Novo mesto: Odprt javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini

Foto: Joško Šimic (Gornja Težka voda)

Mestna občina Novo mesto je objavila javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva za leto 2024, s čimer želijo v okviru devetih različnih ukrepov podpreti nadaljnji razvoj podeželja ter prispevati k trajnostnemu razvoju občine.

Višina razpisanih sredstev je 125 tisoč evrov, prijave na razpis pa lahko upravičenci oddajo do 31. julija 2024.

Sredstva javnega razpisa se bodo dodeljevala za:

  • naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo,
  • komasacijo kmetijskih in gozdnih zemljišč,
  • naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih,
  • plačilo zavarovalnih premij,
  • tekoče poslovanje v primarni kmetijski proizvodnji,
  • naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov,
  • naložbe v nekmetijsko dejavnost,
  • usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti na kmetiji, v predelavi in trženju.

Dijakom bo za šolanje v srednjih poklicnih in srednjih strokovno izobraževalnih programih s področja kmetijstva omogočena tudi dodelitev enkratne denarne pomoči, za finančno podporo pa bodo lahko zaprosila tudi društva s področja kmetijstva.

Vse informacije o razpisu in oddaji vlog so objavljene med uradnimi objavami na spletni strani novomeške občine, za dodatna pojasnila pa se lahko prijavitelji obrnejo na go. Klavdijo Kolarič ([email protected]; 07 39 39 272).

M. D.