Pod lupo: Stroški županov – tokrat primerljivih občin: Kočevje, Trebnje in Črnomelj

Podatki o porabi županov in županje v primerljivih občinah Kočevje, Trebnje in Črnomelj kažejo, da so daleč najbolj varčni v Kočevju, bistveno manj pa v Črnomlju. Trebnje je nekje vmes. Za reprezentanco v Kočevju v prvem polletju letos niso zapravili niti centa, v Črnomlju je županja za to porabila po 1.278,48 evra povprečno mesečno, trebanjski župan Trebnjega pa 529,14 evra povprečno mesečno.

V Kočevju je župan v povprečju prejel 1.886,66 evra mesečno, v Trebnjem je župan prejel 4.299,31 evra in v Črnomlju 4.270,08 evra povprečno mesečno.

Črnomelj z daleč najvišjo porabo

Podatki o celotni porabi županov in podžupanov v posameznih treh primerljivih občinah pa kažejo naslednje (zneski so v evrih):

Letni načrt      Poraba 1-6/2017        Poraba povprečno mesečno

  1. Občina Kočevje       54.775,32             26.419,81             4.403,30
  2. Občina Trebnje       81.118,73             37.049,62             6.174,94
  3. Občina Črnomelj   100.853,00             49.601,97             8.267,00

Razlika med porabo župana v Kočevju in županje v Črnomlju je skoraj dvakratna, v korist Kočevja.

Tokrat smo vzeli pod lupo tri primerljive občine glede na število prebivalstva. Pri vseh objavljamo tudi povezave do javno dostopnih podatkov, kjer je objavljene podatke možno tudi preveriti. Kakšne stroške imajo občani s svojimi županstvi, koliko podžupanov imajo in kako vsi skupaj gospodarijo z občinskim oziroma javnim, ali bolje rečeno davkoplačevalskim denarjem, objavljamo v nadaljevanju.

Občina Kočevje: Skromno, da bolj skromno skoraj ne bi moglo biti

Glede na letni načrt so županu občinski svetniki odobrili letno porabo v višini 54.775,32 evra. V prvem polletju je porabil 26.419,81 evra ali 48,2 % načrtovanega letnega zneska. To pomeni 4.403,40 evra mesečno.

Stroški župana in podžupanov v 1. polletju 2017 so bili:

  • Plačilo županu:             11.319,95 evra oz. 1.886,66 evra povprečno mesečno
  • Plačilo podžupanoma:   13.886,34 evra oz. 2.314,39 evra povprečno mesečno

Za ostale materialne stroški so župan in podžupana porabili vsega 1.213,52 evra.

Pri tem niso za reprezentanco porabili niti centa. Najvišji porabljeni polletni znesek županstva je bil za telefon, faks in elektronsko pošto – 784,68 evra. Še 161,05 evra so porabili za stroške hrane, storitve menz in restavracij  in 164,70 evra za druge operativne odhodke. Za dnevnice za službena potovanja v tujini so porabili vsega 31,50 evra in za druge izdatke za službena potovanja še 44,29 evra.

Župan občine Kočevje je dr. Vladimir Prebilič. Občina ima še dva podžupana, to sta Roman Hrovat in Predrag Bakovič.

Občina Kočevje ima 16.558 prebivalcev, ki živijo v 86 naseljih, površina občine je 555,4 kvadratnega kilometra. Poročilo o realizaciji proračuna Občine Kočevje v 1. polletju 2017 je dostopno tukaj: os-kocevje.si

Občina Trebnje: Manj skromno, še vedno pa v razumnih mejah

Župan ima v letošnjem občinskem načrtu na voljo 81.118,73 evra. V prvem polletju je bilo porabljenih 37.049,62 evra ali 45,7 % načrtovanega, to pomeni 6.174,37 evra mesečno.

Za plačo župana je bilo porabljenih 25.795,86 evra oziroma 4.299,31 evra povprečno mesečno.

Pri tem je bila osnovna plača 19.159,32 evra, dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 1974,39 evra, 500 evrov za regres za letni dopust, 383,68 evra za prehrano med delom, 288,76 evra je bilo jubilejne nagrade, davkov in prispevkov iz plače je bilo 3.402,36 evra. K temu je treba prišteti še 88,35 evra premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Za prevoz v državi je župan porabil vsega 18 evrov. Za reprezentanco je porabil 3.174,83 evra. Za oglaševalske storitve in stroške objav je porabil 1.210,03 evra. Za stroške strokovnih komisij, ki jih imenuje župan, je šlo 523,72 evra.

V občini imajo podžupana, ki je v prvem polletju prejel 6.327,18 evra ali povprečno po 1.054,53 evra mesečno.

Občino Trebnje vodi Alojzij Kastelic, podžupan je dr. Jože Korbar. Občina Trebnje ima 14.641 prebivalcev, ki živijo v 133 naseljih, površina občine je 163,3 kvadratnega kilometra. Poročilo o realizaciji proračuna Občine Trebnje v 1. polletju 2017 je dostopno tukaj: gradivo obcine-trebnje

In kaj smo pred tednom dni že poročali za Črnomelj?

Da ravnajo razkošno in razsipno. Podatki s primerljivima občinama, kot sta Kočevje in Trebnje, temu še dodatno pritrjujejo.

Županstvo občine Črnomelj je v šestih mesecih porabilo 49.601,97 evra ali 8.267 evra povprečno mesečno. To je 46,60 % načrtovanega za leto 2017. V občinskem proračunu ima v letu 2017 na voljo rekordnih 100.853 evrov.

Za plačo županje je šlo 25.620,49 evra ali 4.270,08 evra bruto mesečno.

V to je všteta osnovna plača v višini 19.241,70 evra, dodatek za delovno dobo 1705,13 evra, regres za letni dopust 500 evrov, prehrana med delom 395,50 evra, prevoz na delo in z dela 269,10 evra, davki in prispevki v višini 3372,42 evra in plačilo premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini 136,62 evra.

Županja je za reprezentanco porabila še 7.670,89 evra, za dnevnice za službena potovanja v državi 96 evrov, za hotelske storitve v državi 122,72 evra, za stroške prevoza v državi 135,48 evra, za dnevnice za službena potovanja v tujini 44,80 evra in druge izdatke za službena potovanja še 33,50 evra. Dodatno je za stroške oglaševalskih storitev porabila 3.886,72 evra.  Skupno je bilo dodatne porabe za 11.990,11 evra oziroma 1.998,35 evra povprečno mesečno. Dodatno je za pokroviteljstva v breme občinskega proračuna porabila še 2.600 evrov.

Občina je izplačala še sredstva za nepoklicno opravljanje funkcije dvema podžupanoma. Skupno sta prejela 9.391,37 evra. Mesečno je to po 782,61 evra vsakemu.

Županja občine je Mojca Čemas Stjepanovič, podžupana pa Štefan Misja in Samer Khalil.

Občina Črnomelj ima nekaj manj kot 15 tisoč prebivalcev, ki živijo v 122 naseljih, površina občine je 339,9 kvadratnega kilometra. Podatki so vzeti iz gradiva za 20. sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj: Gradivo 22. redne seje OS

Od kje podatki?

Občinski sveti imajo na svojih sejah na dnevnih redih tudi poročila o izvrševanju proračunov. Ne samo za leto kot celoto, tudi vmesna. Tako je večina občinskih svetov v zadnjem času obravnavala poročila za 1. polletje 2017.

Sestavni deli teh poročil so tako opisi v besedi kot tudi bilance prihodkov in odhodkov. Glede na občine so podatki povsem primerljivi, saj so v bilancah prikazani po predpisani enotni metodologiji, veljavni za vso državo.

Iz polletnih občinskih bilanc tako preverjamo stroške, ki jih imajo posamezne občine s svojimi župani. Po metodologiji morajo biti ti stroški posebej izkazani. Ker so plače županov, morebitnih podžupanov in ostalih stroškov povezani tudi s številom prebivalcev v občinah, smo tokrat vzeli pod drobnogled občini Kočevje in Trebnje. Primerljiva meja je tu 15 tisoč prebivalcev, čeprav Kočevje to presega, v Trebnjem pa jih je nekoliko manj kot to. V tej skupini je še občina Črnomelj, kjer je nekaj manj kot 15 tisoč prebivalcev.

Naslednji teden bomo preverili naslednje tri primerljive občine glede na število prebivalcev na našem območju.