Podrobnosti: Pomoči zaradi vpliva visokih cen energentov

112. seja Vlade RS (vir: Twitter)

Zaradi naraščanja socialnih stisk prebivalstva zaradi vpliva visokih cen energentov je vlada na včerajšnji seji sprejela nov zakon z nujnimi ukrepi, ki bodo omilili posledice na področju socialnega varstva, pravic iz javnih sredstev in davkov, tudi gospodarstvu in kmetijstvo.

Ukrepi veljajo tri mesece, pričakovano je, da se bodo cene energentov na svetovnih trgih do takrat umirile. Če bo potrebno, bo vlada ukrepe pomoči podaljšala.

Ob solidarnostnih dodatkov je znižan tudi trošarinski davek za električno energijo in energente, del stroškov bo krit iz dobička podjetij, ki prejemajo zneske iz omrežnine za električno energijo. Znesek na položnicah bo nižji za 30 do 35 %.

Ukrepi so naslednji: 

 1. Izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 evrov

Upravičenci:

 • upokojenci, katerih prejemek je za mesec december 2021 znašal 1000 evrov ali manj,
 • upravičenci do nadomestila za invalidnost za mesec december 2021 po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov,
 • prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka za mesec december 2021,
 • upravičenci do otroškega dodatka od prvega do vključno šestega dohodkovnega razreda za mesec december 2021,
 • upravičenci do dodatka za veliko družino za leto 2021,
 • rejniki, ki so imeli v decembru 2021 sklenjeno vsaj eno rejniško pogodbo v skladu z določbami zakona, ki ureja izvajanje rejniške dejavnosti.

Do dodatka so upravičenci upravičeni le enkrat. Upravičenci, ki so upravičeni do dodatka za veliko družino za štiri ali več otrok za leto 2021, so poleg dodatka v višini 150 evrov, upravičeni do dodatnega dodatka v višini 50 evrov.

Enkraten solidarnostni dodatek se izplača najkasneje do 15. aprila 2022, sredstva se zagotovijo iz Sklada za podnebne spremembe.

2. Začasna oprostitev plačila prispevka 

Začasno se določi oprostitev plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za končne odjemalce odjemne skupine na nizki napetosti brez merjenja moči in gospodinjske odjemalce električne energije. Ukrep velja od 1. februarja 2022 do 30. aprila 2022.

3. Znižanje omrežnine za obračunsko moč

Tarifne postavke za distribucijskega operaterja za obračunsko moč in prevzeto delovno energijo za vse odjemne skupine se znižajo na nič. Ukrep velja od 1. februarja 2022 do 30. aprila 2022.

4. Izenačitev pravic vseh gospodinjskih odjemalcev zemeljskega plina

Etažni lastniki posameznih stanovanj v večstanovanjskih stavbah, ki svoja stanovanja ogrevajo s toploto iz skupnih kurilnic na zemeljski plin za eno ali več večstanovanjskih stavb, pri čemer so gospodinjski odjemalci solastniki skupnih kotlovnic za eno ali več večstanovanjskih stavb, imajo pri nakupu plina za te skupne kurilnice vse pravice v zvezi z nakupnimi pogoji zemeljskega plina, kot jih imajo gospodinjski odjemalci zemeljskega plina, ki kupujejo zemeljski plin za svojo lastno rabo. Etažni lastniki pravic ne morejo uveljavljati individualno, temveč skupaj na skupnem odjemnem mestu.

Ukrep velja od 1. februarja 2022 do 30. aprila 2023.

5. Gospodarstvu in kmetijstvu: 70 milijonov evrov zaradi višjih cen energentov

Upravičenci do pomoči so pravne ali fizične osebe, ki v Sloveniji od 1. decembra 2021 opravljajo gospodarsko dejavnost, imajo vsaj pet zaposlenih in so imele v strukturi poslovnih odhodkov v letu 2019 vsaj 5 % stroškov energije in hkrati vsaj 10.000 evrov stroškov za ta namen. V kolikor te pravne in fizične osebe v letu 2021 niso bile v težavah in jim bodo stroški za energijo v letu 2022 v primerjavi z lanskim letom narasli za več kot 30 %, bodo lahko prek e-davkov zaprosile za državno pomoč. Izjavo bo potrebno predložiti do konca marca, pomoč pa bo izplačana v enkratnem znesku do 20. aprila 2022. Višina pomoči ne bo smela presegati 60 % nastale škode zaradi povišanja cen energentov.

6. Nižje trošarine za električno energijo

Za polovico nižji zneski trošarine za električno energijo se bodo uporabljali že od 1. februarja.

Vlada z uredbo znižuje trošarino za električno energijo s 3,05 evra na MWh na 1,525 evra na MWh za I., II. in III. stopnjo odjema električne energije ter z 1,8 evra na MWh na 0,9 evra na MWh za IV. stopnjo odjema. Uredba določa, da se znižani znesek trošarine za električno energijo uporablja od 1. februarja do 30. aprila 2022.

Del stroškov bo krit iz dobička podjetij, ki jim gre omrežnina za električno energijo. Skupaj z nižjimi trošarinami se bo znesek na položnicah znižal za 30 do 35 %.

7. Nižje trošarine za energente – goriva, zemeljskega plina

Z uredbo znižujejo trošarine od neosvinčenega bencina, plinskega olja za gorivo za pogonski namen, plinskega olja za gorivo za ogrevanje in zemeljskega plina za gorivo za ogrevanje.

Z izdano uredbo se tako trošarina:

 • za bencine zniža s 0,37701 evra/liter na 0,35901 evra/liter oziroma za 0,018 evra/liter;
 • za plinsko olje za pogon zniža z 0,38767 evra/liter na 0,330 evra/liter oziroma za 0,0576 evra/liter;
 • za plinsko olje za gorivo za ogrevanje zniža z 0,15750 evra/liter na 0,07875 evra/liter oziroma za 0,07875 evra/liter;
 • za zemeljski plin za gorivo za ogrevanje zniža z 0,0184 evra za kubični meter na 0,0092 evra za kubični meter oziroma za 0,0092 evra za kubični meter.

Uredba začne veljati 1. februarja 2022 in velja do 30. aprila 2022.

Razvidno je, da je vlada nekatere stvari lahko uredila z uredbami, ki začnejo veljati takoj oz. s 1. februarjem Za nekatere stvari pa je morala sprejeti zakon, ki ga mora zdaj potrditi še državni zbor.

J. M.