Novo mesto: V javni obravnavi načrt za obvoznico Šmihel

Šmihel v Novem mestu, osnovna šola

Do 16. avgusta poteka javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Šmihel v Novem mestu, dolgo dobrih 1500 metrov. Javna razgrnitev dokumentov je v prostorih Mestne občine Novo mesto (Seidlova cesta 1), javna obravnava pa je bila včeraj popoldne v sejni sobi občinskega sveta na rotovžu.

Vrednost investicije je ocenjena na preko 13,5 milijona evrov, od tega bo približno tretjino pokrila novomeška občina, razliko pa država. Kdaj bo obvoznica zgrajena, v tem trenutku ni znano.

45-dnevna javna razgrnitev z možnostjo posredovanja pripomb se bo končala 16. avgusta 2019.

V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge k  osnutku na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, ali pa jih na mestu razgrnitve vpišejo v knjigo pripomb.

Osnovne informacije o projektu Šmihelska obvoznica

Zaradi slabega stanja regionalne ceste in cestnega omrežja na širšem območju Šmihela Mestna občina Novo mesto načrtuje rekonstrukcijo in prestavitev dela Šmihelske ceste v Novem mestu (regionalne ceste Gaber – Uršna Sela – Novo mesto). Poleg obvoznice Šmihel se v sklopu projekta načrtuje tudi lokalne cestne povezave.

Območje urejanja z OPPN v severnem delu obsega rekonstrukcijo ceste po obstoječi trasi, nato pa naprej proti jugu novogradnjo ceste s prečkanjem železnice Novo mesto – Metlika v podvozu, vse do navezave na državno cesto, ki je načrtovana za 3. razvojno os. Celotna dolžina trase obvoznice znaša 1545 metrov.

V območje obravnave z OPPN so vključene tudi vse potrebne lokalne cestne navezave na mestno cestno mrežo in povezave do stanovanjskih sosesk, in sicer:

  • cesta za Šmihel, ki poteka od stare Šmihelske ceste oziroma njenega križišča s Smrečnikovo ulico preko podvoza pod železnico in križanja z obvoznico Šmihel do Šolskega centra NM (dolžina 401 m);
  • cesta za Šolski center Novo mesto, ki poteka od nove ceste za Drsko južno od OŠ Dragotin Kette do Šegove ulice pri Šolski center Novo mesto oziroma se v krožnem križišču naveže na cesto za Šmihel (dolžina 427 m),
  • cesta za Drsko, ki poteka od Ulice Slavke Gruma preko Šipčevega hriba do nove obvoznice Šmihel, na katero se priključi v krožnem križišču (dolžina 537 m),
  • cesta za romsko naselje, ki poteka od krožišča na novi obvoznici Šmihel do notranje ceste v romskem naselju Šmihel (dolžina 208 m).

Ob obvoznici so predvidene površine za pešce in kolesarje, avtobusna postajališča mestnega potniškega prometa, povezava za pešce in kolesarje do novega železniškega postajališča Šmihel ob Šolskega centra in gozdarska rampa.

Zaradi gradnje bo treba porušiti nekaj objektov, in sicer tri nestanovanjske stavbe, dve stanovanjski stavbi in pomožni železniški objekt, zgraditi nadomestno stanovanjsko stavbo in urediti nadomestno nogometno igrišče.

Z OPPN se načrtuje tudi parkirne površine pri pokopališču in Osnovni šoli Šmihel (približno 95) in parkirne površine za avtobuse (3) in osebna vozila (16) pri Šolskem centru, zgradi in rekonstruira se tudi vsa potrebna komunalno – energetska infrastruktura, ki je potrebna za funkcioniranje območja urejanja. Z izgradnjo obvoznice bosta ukinjena 2 nivojska železniška prehoda (na Bajčevi – Šegovi ulici) in nivojski prehod do romskega naselja Šmihel.

Več podatkov je na voljo tukaj

Celotno gradivo je na vpogled na Oddelku za okolje in prostor Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto

in na spletni strani: prostorski-portal

Ureditvena situacija; M = 1 : 1500 (vir: https://novomesto.si/mma/4_dopolnjen_osnutek_odloka_o_obcinskem_podrobnem_prostorskem_nacrtu_za_obvoznico_smihel__prva_obravnava/2019062616003592/?m)

C. R.