Osnovna šola Stopiče razpisuje mesto ravnatelja

Osnovna šola Stopiče (v okviru šole deluje tudi enota otroškega vrtca) (Foto: OŠ Stopiče)

V včerajšnjem Uradnem listu RS je objavljen razpis za prosto prosto delovno mesto ravnatelja ali ravnateljice Osnovne šole Stopiče.

Kakšni so pogoji?

Kandidat ali kandidatka mora za imenovanje na funkcijo izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Imeti mora pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti.

Izbrani kandidat bo za to mesto imenovan za čas 5 let. Predvideni začetek dela bo dne 22. 4. 2018.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da ni v kazenskem postopku) morajo kandidati ali kandidatke oddati po pošti ali z osebno vročitvijo v 15 dneh po objavi razpisa na naslov:
Svet zavoda Osnovne šole Stopiče, Stopiče 37, 8322 Stopiče, z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja/-ico”.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.
Razpis je objavljen tukaj: www.uradni-list.si
C. R.