Novo mesto: Z javnim razpisom ponujajo nepovratnih 128 tisoč evrov

Novomeška občina je objavila javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za leto 2019. Okvirni znesek je 128.000 evrov, rok za prijavo je 29. marec 2019.

Nepovratna finančna sredstva so namenjena za:

  • posodabljanje kmetijskih gospodarstev:                                                   67.000 evrov
  • urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov:                                                  20.000 evrov
  • zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč:                                                3.000 evrov
  • plačilo zavarovalnih premij:                                                                     10.000 evrov
  • ohranjanje kulturne in naravne dediščine v kmetijstvu:                                7.000 evrov
  • predelavo in trženje ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji:            6.000 evrov
  • podporo delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja:                                                                                              15.000 evrov

Pogoji za pridobitev sredstev so zelo natančno navedeni tukaj: razpis

Vloge na javni razpis morajo biti oddane v sprejemno pisarno občine ali poslane po pošti najkasneje do vključno 29. marca 2019. Za pravočasno prispele vloge se bodo štele tudi tiste vloge, ki jih bodo vlagatelji poslali priporočeno po pošti 29. marca 2019 do 24. ure.

Vse vloge morajo biti dostavljene v zaprti kuverti na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto z napisom na sprednji strani »NE ODPIRAJ – VLOGA NA JR KMETIJSTVO 2019«.

Odpiranje vlog bo izvedla komisija v 8 dneh po končanem razpisnem roku

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo na občini.

C. R.