Občinam z Romi dodatna pomoč

Dolenjske, belokranjske, kočevska in ribniška občina bodo iz naslova sofinanciranja občin, v kateri prebivajo Romi, skupno prejele dodatnih 2.581.426 evrov. Tako je določeno v Zakonu o finančni razbremenitvi občin, ki ga je državni zbor sprejel pred kratkim.

V Sloveniji je 25 občin, v katerih prebivajo Romu, te bodo v naslednjih štirih letih prejele skupno dodatnih 6.052.851 evrov.

Občine bodo dodaten denar iz naslova sofinanciranje občin z romsko populacijo prvič prejele v letu 2021, četrtino v zakonu določenega zneska.

OBČINA                                               Dodatno zaradi romske populacije, v evrih
Črnomelj                                                                                              340.405
Kočevje                                                                                                386.719
Metlika                                                                                                 183.173
Novo mesto                                                                                          767.136
Semič                                                                                                  112.066
Šentjernej                                                                                            176.110
Trebnje                                                                                                305.333
Ribnica                                                                                                 220.229
Škocjan                                                                                                  90.265

Skupaj:                                                                                                 2.581.436   

Znesek za posamezno občino je izračunan v višini 3,5 odstotka primerne porabe občine v letu 2020. Med 25 občinami bosta največ prejeli občini Novo mesto (767.136 evra) in Krško (642.238 evra).

Po Zakonu o finančni razbremenitvi občin je država občinam odvzela tudi plačila naslednjih stroškov: 

–  plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja za otroke do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani in za brezposelne osebe državljane RS ter tujce, ki jim je priznana pravica do denarne socialne pomoči, prevzame državni proračun, zmanjšanje stroškov občin za 19,48 milijona evrov,

–  financiranje mrliško pregledne službe se prenese z občin na državo, zmanjšanje stroškov občin za 3 milijonov evrov,

–  financiranje družinskega pomočnika prevzame država, zmanjšanje stroškov občin za 7, 9 milijona evrov,

–  sredstva za subvencioniranje neprofitnih najemnin prosilcem v celoti zagotavlja država, zmanjšanje stroškov občin za 5,5 milijona evrov,

–   obveznost plačila nezgodnega zavarovanja, zavarovanja odgovornosti in pravne zaščite za gasilske službe prevzame država, zmanjšanje stroškov občin za 1,9 milijona evrov.

Skupno gre za več kot 70 milijonov evrov.

Dodatna sredstva za vse slovenske občine, v katerih prebiva romska populacija, so naslednja:

Dodatna sredstva za občine – Romi
Zap. št. OBČINA PPi –    primerna poraba 2020, evrih 3,5 % PPi, v evrih
1 Beltinci 5.027.650,00        175.967,75
2 Cankova 1.233.814,00          43.183,49
3 Črenšovci 2.480.743,00           86.826,01
4 Črnomelj 9.725.883,00         340.405,91
5 Dobrovnik 989.414,00           34.629,49
6 Grosuplje 12.383.978,00         433.439,23
7 Kočevje 11.049.135,00         386.719,73
8 Krško 18.349.660,00         642.238,10
9 Kuzma 1.185.952,00           41.508,32
10 Lendava 6.530.595,00         228.570,83
11 Metlika 5.233.532,00         183.173,62
12 Murska Sobota 10.426.535,00         364.928,73
13 Novo mesto 21.918.191,00         767.136,69
14 Puconci 4.674.410,00         163.604,35
15 Rogašovci 2.407.214,00           84.252,49
16 Semič 3.201.899,00         112.066,47
17 Šentjernej 5.031.725,00         176.110,38
18 Tišina 2.417.798,00           84.622,93
19 Trebnje 8.723.818,00         305.333,63
20 Turnišče 1.946.980,00          68.144,30
21 Brežice 16.403.976,00         574.139,16
22 Ivančna Gorica 11.441.049,00         400.436,72
23 Ribnica 6.292.277,00         220.229,70
24 Škocjan 2.579.022,00           90.265,77
25 Šalovci 1.283.372,00           44.918,02
SKUPAJ 1-25 172.938.622,00    6.052.851,77

Vir: Ministrstvo za javno upravo

M. D.