Novo pri nadomestilih preživnine

(vir: pixabay.com)

Od 24. 10. 2020 dalje bo pravico do nadomestila preživnine lahko uveljavi tudi otrok, starejši od 18 let. Trenutno je to mogoče le do 18. leta. Zdaj pa je vlada spremenila zakonske pogoje za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine in čas trajanja nadomestila preživnine.

Sprejeli so dopolnitve Zakona o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije, ki je bil 9. 10. 2020 objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

Trenutno še veljavni zakon določa, da ima pravico do nadomestila preživnine otrok:
– ki mu je s pravnomočno sodbo ali začasno odredbo sodišča oziroma z dogovorom pri centru za socialno delo določena preživnina, ki je zavezanec ne plačuje,
– ki je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
– ki je tujec in ima stalno bivališče v Republiki Sloveniji, če je tako določeno z meddržavnim sporazumom ali ob pogoju vzajemnosti,
– ki še ni star 18 let.
Otroku pripada pravica do nadomestila preživnine, če je postopek izvršbe po predpisih, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, neuspešno zaključen ali če postopek izvršbe traja več kot tri mesece.

Po spremenjeni ureditvi, ki prične veljati  24. oktobra 2020, pravico do nadomestila preživnine lahko uveljavi tudi otrok, starejši od 18 let, pravica do izplačila nadomestila preživnine pa traja dokler traja preživninska obveznost, če upravičenec ni v delovnem razmerju. V tem delu je novost. Ostale določbe ostajajo nespremenjene.

Preživninski upravičenci, ki so starost 18 let dosegli pred 24. oktobrom 2020, morajo vložiti novo zahtevo za priznanje pravice do nadomestila preživnine. Zahtevo je potrebno poslati na Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, ki odloča o zahtevkih za priznanje pravice do nadomestila preživnine.

Vprašanja glede vloge in postopka lahko naslovite na Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, in sicer na njihov el. naslov: [email protected] ali na njihovo brezplačno telefonsko številko: 080 14 14

M. D.