Novo mesto: Občinski svet sprejel rebalans proračuna za leto 2024

S seje novomeškega občinskega sveta (vir: MO NM)

Novomeški občinski svetniki so na četrtkovi 13. redni seji po skrajšanem postopku sprejeli rebalans proračuna za leto 2024, ki predvideva zvišanje občinskih prihodkov za dobrih 717 tisoč evrov na 68,5 milijona evrov in znižanje odhodkov za 751 tisoč evrov na 73,4 milijona evrov.

S spremembami proračunskih sredstev bo novomeška občina še naprej zagotavljala razvojno naravnan proračun in sledila cilju izboljšanja kakovosti bivanja občank ter občanov.

 Rebalans med drugim upošteva prenos obveznosti iz preteklega leta zaradi spremenjene dinamike izvajanja investicij ter črpanja državnih in evropskih sredstev, vključuje noveliranje finančnih načrtov projektov in investicij, omogoča tudi uskladitev Načrta razvojnih programov 2024-2027. Rebalans bo omogočil nadaljnjo podporo tekočim in bodočim investicijskim aktivnostim, kot so med drugim ureditev Ragovske ulice in Seidlove ceste, širitev vrtca Labod, ureditev Narodnega doma, gradnja Urbanega parka Loka in izvedba 3. faze ureditve komunalne infrastrukture na območju Ždinje vasi in Mačkovca. S predlaganimi spremembami proračunskih sredstev se omogoča tudi podpora izgradnji oskrbovanih stanovanj, ohranjanje pomoči ranljivim skupinam in stabilno financiranje društev na področju kulture, športa, mladine in sociale.

Svetniki so sprejeli tudi predlog zaključnega računa proračuna za leto 2023, ki še vedno izkazuje, da je Mestna občina Novo mesto najmanj zadolžena mestna občina, od leta 2014 so dolg namreč zmanjšali za tretjino oziroma za dobre 4 milijone evrov, v prvi obravnavi pa je bil potrjen še predlog odloka proračuna za prihodnje leto, v katerem se skupni prihodki planirajo v višini 70,7 milijonov evrov in skupni odhodki v višini 75,6 milijonov evrov.

Občinski svet je v drugi obravnavi sprejel predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu DOLB GG Novo mesto, s čimer Gozdnemu gospodarstvu Novo mesto omogočajo umestitev sodobne kotlovnice za proizvajanje tople vode, električne in toplotne energije na mestu obstoječega rastlinjaka. S tem dopuščajo vzpostavitev sistema daljinskega ogrevanja, s katerim bi poskrbeli za distribucijo toplote za vrtnarijo Gozdnega gospodarstva Novo mesto, Dom starejših občanov Novo mesto, Varstveno delovni center Novo mesto, Osnovno šolo Šmihel, Škofijo Novo mesto, Župnijo Novo mesto, Društveni prostor ZŠAM in individualne stanovanjske stavbe med vrtnarijo in križiščem Smrečnikove s Šmihelom.

Potrdili so tudi Odlok o obročnem plačevanju, občinskih oprostitvah in upoštevanju preteklih vlaganj pri odmeri komunalnega prispevka, ki predstavlja predvsem uskladitev z aktualno zakonodajo, hkrati pa morebitne investitorje gradnje oskrbovanih stanovanj s 25-odstotno nižjim komunalnim prispevkom spodbuja k investiciji na območju občine.

V prvi obravnavi sta bila potrjena še Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto, s katerim so uskladili ureditev cestnega prometa z veljavno zakonodajo, in dopolnjen Odlok o javnih površinah Mestne občine Novo mesto.

Svetniki so potrdili predlog spremembe odloka o ustanovitvi Zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto, ki je vezan predvsem na spremembe kadrovskega področja, na podlagi sprejetih sprememb pa bo imel zavod tudi enostavnejšo možnost prijav na razpise, s čimer bi lahko kandidiral za sofinanciranja iz drugih virov. Seznanili so se z letnimi poročili poslovanja javnih zavodov, poročilom Skupne občinske uprave občin Dolenjske za leto 2023 in sprejeli Oceno izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne občine Novo mesto za tekoče leto. Potrdili so predloge za izplačilo redne delovne uspešnosti direktorjem oziroma ravnateljem javnih zavodov, Vrtcu Pedenjped in Vrtcu Ciciban pa omogočili kritje presežka odhodkov nad prihodki iz občinskega proračuna.

V sklopu premoženjsko-pravnih zadev se je občinski svet seznanil s Poročilom o realizaciji Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine za leto 2023 in spremembami Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2024, sprejeli so Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem za prihodnje leto. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena so podelili nepremičninam v katastrskih občinah Zagorica, Ragovo, Brusnice, Smolenja vas, Vinja vas in Novo mesto, status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pa odvzeli nepremičninam v katastrskih občinah Hrušica, Smolenja vas, Zajčji Vrh, Veliki Podljuben, Novo mesto in Daljni Vrh.

Na področju kadrovskih zadev so kot predstavnike Mestne občine Novo mesto v svet Javnega lekarniškega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto imenovali Jano Bolta Saje, Natašo Fink in Urško Kovačič, v svet zavoda Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma pa Franca Bačarja.

Kandidatoma za ravnatelja Osnovne šole Drska za naslednje mandatno obdobje Davidu Imperlu in Olgi Vodopivec so podali pozitivno mnenje, enako tudi kandidatki za ravnateljico Višje strokovne šole Ekonomske šole Novo mesto Andreji Petrovič in kandidatki za direktorico Varstveno delovnega centra Novo mesto Sandri Grabić, pri čemer so svetu zavoda VDC Novo mesto predlagali, da ponovi postopek glasovanja o kandidatih po vseh pridobljenih mnenjih in soglasjih lokalne skupnosti.

M. D.