Pod lupo: Stroški županov – tokrat primerljivih občin: Ribnica, Metlika in Šentjernej

(v

Podatki o porabi županov in županje v primerljivih občinah Ribnica, Metlika in Šentjernej kažejo, da so daleč najbolj varčni v Šentjerneju, bistveno manj kot v ostalih dveh občinah. Župana Ribnice in Metlike delo opravljata poklicno in za to prejemata plačo. Vsi trije imajo po enega podžupana oz. podžupanjo. Največ med temi prejema šentjernejski podžupan, vendar pa tamkajšnji župan delo opravlja nepoklicno in za svoje delo ni prejel niti centa. Stroški, ki jih ima Občina Šentjernej s svojim županom, so vsega 14,95 evra mesečno.

V Ribnici je župan v povprečju prejel 4.237,28 evra mesečno, v Metliki 4.023,46 evra in v Šentjerneju 0,00 evra mesečno.

Ribnica z najvišjo porabo

Podatki o celotni porabi županov in podžupanov v posameznih treh primerljivih občinah pa kažejo naslednje (zneski so v evrih):

Občina                     Letni načrt          Poraba 1-6/2017     Poraba povprečno mesečno

 1. Občina Ribnica       79.589,80             42.377,32             7.062,29
 2. Občina Metlika       71.829,50             36.001,34             6.000,22
 3. Občina Šentjernej  29.250,00             13.694,90             2.282,48

Razlike med porabo županov v Ribnici in Metlika v primerjavi s Šentjernejem so zelo velike, letni prihranek v Šentjerneju je kar 50 tisoč evrov v primerjavi z Ribnico in 42.579 evrov v primerjavi z Metliko.

Tokrat smo vzeli pod lupo tri primerljive občine glede na število prebivalstva. Pri obravnavi smo jih razvrstili od največje do najmanjše, glede na število prebivalcev. Vseeno pa gre še vedno za primerljive občine. Pri vseh objavljamo tudi povezave do javno dostopnih podatkov, kjer je objavljene podatke možno tudi preveriti. Kakšne stroške imajo občani s svojimi županstvi, koliko podžupanov imajo in kako vsi skupaj gospodarijo z občinskim oziroma javnim, ali bolje rečeno davkoplačevalskim denarjem, objavljamo v nadaljevanju.

Občina Ribnica: Pregovorna varčnost v tem primeru ravno ne velja

Glede na letni načrt so županu občinski svetniki odobrili letno porabo v višini 79.589,80 evra. V prvem polletju je porabil 42.377,32 evra ali 53,2 % načrtovanega letnega zneska. To pomeni 7.062,29 evra mesečno.

Stroški župana in podžupana v 1. polletju 2017 so bili:

 • Plača in nadomestila županu:   25.423,70 evra oz. 4.237,28 evra povprečno mesečno
 • Drugi stroški župana:              11.251,21 evra oz. 1.875,20 evra povprečno mesečno
 • Nadomestilo podžupanu:           5.702,41 evra oz.    950,40 evra povprečno mesečno

Skupni stroški župana so bili: 36.574,91 evra oz. 6.112,48 evra povprečno mesečno. Stroški podžupana so bili                          950,40 evra mesečno.

Stroški za plačo župana so bruto zneski, strošek sestavljajo: plače in dodatki (20.812,56 evra), regres za letni dopust (500 evrov), povračila in nadomestila (672,00 evra), prispevki in davki od plač (3.350,79 evra) ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (88,35 evra).

Ostalih stroškov je za 11.007,21 evra (71 % letnega načrtovanega zneska). Glede na konto, primerljivo z ostalimi, kaže, da gre za strošek reprezentance. Za službena potovanja ribniški župan ni porabil ničesar. Dodatno k temu je porabil še 244 evrov za odnose z javnostmi (8,1 % načrtovanega letnega zneska), kamor se vštevajo tiskovne konference, sporočila za javnost in objava informacij v medijih.

Župan občine Ribnica je Jože Levstek, ki to delo opravlja poklicno. Podžupan je Domen Češarek, v občinski bilanci je strošek njegovega dela knjižen kot plača za delo nerezidentov po pogodbi (konto 4005). V prvi polovici leta 2017 je prejel 50 % načrtovanega zneska. Opredelitev pojma nerezident objavljamo ob koncu prispevka.

Občina Ribnica ima okrog 9.500 prebivalcev, ki živijo v 64 naseljih, površina občine je 154 kvadratnih kilometrov. Poročilo o realizaciji proračuna Občine Ribnica v 1. polletju 2017 je dostopno tukaj: Ribnica.polletno-porocilo-2017

Občina Metlika: Tudi tu skromnost ravno ni vrlina

Župan ima v letošnjem občinskem načrtu na voljo 71.829,50 evra. V prvem polletju je bilo porabljenih 36.001,34 evra ali 50,1 % načrtovanega, to pomeni 6.000,22 evra mesečno.

Stroški župana in podžupanje v 1. polletju 2017 so bili:

 • Plača in nadomestila županu:   24.140,78 evra oz. 4.023,46 evra povprečno mesečno
 • Drugi stroški župana:                8.812,57 evra oz. 1.468,76 evra povprečno mesečno
 • Nagrada podžupanji:                3.047,99 evra oz.     508,00 evra povprečno mesečno

Skupni stroški župana so bili: 32.953,35 evra oz. 5.492,22 evra povprečno mesečno. Stroški podžupanje so bili                         508,00 evra mesečno.

Stroški za plačo župana so bruto zneski, strošek sestavljajo: plače in dodatki (20.176,51 evra), regres za letni dopust (500 evrov), povračila in nadomestila (465,65 evra), prispevki in davki od plač (2.950,43 evra) ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (48,18 evra).

Ostalih stroškov je za 8.812,57 evra. Pri tem izstopa strošek reprezentance, ki je 8.607,84 evra ali 78,3 % letnega načrtovanega zneska. Za službena potovanja metliški župan ni porabil ničesar.

Občino Metlika vodi Darko Zevnik, ki to delo opravlja poklicno. Podžupanja je Anica Kopinič, ki to delo opravlja neprofesionalno.

Občina Metlika ima približno 8.200 prebivalcev, ki živijo v 59 naseljih, površina občine je 109 kvadratnih kilometrov.

Poročilo o realizaciji proračuna Občine Metlika v 1. polletju 2017 je dostopno tukaj: Metlika Poročilo za 1. polletje 2017

Občina Šentjernej: Župan občini ne povzroča stroškov

Župan ima v letošnjem občinskem načrtu na voljo 29.250,00 evra. V prvem polletju je bilo porabljenih 13.694,90 evra ali 46,8 % načrtovanega, to pomeni 2.282,48 evra mesečno.

Stroški župana in podžupana v 1. polletju 2017 so bili:

 • Plača in nadomestila županu:                 0 evrov
 • Drugi stroški župana:                   89,72 evra oz. 14,95 evra povprečno mesečno
 • Nadomestilo podžupanu:        13.605,18 evra oz.  2.267,53 evra povprečno mesečno

Skupni stroški župana so bili: 89,72 evra oz.  14,95 evra povprečno mesečno. Stroški podžupana so bili                             2.297,53 evra povprečno mesečno.

Občino Šentjernej vodi župan Radko Luzar, ki to delo opravlja nepoklicno. Podžupan je Janez Selak, ki to delo opravlja nepoklicno. V bilanci je namreč navedeno, da so mu za njegovo delo izplačane sejnine in pripadajoča povračila stroškov. V prvem polletju je prejel 49,5 % načrtovanega zneska za celo leto.

Občina Šentjernej ima približno 7.000 prebivalcev, ki živijo v 58 naseljih, površina občine je 96 kvadratnih kilometrov.

Poročilo o realizaciji proračuna Občine Šentjernej v 1. polletju 2017 je dostopno tukaj: Šentjernej.Poročilo 

Od kje podatki?

Občinski sveti imajo na svojih sejah na dnevnih redih tudi poročila o izvrševanju proračunov. Ne samo za leto kot celoto, tudi vmesna. Tako je večina občinskih svetov v zadnjem času obravnavala poročila za 1. polletje 2017.

Sestavni deli teh poročil so tako opisi v besedi kot tudi bilance prihodkov in odhodkov. Glede na občine so podatki povsem primerljivi, saj so v bilancah prikazani po predpisani enotni metodologiji, veljavni za vso državo.

Iz polletnih občinskih bilanc tako preverjamo stroške, ki jih imajo posamezne občine s svojimi župani. Po metodologiji morajo biti ti stroški posebej izkazani. Ker so plače županov, morebitnih podžupanov in ostalih stroškov povezani tudi s številom prebivalcev v občinah, smo tokrat vzeli pod drobnogled primerljive občine Ribnica, Metlika in Šentjernej. Občina Šentjernej je sicer nekoliko manjša od ostalih dveh, vendar še vedno primerljiva z njima.

Naslednji teden bomo preverili naslednje tri primerljive občine glede na število prebivalcev na našem območju.

(Ribnica: Po opredelitvi Finančne uprave RS je nerezident oseba, ki v Sloveniji nima uradno prijavljenega stalnega prebivališča, običajnega bivališča ali središča svojih osebnih in ekonomskih interesov, oziroma je v kateremkoli času v davčnem letu prisotna v Sloveniji skupno manj kot 183 dni.)