Novomeške obvoznice: Najbližje je tretja razvojna os

Fotografija je simbolična. (vir: arhiv)

Stanje na področju prometa na območju Novega mesto, posebno ob prometnih konicah, meji že skoraj na nemogoče. Mesto čaka na dve mestni obvoznici, to sta zahodna obvoznica in obvoznica Šmihel. Po navedbah mestne občine se bosta gradnji začeli v letu 2025 in zaključili v letu 2027.

Dodatno bo promet razbremenila še nova cestna povezava na južnem delu tretje razvojne osi (od priključka Novo mesto vzhod do Osredka in dalje s predorom proti Beli krajini).

Iz podatkov je razvidno, da je najbližje izgradnja ceste 3. razvojne osi – jug, do Osredka, s povezovalno cesto do Revoza, mestni obvoznici (Zahodna in Šmihel) pa bosta predvidoma zgrajeni do leta 2027.

Investitor 3. razvojne osi – jug je Družba za avtoceste RS (Dars), aktivnosti za začetek gradnje so že precej blizu, v pridobivanju sta okoljevarstveno soglasje in gradbeno dovoljenje (vir).

Pri mestnih obvoznicah pa je investitor Direkcija RS za ceste (DRSI), priprave potekajo v sodelovanju z občino.

Zahodna obvoznica je predvidena kot dvopasovnica s štirimi izvennivojskimi križišči (priključek Brezje, priključek Podbreznik, priključek Brod in priključek Regrške košenice).

Po podatkih Direkcije je v letu 2022 predvidena pridobitev projektne dokumentacije za most in traso v območju 1. etape od priključka Brezje do priključka Regrške košenice. V letu 2023 sledi parcelacija in leta 2024 zaključek odkupov.

Zahodna obvoznica: V kolikor bodo zagotovljena finančna sredstva, je predviden pričetek gradnje v letu 2025 in zaključek v letu 2027

Trenutno poteka arhitekturni natečaj za most v Srebrničah, ki ga vodi Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS). 

Obvoznica Šmihel Novo mesto

Za obvoznico Novo mesto – Šmihel je sprejet Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN). Postopek umeščanja je vodila Mestna občina Novo mesto. Na podlagi tega bo Direkcija še letos naročila izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljena (DGD) in projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI). Po predvidevanjih bo navedena dokumentacija izdelana v letu 2022. V letu 2023 sledi parcelacija in pričetek odkupov zemljišč ter objektov, kar bo predvidoma zaključeno v letu 2024.

Obvoznica Šmihel: V kolikor bodo zagotovljena finančna sredstva je predviden pričetek gradnje v letu 2025 in zaključek v letu 2027.

Tako so na vprašanje novomeškega občinskega svetnika Srečka Vovka, kdaj je predvidena izgradnja novomeških obvoznic, ki bosta precej razbremenili mesto, odgovorili z občinske uprave. Pri tem so zapisali, da si bo občina “še naprej prizadevala, da se ustrezno skrajša časovnica izgradnje te, za Novo mesto zelo pomembne obvozne ceste” (vir)

M. D.