Novo mesto: Ugotovitve nadzora pri odlaganju in ločevanju odpadkov

Vir: MO NM

Služba za medobčinski inšpekcijski nadzor Skupne občinske uprave občin Dolenjske je v času od 20. februarja do 24. marca v sodelovanju s Komunalo Novo mesto izvedla poostren nadzor glede pravilnega odlaganja komunalnih odpadkov in ločevanja komunalnih odpadkov na izvoru nastanka.

Komunala pa je zdaj zapisala, da stanje pri ločevanju komunalnih odpadkov v primerjavi s preteklimi leti nakazuje, da bo v prihodnje potrebno dodatno osveščanje občanov.

Ugotavljajo, da nekateri povzročitelji komunalnih odpadkov ne ločujejo dosledno in jih ne odlagajo v za to namenjene zabojnike za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov.

Pri 24 pregledanih prevzemnih mestih na območju občine so bili prepoznane kršitve, zaradi neločevanja komunalnih odpadkov, prav tako so vrečke s komunalnimi odpadki prevečkrat odložene ob zabojnike za zbiranje komunalnih odpadkov, kar je prepovedano.

Nadzori so bili opravljeni tudi pri pravnih subjektih, saj morajo ti na območju občine zagotoviti svoje zbirno mesto za zbiranje odpadkov, tako preostanka mešanih komunalnih odpadkov in mešane komunalne embalaže. Ugotovljeno je bilo, da imajo načeloma zagotovljene lastne zabojnike in urejen odvoz odpadkov s strani izvajalca javne službe.

Komunala ponovno poziva vse uporabnike storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, da dosledno ločujejo komunalne odpadke in spoštujejo osnovna pravila ločevanja.

M. D.