelič, direktorica občinske uprave MO Novo mesto. Žiga Novak, Nejc Remškar in Aljaž Butara, študenti UNM FZV, so z igranjem na harmonike in Sara Sotlar z njenimi Mažoretami Šentjanž v kulturnem programom prispevali k medgeneracijski povezanosti, študentke zdravstveni nege so zdravstveno vzgojno svetovale, študenta prava pa sta nudila informacije uporabnikom o pravni zaščiti starejših.

Koordinatorica projekta Andreja Draginc se ob izteku projekta vsem članom projektne skupine zahvaljuje za sodelovanje, je zapisala v sporočilu za medije.

Vabilu se je odzvala tudi Sara Sotlar z njenimi Mažoretami Šentjanž, v kulturnem programu pa so prispevale k medgeneracijski povezanosti.
Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

C. R.