Novo mesto: Sprejet rebalans proračuna, višje cene komunalnih storitev bo subvencionirala občina

Seja občinskega sveta (vir: MO Novo mesto)

Novomeški občinski svetniki so na  včerajšnji 30. redni in zadnji seji v tem mandatu po skrajšanem postopku sprejeli rebalans proračuna za leto 2022, ki prinaša subvencioniranje komunalnih storitev za občane, prilagoditev investicijske dinamike novim okoliščinam in nove prihodkovne postavke zaradi uspešnega kandidiranja na evropskih razpisih.

Svetniki so potrdili tudi nove cene določenih komunalnih storitev, podražitve pa gospodinjstva do konca leta ne bodo občutila, saj jih bo v celoti subvencionirala Mestna občina Novo mesto.

Rebalans proračuna med drugim upošteva spremenjeno dinamiko izvajanja investicij ter črpanja državnih in evropskih sredstev, uskladitve oziroma noveliranje finančnih načrtov projektov in investicij na podlagi finančnih spodbud mehanizma Celostnih teritorialnih naložb, Dogovora za razvoj regij in Načrta razvojnih programov 2022–2025.

Z rebalansom prihodki občine znašajo 62,9 milijona evrov in se tako znižujejo za 1,5 milijona, odhodki znašajo 72,9 milijona evrov in se znižujejo za 1,8 milijona. Kljub številnim projektom se še naprej ohranja postopno zniževanje zadolženosti, Mestna občina Novo mesto pa je v zadnjih sedmih letih že za skoraj dve tretjini znižala svoj dolg in je daleč najmanj zadolžena slovenska mestna občina (v deležu na prebivalca). Dolg se je z dobrih 12 milijonov evrov zmanjšal na dobra dva milijona evrov.

Svetniki so zaradi višjih cen električne energije potrdili nove cene vodarine in stroškov izvajanja čiščenja odpadne vode, ki se zvišujejo za 7 centov na kubični meter in za štiričlansko družino na mesečni ravni  prinašajo za 2,15 evra dodatnega stroška, vendar pa bo gospodinjstvom razliko v ceni v skupni višini 55.000 evrov do konca leta subvencionirala Mestna občina Novo mesto.

Občinski svet je v prvi obravnavi potrdil tudi dopolnjena osnutka odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za južno zbirno cesto in Graben/2. Slednji določa podrobnejše prostorske izvedbene pogoje za gradnjo objektov in ureditev površin za poslovne dejavnosti novomeške tovarne zdravil, južna zbirna cesta v dolžini 1600 metrov med Poganci in Regrškimi Košenicami pa bo v prihodnje razbremenila promet na območju Šmihela, Regrče vasi in Gotne vasi. Za oba dokumenta na Mestni občini Novo mesto poteka javna razgrnitev, v oktobru pa sledita tudi javni obravnavi.

V prvi obravnavi so potrdili tudi dopolnjen osnutek odloka o OPPN Tisk Šepic ob Straški cesti, spremembe odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto, kjer so za izvajalca obdelave odpadkov, ki jo je do sedaj opravljalo podjetje CeROD, določili podjetje CERO-DBK, ter dopolnitve odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja, prevoza, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.

Z namenom optimalne izrabe parkirnih mest bodo stanovalci Glavnega trga po včerajšnjem sprejetju spremembe odredbe k odloku o ureditvi cestnega prometa odslej imeli možnost parkiranja na dveh conah na območju ožjega mestnega jedra, odredba pa prinaša tudi poenotenje cene parkirnih dovolilnic za stanovalce v ožjem mestnem jedru (v višini 100 evrov) in določa cenovne ureditve parkirnih dovolilnic pri avtobusnih prevoznikih.

Svetniki so na seji potrdili še akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma za obdobje 2022–2025. Sprejeli so tudi akcijski načrt za trajnostno energijo in podnebne spremembe (SECAP) do leta 2030, uradno prečiščeno besedilo Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto, podali soglasje k statutu javnega lekarniškega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto in sprejeli letni program športa za leto 2023.

Kadrovske zadeve

Na področju kadrovskih zadev so izvolili elektorje za volitve članov Državnega sveta RS, in sicer: Franca Bačarja, Petra Kostrevca, Maria Krapeža, Janeza Povha, Miro Retelj, Marjanco Trščinar Antić, Vesno Vesel in Adolfa Zupana.

Za kandidata za člana državnega sveta so določili Bojana Kekca.

Za direktorja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto so imenovali Bojana Rajerja.

Podali so soglasje k imenovanju Urške Ban za direktorico javnega zavoda Dolenjske lekarne.

Podali so tudi soglasje k imenovanju Mateje Petrič za direktorico javnega zavoda Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto.

Podali so pozitivno mnenje o kandidatki Mojci Lukšič za ravnateljico Gimnazije Novo mesto, Marjana Erpeta imenovali za predstavnika Mestne občine Novo mesto v Svet javnega zavoda Dijaški in študentski dom Novo mesto in zaradi odstopa Matijo Radeža razrešili članstva v svetu javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Otočec in kot člana nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto.

Premoženjsko pravne zadeve

Na področju premoženjsko pravnih zadev so sprejeli sklep o ugotovitvi javne koristi in odkupu oziroma razlastitvi  ter omejitvi dela nepremičnine s pravico uporabe za čas gradnje za namen gradnje peš in kolesarske površine z javno razsvetljavo ob lokalni cesti Župnca–Na Brezovici, dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2022 ter spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2022 in 2023.

Sprejeli so sklep o ugotovitvi lastništva nepremičnin v katastrskih občinah Dobindol in Črešnjice ter sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah v Lakovnicah, Dobindolu in Črešnjicah, status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pa so podelili nepremičninam na Hrušici in Cerovcu.

Občinski svet se je seznanil s poročilom o opravljenem nadzornem pregledu pravilnosti poslovanja krajevnih skupnosti Podgrad in Gabrje v letu 2020 ter s poročilom o opravljenem nadzornem pregledu nad zadolževanjem Mestne občine Novo mesto v letu 2020.

M. D.