Novo mesto: Podbrezniku se obetajo boljši časi

Načrti za Podbreznik ostajajo nespremenjeni. (vir: Imos)

Novomeški občinski svetniki bodo na četrtkovi seji med drugim razpravljali o soglasju k osnutku prodajne pogodbe za Podbreznik. S tem bo občina za 1,85 milijona evrov pridobila novih 71.102 kvadratnih metrov površin v tem poslovno-stanovanjskem naselju. Zastavljeni načrti po Občinskem podrobnem prostorskem načrtu in načrtih Imosa se bodo lahko nadaljevali.

Občina bo površine ponudila investitorjem. Za nekatere prednost, za druge morda slabost: na tem območju bo potekala zahodna novomeška obvoznica, ki se bo navezovala na južno 3. razvojno os.

Na občini navajajo, da bodo z nakupom površin poskrbeli, da bodo posamezne gradbene enote v naselju zaokrožene in jih bodo nato lahko ponudili investitorjem, tako za gradnjo stanovanjskih objektov kot za razvoj podjetništva. Dodajajo, da so zasebniki že v preteklosti izkazovali interes za nakup, vendar se zaradi razdrobljenega lastništva za to niso odločali.

Lastnik nepremičnin na območju naselja Podbreznik je (še vedno) IMOS, ki je v stečaju. V začetku leta je sicer potekal postopek za nakup nepremičnin iz stečajnega postopka, najugodnejši ponudnik je ponudil ceno 1,94 milijona evrov, ki se poveča za davke.

Mestna občina Novo mesto je imela predkupno pravico, ki jo je tudi uveljavila, denar za nakup so zagotovili v občinskem proračunu za leto 2020.

Obstoječe stanje in načrti za območje na bruto površini 23,7 hektarja

Za Podbreznik je bil sprejet Občinski prostorski podrobni načrt (OPPN), ki določa gradnjo večstanovanjskih objektov – blokov ter vrstnih in prostostoječih individualnih stanovanjskih hiš. Vse to na bruto površini približno 15 hektarjev zemljišč. Z OPPN so predvidene tudi gradnje poslovno-oskrbnih objektov in objektov v okviru tehnološkega parka na bruto površini približno 8,6 hektarja zemljišč. Celotno območje sicer meri 23,7 hektarja.

Doslej zgrajenih 5 večstanovanjskih blokov

Od začetka veljavnosti OPPN je bilo zgrajenih pet večstanovanjskih blokov: B2, B4, B6, B8 in B10. Zgrajeni so bili tudi objekti obrtno-proizvodne in storitvene dejavnosti TT6a, T6b, T8a, T8b, T10a in T10b.

Gospodarska javna infrastruktura je večinoma zgrajena, razen na jugu, v delu med načrtovanimi  gručami stanovanjskih hiš. Prometna infrastruktura je zgrajena le v delu, in sicer na območju tehnološkega parka in na območju zgrajenih večstanovanjskih blokov.

Območje bo omejeno z zahodno obvoznico

Območje je dobro prometno dostopno, po izgradnji načrtovane zahodne obvoznice Novega mesta bo prometna navezanost na mestno in državno cestno mrežo še boljša, navajajo na občini. Iz preglednic je razvidno, da je zahodna obvoznica predvidena vzdolž celotnega zahodnega dela Podbreznika, kar je v bistvu za nekatere lahko velika prednost, za ostale pa malo manj ugodno.

Prikaz območja z že zgrajenimi objekti s prikazom poteka načrtovane zahodne obvoznice (na desni, označeno z rdečo barvo).

V Podbrezniku so poleg bivanja in poslovnih dejavnosti površine namenjene tudi za umestitev spremljajočih dejavnosti (vrtec, trgovina, dom za ostarele ipd.).

Kakšen je koncept in programska namembnost?

Nova poselitev se ureja kot naselje v gozdu, gozdni rob na najbolj vidno izpostavljenih delih območja zazidalnega načrta bo ohranjen.

Ob vstopnem delu je predvidena izgradnja oskrbno-storitvenega centra za potrebe naselja, na severovzhodnem delu območja se zgradi tehnološki park, na zahodnem in južnem delu pa stanovanjska pozidava s pripadajočimi programi. Programi in struktura pozidave so nanizani vzdolž osrednje cestne zanke in se situacijsko in niveletno prilagajajo naravnim danostim ter ustvarjenim razmeram.

Glede na pričakovanja bo občinski svet v četrtek potrdil predlog prodajne pogodbe, ki jo namerava občina skleniti s podjetji: IMOS – v stečaju iz Ljubljane in štirimi novomeškimi podjetji: Enigma Kreativne rešitve iz Podbreznika, Sorex marketing, Keragrad, podjetje za gradbeništvo, in Mikrografija.

Zahodna obvoznica (označeno zeleno)

Vir: Podbreznik

J. M.