Pod lupo: Stroški županje in županov – Semiča, Straže in Škocjana

Podatki o porabi županov v občinah Semič, Straža in Škocjan kažejo, da so župani dokaj zmerni v porabi, stroški vseh treh županstev pa so precej izenačeni.

Iz primerjave je razvidno, da ima najvišji letni proračun na voljo županja Občine Semič, najmanj pa župan Občine Straža. Župan Škocjana je nekje vmes. Vendar pa razlike niso visoke in na letni ravni bistveno ne odstopajo. Ne glede na letne načrte pa so najmanj porabili v Semiču. Vsaka od navedenih treh občin ima tudi podžupana. Najnižjo nagrado prejema podžupan Občine Semič (436,48 evra bruto mesečno). Največ je prejemal škocjanski podžupan (1.115,67 evra bruto mesečno), v Straži pa je nekje vmes.

Podatki o porabi na splošno pri vseh treh županstvih kažejo na zmernost v trošenju.

Podatki o celotni porabi županov in podžupanov v posameznih treh primerljivih občinah kažejo naslednje (zneski so v evrih):

Občina                                   Letni načrt      Poraba 1-6/2017     Povprečno mesečno

 1. Občina Semič                      70.008,00            31.656,78             5.276,13
 2. Občina Straža                      65.284,00            32.477,00             5.412,83
 3. Občina Škocjan                    68.410,00            32.457,00             5.409,50

Tokrat smo vzeli pod lupo tri primerljive občine. Pri vseh občinam objavljamo tudi povezave do javno dostopnih podatkov, kjer je objavljene podatke možno tudi preveriti. Kakšne stroške imajo občani s svojimi županstvi, koliko podžupanov imajo in kako vsi skupaj gospodarijo z občinskim oziroma javnim, ali bolje rečeno davkoplačevalskim denarjem, objavljamo v nadaljevanju.

Občina Semič: Izstopajo pri plačilih zunanjim sodelavcem

Glede na letni načrt so županji občinski svetniki odobrili letno porabo v višini 70.008,00 evra. V prvem polletju je porabila 31.656,78 evra ali 45,2 % načrtovanega letnega zneska. To pomeni 5.276,13 evra mesečno.

Stroški županje in podžupana v 1. polletju 2017 so bili:

 • Plača in prispevki:                       23.527,98 evra oz. 3.921,33 evra mesečno
 • Plačilo zunanjih sodelavcev:           1.684,83 evra oz.    280,81 evra mesečno
 • Izdatki za reprezentanco:                 464,02 evra oz.      77,34 evra mesečno
 • Storitve menz in restavracij:          1.628,37 evra oz.    271,40 evra mesečno
 • Stroški konferenc, simpozijev ipd.   1.451,80 evra oz.   241,97 evra mesečno
 • Ostalo                                             280,91 evra oz.     46,82 evra mesečno
 • Nagrada podžupanu:                  2.618,87 evra oz.   436,48 evra mesečno

Skupni stroški:              31.656,78 evra oz.  5.276,13 evra povprečno mesečno.

V stroških za plačo županje so zajeti plača (17.748,96 evra) in dodatki za delovno dobo in stalnost (1.385,75 evra). Regresa je bilo 600 evrov, povračila stroškov prehrane med delom je bilo 397,76 evra. Sledijo davki in prispevki ter premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (69,24 evra).

V poročilu semiške občine so stroški prikazani bolj podrobno kot pri ostalih dveh občinah. Vseeno pa se poraba v Semiču razlikuje v delu, ko gre za stroške konferenc, seminarjev in simpozijev, za kar je bilo porabljenih 1.451,80 evra. Edina občina, ki je iz županskih stroškov plačevala tudi zunanje sodelavce, pa je prav Semič. V letnem načrtu ima za to rezerviranih 5.850 evrov, porabljenih je bilo 1.684,83 evra. Ostali stroški so primerljivi z drugima dvema občinama.

Županja občine Semič je Polona Kambič. Podžupan je Bojan Jakša.

Načrtovani letni prihodki občine so 4,22 milijona evrov. Občina Semič ima okrog 3.800 prebivalcev, ki živijo v 47 naseljih, površina občine je 147 kvadratnih kilometrov. Občina je bila ustanovljena leta 1995, pred tem je bila del Občine Črnomelj.

Poročilo o realizaciji proračuna Občine Semič v 1. polletju 2017 je dostopno tukaj: Občina Semič

Občina Straža: Dokaj zmerno

Župan ima v letošnjem občinskem načrtu na voljo 65.284,00 evra. V prvem polletju je bilo porabljenih 32.477,00 evra ali 49,8 % načrtovanega, to pomeni 5.412,83 evra mesečno.

Stroški župana in podžupana v 1. polletju 2017 so bili:

 • Plača in nadomestila za delo župana:   23.932,00 evra oz. 3.988,67 evra mesečno
 • Drugi stroški župana:                           3.537,00 evra oz.    589,50 evra mesečno
 • Nagrada podžupana:                         5.008,00 evra oz.    834,67 evra mesečno

Skupni stroški so bili:        32.477,00 evra oz. 5.412,83 evra povprečno mesečno.

Pri stroških župana gre za znesek plače v višini 19.098 evrov, regres za letni dopust (600 evrov), prispevke iz plače in premijo kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (48 evrov). Za stroške službenega potovanja je župan v šestih mesecih porabil 735 evrov (od 3.230 evrov načrtovanih letnih). Med ostalimi stroški je 365 evrov porabil za tiskovne konference in sporočila, za 267 evrov je bilo nakupa opreme, 2.650 evrov (441,67 evra mesečno) pa so bili, kot kaže, stroški reprezentance.

Načrtovani letni prihodki občine so 4,9 milijona evrov. Župan občine Straža je Dušan Krštinc. Podžupan je Alojz Knafelj.

Občina Straža ima okrog 3.860 prebivalcev, ki živijo v 11 naseljih, površina občine je 28,5 kvadratnega kilometra. Občina je bila ustanovljena 1. januarja 2007.

Poročilo o realizaciji proračuna Občine Straža v 1. polletju 2017 je dostopno tukaj: obcina-straza.si

Občina Škocjan: Izstopajo stroški za podžupana, so pa nižji stroški župana

Župan ima v letošnjem občinskem načrtu na voljo 68.410,00 evra. V prvem polletju je bilo porabljenih 32.457,00 evra ali 47,6 % načrtovanega, to pomeni 5.409,50 evra mesečno.

Stroški župana in podžupana v 1. polletju 2017 so bili:

 • Plača in druga nadomestila:              23.147,00 evra oz. 3.857,83 evra mesečno
 • Drugi stroški župana:                         2.616,00 evra oz.    436,00 evra mesečno
 • Nadomestilo in str. podžupana:     6.694,00 evra oz.  1.115,67 evra mesečno

Skupni stroški so bili:         32.457,00 evra oz.  5.409,50 evra povprečno mesečno.

Stroški župana so plača in dodatki (19.040 evrov), regres za letni dopust (600 evrov), davki in prispevki  ter premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (48 evrov). Materialni stroški so 2.616 evrov, od tega je bilo za reprezentanco porabljeno 1.677 evrov (279,50 evra mesečno), za službena potovanja pa 939 evrov.

Podžupan je prejel 5.899 evrov nadomestila, 795 evrov pa je porabil še za službena potovanja. Pri tem je značilno, da so stroški podžupana višji kot v ostalih dveh občinah, vendar pa so stroški za župana (razen plače) v Škocjanu zato toliko nižji v primerjavi z ostalima dvema občinama. Na koncu je poraba med občinami približno na enaki mesečni ravni.

Občino Škocjan vodi župan Jože Kapler, podžupan je Alojz Hočevar.

Načrtovani letni prihodki občine so 5,58 milijona evrov. Občina Škocjan ima okrog 3.200 prebivalcev, ki živijo v 39 naseljih, površina občine je 60,5 kvadratnega kilometra. Občina je bila ustanovljena 1. januarja 1995.

Poročilo o realizaciji proračuna občine Škocjan v 1. polletju 2017 je dostopno tukaj: obcina skocjan_

J. M.