Novo mesto: Številni projekti na cestni infrastrukturi, počitniške prenove šolskih prostorov

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je na srečanju z novinarji predstavil številne nove projekte na cestni infrastrukturi. (vir: MO NM)

V novomeški občini potekajo ali so v pripravi številni novi projekti, te je prejšnji teden na novinarski konferenci predstavil župan Gregor Macedoni.

Kmalu se bo začela prenova kilometrskega odseka ceste Mali Slatnik–Petelinjek, rekonstrukcija Ceste Brigad, prenova ceste Pangrč Grm–Gabrje in ob uspešni pridobitvi manjkajočih zemljišč tudi prenova pomembne mestne vpadnice, Seidlove ceste.

Poleti bodo stekle tudi prenove v štirih novomeških osnovnih šolah, in sicer:

  • dograditev dveh učilnic na Osnovni šoli Center,
  • ureditev zbornice in knjižnice na podstrešju Osnovne šole Otočec,
  • ureditev fasade na Osnovni šoli Drska in
  • prenova sanitarij v podružnični osnovni šoli Mali Slatnik.

Do konca leta bodo izvedeni tudi številni projekti prenove igrišč in igral v mestnih in primestnih krajevnih skupnostih. Med drugim bodo nova igrala ali naprave postavljene na igriščih pri Osnovni šoli Bršljin, v Gorenjih Kamenjih v KS Bučna vas, v KS Uršna Sela, v KS Regrča vas in pri Osnovni šoli Stopiče. Nove košarkarske table bodo postavljene na igrišču v KS Ločna–Mačkovec, košarkarsko igrišče na Šegovi ulici v KS Drska pa bo preplaščeno.

Prenove cest

Poletje bo investicijsko pestro, s prenovo državne ceste Mali Slatnik–Petelinjek bo Petelinjek dobil prenovljeno cesto in varno večnamensko povezavo v dolžini 1100 metrov z javno razsvetljavo proti Malemu Slatniku (v pripravi pa je tudi projekt rekonstrukcije skozi sam Petelinjek), šolarji podružnične šole pa varno obračališče za avtobuse.

Stekla bo tudi prenova ceste in izgradnja pločnika na državni cesti v Birčni vasi mimo podružnične osnovne šole do železniškega podhoda v dolžini 700 metrov.

Avgusta se bodo začela dela na Cesti brigad, pogodbo z izvajalcem so podpisali včeraj, nadaljevali bodo s celovito prenovo (z vključeno komunalno infrastrukturo) od že rekonstruiranega dela ulice pri Andrijaničevi cesti do križišča z ulico V Brezov Log, vključno z ureditvijo varne šolske poti za Osnovno šolo Bršljin, kjer bodo zgradili manjkajoči pločnik v dolžini 180 metrov.

Trenutno poteka javni razpis za rekonstrukcijo Seidlove ceste, ki bo na odseku med križiščem za Mestne njive in Plavo laguno  v dolžini 750 metrov nadgrajena z dodatnimi površinami za pešce in kolesarje, obnovljena bo javna razsvetljava in komunalni vodi, začetek izvedbe pa je odvisen od pridobitve zadnjih manjkajočih zemljišč.

Predvidoma julija je predviden razpis za izvajalca del za rekonstrukcijo kilometrskega odseka ceste Pangrč Grm–Gabrje, prenova prinaša razširitev cestišča in ureditev mostov preko Babnega potoka in potoka Sovpat.

Sredi poletja se bodo začele sanacije in prenove občinskih cest na 14 odsekih v 10 krajevnih skupnostih, jeseni pa bo stekla izgradnja manjkajočega pločnika in varnih površin za kolesarje med Lešnico in Osnovno šolo Otočec v dolžini 160 metrov.

Predvideno je nadaljevanje gradnje manjkajočega pločnika in cestne razsvetljave skozi Dolž v dolžini 190 metrov in celovita ureditev sedaj nevarnega križišča državne in občinske ceste v Črmošnjicah v smeri Stopič, z varnimi prehodi in površinami za pešce.

Dve brvi, kolesarske povezave, bazen

Trenutno potekata izgradnji brvi v Irči vasi in Loka–Kandija, začela se je gradnja prve faze 400 metrov večnamenske poti ob Težki vodi.

V tem tednu se bo začela približno štiri mesece trajajoča izgradnja manjkajočih delov kolesarskih poti in javne razsvetljave v sklopu 11-kilometrske regionalne povezave do Straže.

Predvidoma septembra bo zaključena nova kolesarska povezava Krka–Žihovo selo.

Nova kolesarska pot ob Levičnikovi cesti pa je z novim 270-metrskim odsekom varno priključena križišču v Žabji vasi. Celovita izvedba v Žabji vasi bo sledila po izgradnji prve etape 3. razvojne osi,  manjši odsek brez ustreznega pločnika ob gostinskem objektu Pri Belokranjcu pa je ostal neizveden zaradi nesklenjene pogodbe med Direkcijo RS za infrastrukturo in lastnikom zemljišča.

Pospešeno poteka gradnja bazenskega kompleksa v Češči vasi, kjer je že postavljena kovinska konstrukcija objekta, dela se nadaljujejo z montažo strehe in napeljavo elektro in strojnih instalacij.

Drska, Srebrniče

Predvidoma v drugi polovici julija je predvideno asfaltiranje tristometrskega odseka Ulice Slavka Gruma od križišča z ulicama Drska in Brod do križišča s Cesarjevo ulico, nato pa se bodo dela z izgradnjo fekalne in meteorne kanalizacije od tu nadaljevala do Osnovne šole Drska.

Nadaljujejo se dela na državni cesti skozi Srebrniče. V poslovno industrijski coni Cikava so se zaključila komunalna dela ob Šentjernejski cesti in do jeseni potekajo na Podbevškovi ulici.

Dolenjske lekarne vodi Urška Ban, ostale kadrovske zadeve

Župan je poleg številnih aktualnih projektov v občini na srečanju z novinarji predstavil tudi spremembo pri vodenju Dolenjskih lekarn, kjer je svet zavoda po sporazumnem odstopu dosedanje direktorice mag. Miroslave Abazović za v. d. direktorice s 1. 7. 2022 imenoval Urško Ban, sedanjo direktorico Abazovićevo pa imenoval za v. d. strokovne vodje.

Novoustanovljeni Javni stanovanjski sklad Mestne občine Novo mesto bo kot v. d. direktorja vodil Bojan Rajer, vodenje oziroma upravljanje TIC-a na Glavnem trgu pa je z junijem prevzel Zavod Novo mesto.

Turizem

Na področju turizma je Novo mesto s petkovim uradnim odprtjem pridobilo razgledno ploščad v zvoniku stolne cerkve sv. Nikolaja oziroma kapiteljske cerkve. Pomembna pridobitev na področju mobilnosti za starejše v občini pa je z junijem brezplačni mestni avtobusni prevoz za upokojence.

M. D.