Preplačane naložbe glede na načrtovane zneske, hišni odvetnik iz Ljubljane za vrednost povprečnega straškega stanovanja ali šest osebnih avtomobilov, neurejene premoženjske zadeve, težave z likvidnostjo, neustrezen nadzor, hkrati pa zaposleni z rednimi dodatki za nadurno delo. Eden med njimi redno po 100 evrov mesečno k redni plači. To je poslovanje Občine Straža, ki jo vodi nekdanji direktor občinske uprave.

Občina Straža je v letu 2015 izvajala dve večji investiciji in pri obeh precej prekoračila predračunske vrednosti. Eno je izgradnja mostu za pešce in kolesarje preko Krke, ureditev peš in kolesarske poti ter javne razsvetljave. Drugo pa je nakup opreme za telovadnico pri Osnovni šoli Vavta vas. Večino ostalega so tako delali prek naročilnic, kjer so se izognili javnim postopkom naročanja (ta je obvezen za zneske 20.000 evrov in več – za nakup blaga in storitev ter 40.000 evrov – za gradnje). Če se zneski razdrobijo, pa javni postopki, ki so tudi bolj pregledni, niso obvezni.

Izgradnja mostu za pešce in kolesarje preko Krke: prekoračitev za 28,7 odstotka

Za to investicijo je občina načrtovala 511.072 evrov, dejanska poraba je bila 657.380 evrov ali 28,7 odstotka nad načrtovano vrednostjo. Pogodbo za izgradnjo mostu preko Krke med Stražo in Vavto vasjo ter ureditev peš in kolesarske poti ter javne razsvetljave v vrednosti 657.380 evrov so sklenili s podjetje CGP. Revizorji so pri izvajanju teh del nato ugotovili več nepravilnosti tako v povezavi s podizvajalskimi pogodbami kot pri pridobivanju bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku. Za slednje so ugotovili, da je podjetje CGP občini dalo za okrog 10 odstotkov nižji znesek garancije kot je bila zahtevana. Šele po revizorskih ugotovitvah so na občini to popravili, zahtevali pravi znesek garancije in ga tudi dobili.

Oprema za telovadnico pri Osnovni šoli Vavta vas: prekoračitev za 38,6 odstotka

Za to opremo je občina načrtovala porabo v višini 35.460 evrov, na koncu so za opremo plačali 49.163 evrov ali kar 38,6 odstotka več od načrtovanega. Tudi tu se je zapletlo z garancijo, občina jo je pridobila, vendar štiri mesece po roku. Občina je pogodbo o dobavi in montaži opreme za telovadnico sklenila s podjetjem Elan Inventa.

Občinske težave s plačevanjem računov

Občina je očitno imela tudi težave s plačevanjem. Pri obeh investicijah je plačevala z zamudo. Morala bi plačati v 30 dneh, nato pa je vsaj dve obračunski situaciji v primeru mostu v skupnem znesku 63.148 evrov plačala: eno po 51 in drugo po 66 dneh. V primeru opreme za telovadnico pa je račun plačala z 20-dnevno zamudo.

Občina se je tudi zadolževala: vsakega občana zadolžili za 210 evrov

Tako je v letu 2015, kar je bilo leto revizorskega pregleda, pri Banki Koper najela dolgoročno posojilo v vrednosti 400.000 evrov. Ob koncu leta 2015 je dolg občine pomenil 13,2 odstotka vseh prihodkov. Vsakega Stražana pa je občina s tem zadolžila za 210 evrov. Hkrati pa je občina 8. januarja 2015 s Hranilnico LON iz Kranja sklenila še pogodbo o posojilu v znesku 240.000 evrov, kar je bilo namenjeno sprotnemu uravnavanju likvidnosti (plačevanju obveznosti). Posojilo je nato občina v celoti vrnila 29. julija 2015.

Iz spletne baze Erar je sicer razvidno, da občina pogosto sodeluje s Hranilnico Lon iz Kranja, doslej ji je namreč nakazala že 4,2 milijona evrov. Očitno je šlo za najemanje in odplačevanje kratkoročnih posojil, skupaj z obrestmi, za premoščanje likvidnostnih težav in za celotno obdobje od leta 2007 dalje.

Ostali podatki o izplačilih

Občina je bila ustanovljena leta 2006 in je doslej “obrnila” 42,9 milijona evrov. Največ, 6,3 milijona je nakazala Probanki, LON Kranj pa je na tretjem mestu. Sledita družbi GPI Tehnika (3,58 milijona) in CGP Novo mesto (2,7 milijona evrov). Pri GPI Tehnika in CGP Novo mesto gre očitno za podjetji, ki sta za občino opravljali investicijska in druga dela, CGP je tako gradil tudi uvodoma omenjeni most preko Krke. Podjetju Elan Inventa, ki je omenjen pri opremi za telovadnico, pa je občina doslej (podatki so do marca letos) plačala 93.150 evrov.

Odvetniški stroški – odvetnik za 66.840 evrov v 107 rednih mesečnih nakazilih

V okviru preverjanja odvetniških stroškov smo nadalje ugotovili, da ima občina vse od maja 2008 dalje t. i. hišnega odvetnika, to je odvetnik Mitja Jelenič Novak iz Ljubljane. Občina mu je doslej nakazala 66.840 evrov. Iz Erarja pa je razvidno, da je bilo kar 107 nakazil in da gre za redne mesečne zneske po 634,02 evra. Očitno ima občina sklenjen t. i. pavšal s tem odvetnikom. Odvetnik Jelenič Novak je znan tudi po izjavi, ki jo je izrekel za tednik Mladina junija 2012, ko je dejal: “Imajo nas za mrhovinarje, ki se pasejo na nesreči drugih.” Pogovor je bil o odvetnikih. Občina Straže je sicer njegov drugi največji plačnik in nasploh prva občina med vsemi slovenskimi občinami. Zakaj so si v občini zamislili redno odvetniško pisarno za svetovanje, ni jasno.

Podatki so razvidni tukaj.

Dolenjske lekarne: neurejeni premoženjski in soustanoviteljski deleži

Ne glede na to, da občino vodi župan Dušan Krštinc, ki je bil pred tem dolgoletni direktor občinske uprave v Straži (včasih pa zaposlen tudi v Novolesu), odvetnik Jelenič Novak pa je z občino pričel sodelovati ravno v njegovem času (leta 2008), so revizorji ugotovili, da občina še vedno nima urejenih premoženjskih in ostalih soustanoviteljskih deležev v javnem zavodu Dolenjske lekarne. Straža je namreč postala občina v letu 2006 (poslovati je začela julija 2007), z izločitvijo iz Mestne občine Novo mesto. Vse do danes in navkljub stalnemu odvetniku (z mesečnim pavšalom) še ni uredila nekaterih razmerij z Mestno občino Novo mesto in Občino Šmarješke Toplice.

Ostale nepravilnosti: pomanjkljiv nadzor, neurejenost bilanc, pomanjkljiv zaključni račun

Revizorji so nadalje ugotovili, da občina ni v celoti izvajala niti nadzora nad zadolževanjem pravnih oseb na ravni občine, s čimer so kršili zakonodajo. Od dveh javnih zavodov, kjer je soustanoviteljica, ni pridobila podatkov o njihovi zadolženosti in nato finančnemu ministrstvu ni sporočila pravih podatkov. Nadalje proračunskih dokumentov ni pripravila skladno z zakonom, v zaključnem računu tudi ni prikazala vseh zahtevanih podatkov.

Zaposleni in redne nadure: Vsakega Stražana mesečno stanejo vsaj 70 evrov

Leta 2015 je bilo v občini 9 zaposlenih, za plače so porabili 268.947 evrov. Vsak Stražan pa je za plače občinskih uslužbencev letno dal 70 evrov. Pri tem so na občini leta 2015 opravili tudi 556 nadur. Nadurno delo je opravljalo 8 uslužbencev (od devetih), eden med njimi pa je mesečno redno prejemal po 100 evrov dodatne plače iz naslova obračunanih nadur.

Podatki ministrstva za javno upravo (za september 2016) pa kažejo, da je v občini Straža kar 12 zaposlenih, kar je izredno veliko. Ob tem najemajo še zunanjega pravnika, kar je z vidika davkoplačevalcev nedopustno.

Predstavitev občine: Župan bi moral sam vedeti, kako se ne dela

Občina ima okrog 4.000 prebivalcev. Brezposelnost je 7,5-odstotna. Občinski svet je 13-članski. V letu 2015 so imeli okrog 3 milijone evrov prihodkov in so poslovali s primanjkljajem, kar pomeni, da so več porabili kot pridobili. V tem letu so dosegli tudi le 72 odstotkov načrtovanih prihodkov. Razlog za to naj bi bil v manjših evropskih sredstvih, kar pomeni, da tudi na tem področju v tem obdobju niso bili preveč aktivni.

Župan pa bi moral, kot nekdanji direktor občinske uprave, dobro vedeti, kakšna so pravila in revizorji v poslovanju ne bi smeli najti večjih nepravilnosti.

Občinsko vodstvo smo vprašali, zakaj plačujejo odvetnika in zakaj so bile investicije bistveno dražje od načrtovanih. Odgovora nismo prejeli.

Poročilo Računskega sodišča RS za leto 2015 je bilo objavljeno 5. aprila 2017 in je dostopno tukaj.

T. H.