Novo mesto: Občinski svet potrdil prvi korak ustanavljanja novomeške javne univerze

Novo mesto (letalski posnetek)

Na 20. redni seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, ki je znova potekala prek spleta, so svetniki potrdili predlog pripojitve Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto in Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto k javni Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu.

Dolgoročni cilj tega je ustanovitev javne univerze v Novem mestu.

V prvi obravnavi so svetniki podprli še dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Bučna vas – zahod/1, ki bo na območju Bučne vasi, zahodno od Ljubljanske ceste in soseske Župnca, omogočil gradnjo stanovanjskih hiš in ureditev prometne, okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture.

V prvi obravnavi so potrdili tudi odlok o spremembah ureditve cestnega prometa v občini, pri čemer se spremembe nanašajo na območje mestnega jedra. Predlog predvideva izdajo dovolilnic za parkiranje samo stalnim prebivalcem. Izjema so tujci z dovoljenjem za začasno prebivanje v Sloveniji, v času, ko še ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev stalnega bivališča, in izvajalci službe Zdravstvenega doma Novo mesto, ki bodo prav tako lahko prejeli parkirno dovolilnico.

Sprejet je bil tudi sklep o potrditvi lokacijske preveritve v enoti urejanja prostora za objekt Glavni trg 27, ki bo investitorju in delnemu lastniku poslovno stanovanjskega objekta na omenjeni lokaciji izjemoma omogočil individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev oziroma rekonstrukcijo stavbe s povečanjem volumna.

Kadrovske zadeve

Za nadomestnega predstavnika občine v svet Osnovne šole Grm so imenovali Mirana Hudoklina.

V Upravni odbor Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto so imenovali dr. Blaža Rodiča.

V svet Ekonomske šole Novo mesto so imenovali Suzano Hočevar.

V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so imenovali Klemna Beličiča, Jureta Duha, Igorja Roliha, Jožeta Zupeta, Iva Šteblaja, Anko Zupančič in Darka Poštraka.

Podali so mnenje o kandidatih za ravnatelja Vrtca Ciciban in pozitivno mnenje Radojki Udovič in Jožefi Zec, prednost pa dali slednji.

Pozitivno mnenje so podali tudi h kandidaturi za ravnatelja Organizacijske enote Višja strokovna šola zavoda Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma Igorju Hrovatiču in dr. Mateji Colarič Bajc ter dali prednost pri imenovanju obstoječi v. d. ravnateljici.

M. D.