Pokolpje: V teku 7. javni razpis za sofinanciranje investicij v vrednosti 1,275 milijona evrov

Pokolpje (RIC Bela krajina)

Konec januarja je bil v Uradnem listu razpisan 7. javni razpis za program Pokolpje. Predmet razpisa je sofinanciranje investicij v opredmetena in/ali neopredmetena osnovna sredstva pri začetnih investicijah na območju občin Semič, Metlika, Črnomelj, Kočevje, Loški Potok, Osilnica ali Kostel.

Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki so ob oddaji vloge na javni razpis vsaj 18 mesecev vpisani v sodni oziroma Poslovni register Slovenije.

Prijavitelji lahko oddajo vlogo za investicijske projekte v ostale gospodarske dejavnosti in za investicijske projekte za področje turizma, s poudarkom na zagotavljanju nočitvenih kapacitet.

Okvirna višina razpisanih sredstev je 1.275.000 evrov, od tega 425.000 evrov za leto 2018 in 850.000 za leto 2019, pri tem bo približno polovica namenjena za gospodarstvo in preostalo za turizem.

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov, v kar niso všteti vsi stroški, začetnih investicij je lahko najmanj 10.000 in največ 50.000 evrov.

Nadalje je višina sofinanciranja določena pri 45 % vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja, 35 % vrednosti za srenje velika podjetja in 25 % za velika podjetja.

Rok za oddajo vlog je do vključno torka, 13. 3. 2018, do 12. ure, za projekte, za katere je predvideno sofinanciranje v letu 2018 in od vključno četrtka, 3. 5. do torka, 29. 5. 2018, za projekte, za katere se predvideva sofinanciranje v letu 2019.

Informativni dan za potencialne prijavitelje bo:

  • v Črnomlju, v sredo, 21. februarja, ob 9.30 uri, v prostorih RIC Bela krajina, Ulica Heroja Stariha 19 (II. nadstropje, soba 418) – nekdanja upravna stavba Belta;
  • v Kočevju, v ponedeljek, 26. februarja 2018, ob 9.30, v prostorih Podjetniškega inkubatorja Kočevje, Trata XIV 6a Kočevje.

Iz programa Pokolpje je bilo doslej izplačanih 6.992.845,50 evra pomoči, prejemnikov je bilo okoli 100.

C. R.