Novo mesto: Znani občinski nagrajenci, častni občan dr. Stane Granda

Seja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto. (vir: občina)

Občinski svetniki so na 11. redni seji obravnavali predloge komisije za priznanja in nagrade za leto 2019. Na aprilski slavnostni akademiji ob občinskem prazniku bo najvišje priznanje – naziv častni občan – dobil zgodovinar dr. Stane Granda, nagrado Mestne občine Novo mesto bosta prejela Gregor Kavčič in Marta Medle, Trdinovo nagrado dobita Nataša Mirtič in Maksimiljan Starc, grb Mestne občine Novo mesto pa Jožefa Rolih, Frančiškanski samostan Novo mesto in Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto. 

Občinski svet je sprejel mrežo javne lekarniške dejavnosti na primarni ravni na območju Mestne občine Novo mesto. Mreža šteje šest lekarn, med njimi tri obstoječe lekarne javnega zavoda Dolenjske lekarne – pri zdravstvenem domu, v Bršljinu in Ločni ter dve zasebni lekarni (Novi trg in Mačkovec).

V roku enega leta pa je v načrtu odprtje nove zasebne lekarne na Drski in selitev obstoječe lekarne iz Ločne v Žabjo vas.

Na področju kadrovskih zadev so svetniki v svet osnovne šole Brusnice imenovali Simona Hudoklina, v upravni odbor Fakultete za organizacijske študije Vesno Čolič in Ennie Vardijan, v svet zavoda Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma pa Martino Vrhovnik.

Svetniki so podali tudi soglasje k imenovanju Alenke Simonič za direktorico Zdravstvenega doma Novo mesto in pozitivno mnenje k dvema kandidatkama za ravnateljico osnovne šole Šmihel: Romani Šarec Rojc in Klavdiji Hrastar.

Svetniki so v skrajšanem postopku sprejeli tudi odlok o prenehanju veljavnosti odloka o določitvi javne infrastrukture na področju kulture in sprejeli sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture. Občinski svet je sprejel tudi prečiščeno besedilo odloka o ureditvenem načrtu stavbnega otoka med Kastelčevo in Rozmanovo, predlog sklepa o potrditvi lokacijske preveritve v Mačkovcu in poslovni plan Komunale Novo mesto za leto 2020. Na področju premoženjsko – pravnih zadev so svetniki ukinili status javnega dobra na nepremičninah v Smolenji vasi, Ždinji vasi, Gotni vasi in na Daljnem vrhu.

Občinski svet se je seznanil s končnim poročilom nadzornega odbora o opravljenem nadzoru nad ravnanjem s stvarnim premoženjem občine v letu 2018, letnim poročilom o delu nadzornega odbora za leto 2019 in letnim programom nadzornega odbora za letošnje leto, so sporočili iz Mestne občine Novo mesto.

C. R.