V Občini Žužemberk so prevozi otrok očitno zlata jama. Če je šlo doslej kot po maslu, pa se zdaj tla nekomu, kot je videti, res spodmikajo. Na februarski razpis za novo štiriletno obdobje se je namreč nepričakovano prijavil cenejši ponudnik, kar bi občini prineslo okrog 171 tisoč evrov prihranka. Verjetno šok za nekatere in blagodejnost za občinski proračun. Bo šlo po pravilih?

Na javnem razpisu, objavljenem leta 2013, je bil kot najugodnejši ponudnik izbran FS, d. o. o.

V letu 2013 je Občina Žužemberk izvedla javni razpis za prevoze otrok v Osnovno šolo (OŠ) Žužemberk za obdobje 2013–2017, na katerega sta se prijavila podjetja: FS, d. o. o., iz Žužemberka in Integral voznik, d. o. o., iz Novega mesta. Zahteva je bila, da mora imeti ponudnik na voljo tri avtobuse, ki bodo po oceni naročnika dnevno skupno prevozili 164 km ali 54,7 km/dan/avtobus, in kombibus, ki bo na dan v povprečju prevozil 120 km.

In kakšne so bile cene v danih ponudbah:

  1. FS, d. o. o., Grajski trg 15, Žužemberk

(avtobusni prevoz cena/km brez DDV: 4,85 EUR/km, z DDV: 5,31 EUR/km)

(kombibus prevoz cena/km brez DDV: 1,99 EUR/km, z DDV: 2,18 EUR/km)

  1. Integral voznik d.o.o., Ljubljanska c. 26, Novo mesto

(avtobusni prevoz cena brez DDV: 8,6649 EUR/km, z DDV: 9,488 EUR/km)

(kombibus prevoz cena brez DDV: 2.699 EUR/km, z DDV: 2,955 EUR/km)

Ko se je začel šolski pouk, pa se je obseg prevozov nenadoma povečal. Iz računov za prevoze otrok v OŠ Žužemberk v šolskem letu 2014/2015 (šolsko leto ima v povprečju 190 šolskih dni), je razvidno, da je posamezni avtobus namesto 54,7 km/dan od 1. septembra dalje dejansko prevozil 75,4 km/dan ali 20,7 km/dan več, kot je bilo predvideno v razpisni dokumentaciji. Za kombibus se je število kilometrov iz 120,7 km/dan povečalo na 168,2 km/dan ali 48,5 km/dan več, kot je bilo ocenjeno v razpisni dokumentaciji. Vse to povečano število kilometrov pa je morala občina plačati in to po ceni izbranega ponudnika, pridobljeni na javnem razpisu. Tako je FS, d. o. o., v povprečju za posamezni avtobus prejel 402,02 EUR/dan in za kombibus 357,52 EUR/dan. V šolskem letu 2014/2015, je na podlagi prejetih računov Občina Žužemberk za avtobusne prevoze in prevoze s kombibusom družbi FS, d. o. o., plačala 305.285,68 EUR. Dober posel, ni kaj, za katerega se je bilo vredno prijaviti tudi na februarja letos objavljenem javnem razpisu Občine Žužemberk za obdobje naslednjih štirih let, tj. 2017–2021.

Objavljen javni razpis za prevoze otrok v OŠ Žužemberk za obdobje štirih let

V februarju 2017 je Občina Žužemberk spet objavila javni razpis za izbiro izvajalca za opravljanje prevozov otrok v OŠ Žužemberk, za obdobje štirih let. Po oceni naročnika bo izbrani prevoznik v šolskem letu 2017/2018 skupno dnevno prevozil 409 km, za kar mora imeti na razpolago dva avtobusa (49 do 55 sedežev), ki bosta v povprečju prevozila vsak 67,5 km/dan, dva mini busa (35 do 40 sedežev), ki bosta v povprečju prevozila vsak 113 km/dan in kombi bus (16 do 21 sedežev), ki bo prevozil 58 km/dan. Te pogoje bi lahko izpolnili številni prevozniki, kar bi prav gotovo zagotovilo konkurenco med ponudniki in s tem posledično za občino nižjo ceno prevozov, kar pa glede na dane razpisne pogoje naj ne bi bilo v njenem interesu.

Pogoji za sodelovanje na razpisu

Občina Žužemberk je od potencialnih ponudnikov zahtevala, da so v posameznem šolskem letu (od leta 2013–2016) izvajali dnevne prevoze šoloobveznih otrok za potrebe lokalne skupnosti v višini najmanj 200.000,00 EUR brez DDV (z DDV 219.000,00 EUR) in da mora imeti gospodarski subjekt na dan izdaje bonitetnega obrazca bonitetno oceno po pravilih Basel II vsaj SB5. Če izpolnjevanje pogojev glede avtobusov in kombi busa pri prevoznikih še ne bi predstavljalo prevelike ovire za prijavo na javni razpis, pa glede izpolnjevanja ostalih pogojev prijava na razpis ni bila več tako preprosta. Le redki prevozniki v Sloveniji se namreč lahko pohvalijo, da so v posameznem šolskem letu izvajali prevoze šolskih otrok v višini najmanj 200.000,00 EUR (brez DDV), še manj pa je takšnih, ki imajo hkrati tudi bonitetno oceno vsaj SB5.

In kdo naj bi te pogoje izpolnjeval?

Občina Žužemberk je začela s svojim delovanjem 1. januarja 1999 in vse od takrat dalje je prevoze otrok v Osnovno šolo Žužemberk na račun Občine Žužemberk izvajalo podjetje FS d.o.o., katerega takratni lastnik in direktor je bil do 20. junija 2006 Franc Škufca, hkrati tudi nepoklicni župan, ko ga je na direktorskem položaju zamenjal Marko Zajec, 20. avgusta 2010 pa je direktor postal Janez Papež. Oba skupaj pa sta v tem času postala tudi solastnika podjetja, v katerem je Franc Škufca zaposlen kot komercialist. Računsko sodišče RS, ki je pri 22 manjših slovenskih občinah revidiralo dodeljevanje tekočih transferjev v letu 2012, je glede prevozov v revizijskem poročilu št. 324-17/2015/4, z dne 24. novembra 2015, zapisalo, da znaša povprečni letni strošek na revidirano občino za prevoze učencev v osnovno šolo 99.512 EUR, medtem, ko je bil v revizijskem poročilu objavljeni strošek za Občino Žužemberk v tem istem letu 316.919 EUR, kar pomeni, da je bil ta kar 3,18-krat večji od povprečja vseh revidiranih občin.

Ta objavljeni podatek Računskega sodišča RS dokazuje, da gospodarski subjekt FS, d. o. o., od leta 2013–2016 (to potrjuje tudi vpogled v proračune Občine Žužemberk za leta 2013–2016) izpolnjuje zahtevani pogoj glede izvajanja prevozov za potrebe lokalne skupnosti v višini najmanj 200.000,00 EUR (brez DDV). In ker je bilo nekako kar pričakovati, da se bo tudi na tokratni javni razpis za prevoze prijavila družba FS, d. o. o., iz vsega skupaj nekako logično sledi, da naj bi ta družba izpolnjevala tudi drugi zahtevani pogoj. Ta pa je, da mora imeti ponudnik na dan izdaje bonitetnega obrazca bonitetno oceno po pravilih Basel II vsaj SB5

Presenečenje. Na razpis se prijavi novi ponudnik.

Do roka, 27. marca 2017, so svoje ponudbe oddali trije ponudniki: FS, d. o. o., iz Žužemberka, Integral voznik, d. o. o., iz Novega mesta – oba tako kot leta 2013. Tokrat – prvič – pa se je na razpis Občine Žužemberk prijavil novi ponudnik: Turizem, prevozi, avtošola Prah Sevnica, Anton Prah, s. p., s partnerji: Prevozi Kastelic, avtobusni prevozi, d. o. o., Avtoprevozništvo Kraševec Sandi, s. p., in Avtobusni prevozi Polikarp Kastigar, s. p. (v nadaljevanju: partnerji), kar je bilo po vsej verjetnosti za prisotne na javnem odpiranju (prisotna sta bila pooblaščena predstavnika FS, d. o. o., in pooblaščeni predstavnik Integral voznika, d. o. o.) vsekakor nepričakovano presenečenje. Tretji ponudnik pa se je na koncu za Občino Žužemberk izkazal z najugodnejšo ponudbo in najnižjo ceno.

Odpiranje ponudb je bilo javno.

Najvišjo ponudbeno ceno (v EUR in brez DDV) za eno leto je oddal Integral voznik, d. o. o., iz Novega mesta, 337.107,50 EUR. Nižjo ponudbo od te je oddal FS, d. o. o., in ta je bila 269.353,50 EUR. Najnižja od vseh treh pa je bila ponudba ponudnika Turizem, prevozi, avtošola Prah Sevnica, Anton Prah s. p., s partnerji, ki bi letno za prevoze Občini Žužemberk brez DDV zaračunal 247.311,60 EUR (z DDV 270.806,20 EUR).

Glede na to, da je Občina Žužemberk v šolskem letu 2014/2015 družbi FS, d. o. o., za prevoze otrok v Osnovno šolo Žužemberk, po računih, za prevoze s tremi avtobusi in kombibusom plačala 305.285,68 EUR, je tokratna ponudba ponudnika Turizem, prevozi, avtošola Prah Sevnica, Anton Prah s. p., s partnerji, že na prvi pogled za občino ugodnejša.

Kljub temu, da se bo število potrebnih avtobusov za izvedbo javnega naročila iz leta 2017 v primerjavi z letom 2013 povečalo za enega, da se bo v šolskem letu 2017/2018 občutno povečal obseg prevoženih kilometrov z avtobusi, bodo v celoti stroški prevozov za Občino Žužemberk kljub temu nižji, če jih primerjamo s stroški v šolskem letu 2014/2015, za katerega imamo podatke.

Ocena prihrankov

Oceno prihrankov lahko naredimo le tako, da obseg prevozov po razpisni dokumentaciji v javnem razpisu iz leta 2017 preračunamo na trenutno veljavne cene iz razpisa v letu 2013. V letu 2016 je Občina Žužemberk po podatkih iz aplikacije Erar družbi FS, d. o. o., v devetih mesecih izplačala 282.205,38 EUR ali povprečno 31.356,15 EUR/mesec. Če povprečje za vseh deset mesecev posameznega šolskega leta ostane enako, bi to za občino pomenilo strošek 313.561,50 EUR/šolsko leto. Če obseg bodočih prevozov v šolskem letu 2017/2018 preračunamo na še veljavne cene iz razpisa iz leta 2013 (po katerih predvidevamo, da se ti še vedno izvajajo), bi ti prevozi v šolskem letu 2017/2018 teoretično stali občino 378.262,60 EUR.

Dejansko, pa bi ti prevozi na podlagi dane ponudbe gospodarskega subjekta Turizem, prevozi, avtošola Prah Sevnica, Anton Prah, s. p., s partnerji, v posameznem šolskem letu (z DDV) Občino Žužemberk stali 270.806,20 EUR.

Ob danih predpostavkah izračun pokaže, da bi občina teoretično lahko prihranila 107.456,40 EUR (378.262,60 EUR – 270.806,20 = 107.456,40 EUR). Dejansko pa bi bil kljub večjemu obsegu prevoženih kilometrov in potrebnega večjega števila avtobusov v šolskem letu 2017/2018 prihranek lahko okrog 42.700 EUR/leto (313.561,50 EUR – 270.806,20 EUR = 42.755,30 EUR), kar bi v štirih letih za občino pomenilo skupno za okrog 171.000 EUR prihrankov – pod pogojem, da bo najcenejšemu ponudniku javno naročilo tudi dejansko oddano.

Novi ponudnik, nove cene in v skupnem seštevku za občino v prihodnjih letih možni nižji stroški za prevoze učencev v Osnovno šolo Žužemberk. In verjetno bi lahko danes pisali še o nižjih cenah in za občino še manjših stroških za prevoze, če Občina Žužemberk v razpisni dokumentaciji od potencialnih ponudnikov ne bi zahtevala izpolnjevanja tako rigoroznih pogojev, ki so od prijave na javni razpis odvrnili marsikaterega potencialnega ponudnika.

Občinska komisija, pristojna za izvedbo javnega razpisa, bo v nadaljevanju podrobno pregledala vse tri prispele ponudbe in, če ne bo ugotovila pomanjkljivosti pri nobenem od ponudnikov, bo posel oddan ponudniku z najnižjo ceno. To pa je ponudba družbe Turizem, prevozi, avtošola Prah Sevnica, Anton Prah, s. p., s partnerji.

V primeru kakršnih koli zapletov in pritožb na izbirni postopek pa bo o tem odločala Državna revizijska komisija. Glede na to, kakšno razmerje med ponudniki je pokazalo javno odpiranje ponudb, bi lahko po vsej verjetnosti v nadaljnjem postopku do oddaje javnega naročila pričakovali možne zaplete, kajti, težko se bo, iz kakršnega koli že vzroka, odpovedati se oz. izgubiti tako donosen posel ali – kot smo šaljivo zapisali v naslovu – bi bilo to isto, kot bi se odpovedali kokoški, ki naj bi nesla zlata jajca.

In še o kokoški, ki naj bi nesla zlata

Iz podatkov, ki jih je glede prevozov zbral eden od občinskih svetnikov zaradi primerjave z nekaterimi sosednjimi ali žužemberški občini bližnjimi občinami, kakšna je cena za prevoženi kilometer in koliko katera od njih plača za prevoze učencev v osnovne šole, je analiza cen iz leta 2011 pokazala, da je bila cena za prevoženi kilometer z avtobusom v Občini Žužemberk v primerjavi s ceno v Občini Mirna Peč za 246 % višja, v primerjavi s ceno v Občini Semič za 172,7 % višja, v primerjavi s ceno v Občini Dolenjske Toplice pa za 181,5 % višja.

Za prevoze učencev v šolo je Občina Žužemberk v letu 2011 iz proračuna namenila:

  • 493 % več sredstev kot Občina Mirna Peč,
  • 428 % več kot Občina Semič,
  • 218,2 % več kot Občina Dolenjske Toplice in
  • 387,8 % več kot Občina Šentrupert.

Glede na te primerjane podatke o prevozih je kakršno koli dodatno pojasnilo o kokoški, ki naj bi v žužemberški občini nesla zlata jajca, vsekakor odveč.

T. H.

(Pripis: Informacije so javnega značaja, dokumente, na podlagi katerih smo to zapisali, hranimo v uredništvu.)