Po danes uveljavljeni pokojninski noveli bo upravičencev do višje odmere pravic več

(vir: gov.si)

Po pokojninski noveli (dopolnitvi zakona), ki je začela veljati danes, lahko oče v primeru, da se mati še ni upokojila, v dogovoru z njo uveljavlja dodatni odmerni odstotek zaradi skrbi za otroke. Uveljavlja ga lahko kljub temu, da ni prejemal nadomestila zaradi starševstva.

Novela tudi širi krog upravičencev do višje odmere pravic, so navedli na pokojninskem zavodu.

Prav tako lahko oče uveljavlja dodatni odmerni odstotek pri izračunu pokojninske osnove v primeru, če je mati umrla še pred upokojitvijo, določa novela, ki jo je DZ sprejel 22. februarja in se bo začela uporabljati 1. aprila.

Nadalje od 1. januarja letos ureja usklajevanje invalidnin za telesno okvaro v skladu z zakonom o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom, pri prejemnikih sorazmernega dela pokojnine po mednarodnih pogodbah pa tudi odmero invalidnin v sorazmernem delu. Poleg tega ureja neizplačevanje invalidnin v času bivanja v tujini, razen v primeru, če je telesna okvara posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni.

Izenačitev osnove za odmero vdovske oz. družinske pokojnine tudi po kmetu

Potem ko je ena od pokojninskih novel že izenačila pravice t. i. drugih oz. individualnih kmetov in t. i. združenih kmetov, zavarovanih po pokojninskem zakonu iz leta 1983, ki so plačevali prispevke od enako visokih zavarovalnih osnov, danes uveljavljena novela širi to izenačitev.

Izenačitev se zdaj širi na osnovo za odmero vdovske oziroma družinske pokojnine po individualnem kmetu, umrlem pred izenačenjem pravic individualnih in združenih kmetov. Vendar pa bo moral prejemnik vdovske oziroma družinske pokojnine vložiti zahtevo za novo odmero.

Nadalje bodo do nove odmere vdovske oziroma družinske pokojnine in invalidskega nadomestila upravičeni tisti, ki jim je bila ta pokojnina oz. nadomestilo priznano pred 1. majem lani, a bi jim bila pravica v skladu s pokojninsko novelo z začetkom uporabe 1. maja lani odmerjena v višjem znesku.

Omenjena novela je namreč določila novi višini najnižje in zagotovljene pokojnine ter uzakonila nov institut najnižjega zneska invalidske pokojnine. Preračun teh pravic bo opravljen po uradni dolžnosti v šestih mesecih od 1. aprila do 1. oktobra.

Znesek najnižje pokojnine tudi kmetom

Novost, ki jo prinaša danes uveljavljena novela, se nanaša na znesek najnižje pokojnine. Ta bo po novem pripadal tako kmetom, ki bodo pretežni del zavarovalne dobe zavarovani za ožji obseg pravic in so dopolnili pokojninsko dobo v enaki višini od predpisane pokojninske dobe brez dokupa za starostno upokojitev pri najnižji starosti, kot tudi že upokojenim kmetom, ki izpolnjujejo oba navedena pogoja.

Ta znesek najnižje pokojnine je določen v enaki višini kot najnižji znesek invalidske pokojnine in po februarski redni uskladitvi od 1. januarja znaša 410 evrov.

Upokojenci bodo morali za novo odmero vložiti zahtevo. Prav tako lahko novo odmero zahtevajo prejemniki vdovske oziroma družinske pokojnine po umrlem upokojenem kmetu, ki bi bil upravičen do najnižje pokojnine v omenjeni višini.

Več podrobnosti za tiste, na katere se nanašajo spremembe, je dostopnih na povezavi: ZPIZ

M. D.