Novo mesto: Znani prejemniki občinskih nagrad in priznanj

Četrta seja novomeškega mestnega sveta (vir: MO NM)

Na 4. redni seji občinskega sveta so novomeški svetniki potrdili nagrajence Mestne občine Novo mesto za preteklo leto, med njimi so kot častno občanko zaradi njenih pomembnejših trajnih uspehov na področju prostovoljnega in humanitarnega dela imenovali Branko Bukovec.

Občinski svet je potrdil tudi občinski prostorski akt, ki v prostor umešča pomembno cestno povezavo na južni strani Novega mesta t. i. južno zbirno cesto.

Potrdili so tudi dolgoročno umestitev železniškega tovornega terminala na Pogance v sklopu izdelave državnega prostorskega načrta dvotirne železniške proge med Ljubljano in Metliko.

Prejemniki nagrad

Poleg podelitve naziva častne občanke Branki Bukovec so svetniki na četrtkovi seji potrdili tudi prejemnike nagrad Mestne občine Novo mesto za leto 2022, ki so jih zaradi njihovega doprinosa k prostovoljstvu in kulturi prejeli Bojan Bencik, Ana Bilbija in Elizabeta Vardijan, grb občine pa bo podeljen Janezu Gorniku.

Južna zbirna cesta: Regrške Košenice – Poganci

Občinski svet je v drugi obravnavi potrdil Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za južno zbirno cesto, s katero se bo prometno razbremenila Ulica Ob Težki vodi, trasa dolga približno 1600 metrov pa bo povezala Regrške Košenice s Poganci.

Z južno zbirno cesto bo prometno omrežje urejeno tudi za obstoječe stanovanjske soseske severno in južno od trase, hkrati pa bodo zagotovljeni pogoji za podrobnejše načrtovanje in gradnjo novih stanovanjskih sosesk v bližini. V OPPN so načrtovane tudi rekonstrukcije in novogradnje lokalnih cest in javnih poti, ki se navezujejo na bodočo cesto, predvidena je še rekonstrukcija Belokranjske ceste v dolžini 400 metrov.

Nadgradnja železniške proge, logistična cona

Svetniki so podali tudi soglasje k usmeritvam za umestitev intermodalne tovorne železniške postaje Novo mesto na odseku Novo mesto–Ivančna Gorica v sklopu nadgradnje železniške proge Metlika–Ljubljana. Mestna občina Novo mesto bo pobudniku državnega prostorskega načrta predlagala, da se terminal prednostno umesti pri Pogancih, vzhodno od načrtovanega razcepa hitre ceste 3. razvojne osi in zahodne obvozne ceste Novega mesta. Ob modernizaciji dolenjske železniške proge bo občina pristopila tudi k umeščanju in razvoju logistične gospodarske cone, ki jo bo z novo tovorno železniško postajo in načrtovano zahodno obvozno cesto mogoče povezati v prometno vozlišče nacionalnega pomena.

Ogrevanje

Po skrajšanem postopku so bile potrjene spremembe in dopolnitve Odloka o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje, s katerim se v novomeški občini na območju sistema oskrbe z zemeljskim plinom dopušča vgradnja vseh vrst naprav na obnovljiv vir energije.

Kadrovske zadeve: Soglasje Mateji Jerič, Sebastijanu Brežnjaku in Damjani Papež

Na področju kadrovskih zadev so podelili mandat nadomestnemu članu občinskega sveta Silvu Mesojedcu in imenovali manjkajoče člane posameznih komisij in odborov mestnega sveta.

Pozitivno mnenje k imenovanju so podali kandidatki za direktorico Doma starejših občanov Novo mesto Mateji Jerič, kandidatu za ravnatelja Srednje strojne šole na Šolskem centru Novo mesto Sebastijanu Brežnjaku in kandidatki za ravnateljico Srednje zdravstvene in kemijske šole na Šolskem centru Novo mesto Damjani Papež.

Ostalo

Svetniki so potrdili poročili Javnega stanovanjskega sklada in Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za leto 2022, slednjemu so potrdili tudi program dela za tekoče leto. Seznanili so se z letnim načrtom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, letošnjim planom dela Nadzornega odbora, merili za določitev višine nadomestila za člane volilnih organov Mestne občine Novo mesto ter poročilom o aktivnostih za sanacijo sesedle strehe velodroma v Češči vasi. Svetniki so potrdili sklep, da bodo o nadaljnjih postopkih sanacije obveščeni tudi na naslednji redni seji.

Svetniki so se strinjali z ugotovitvijo javne koristi na šestih nepremičninah na Seidlovi cesti med križiščem s Cankarjevo ulico in križiščem s Koštialovo ulico za namen rekonstrukcije ceste, ureditve avtobusnega postajališča in vzpostavitve površin za pešce ter kolesarje. Status grajenega javnega dobra so podelili enajstim nepremičninam v katastrskih občinah Bršljin, Gotna vas, Novo mesto in Ragovo, sprejeli so še sklep o prenehanju slednjega statusa treh nepremičnin v katastrski občini Novo mesto.

M. D.