Novo mesto: Največja prodaja in največji dobiček v Krkini zgodovini

Novomeška Krka, tovarna zdravil. (vir: arhiv)

Skupina Krka je v prvih devetih mesecih leta 2021 dosegla prihodke od prodaje v višini 1 milijarde 176,6 milijona evra, kar je 1 % več kot v enakem lanskem obdobju. Ustvarila je 240,1 milijona evrov čistega dobička oziroma 14 % več kot v enakem lanskem obdobju.

Poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v obdobju januar–september 2021 je nadzorni svet družbe Krka obravnaval na včerajšnji redni seji.

Največja prodaja in največji dobiček v prvih devetih mesecih v Krkini zgodovini

Jože Colarič (vir: Wikipedija)

Predsednik uprave in generalni direktor družbe Jože Colarič je ob tem povedal:

“V skupini Krka smo v prvih devetih mesecih leta 2021 poslovali uspešno in v skladu s pričakovanji. Zabeležili smo največjo prodajo in največji čisti dobiček v prvih devetih mesecih v Krkini zgodovini. Dobičkonosnost poslovanja ohranjamo na visoki ravni. V tem obdobju smo pridobili dovoljenje za trženje 11 novih izdelkov.

Na novembrski seji smo nadzornemu svetu predstavili posodobljeno Strategijo razvoja skupine Krka za obdobje 2022–2026, iz katere izhaja tudi načrt poslovanja za leto 2022. Glavni poudarki so nadaljnje zagotavljanje rasti prodaje, doseganje nadpovprečne stopnje rasti prodaje glede na dinamiko trgov ter uvrščanje med vodilna generična farmacevtska podjetja z lastnimi blagovnimi znamkami na posameznih trgih in v izbranih terapevtskih skupinah. Krepili in optimizirali bomo vertikalno integrirani poslovni model, ki se je pokazal kot učinkovita strateška usmeritev in ima primerjalno prednost, saj z njim zagotavljamo visoke standarde kakovosti, varnosti in učinkovitosti naših izdelkov.

Rast bomo skušali zagotoviti tudi z dolgoročnimi poslovnimi povezavami in s ciljno usmerjenimi prevzemi, katerih cilj je povečevanje prodaje z dodatnimi trgi in izdelki.

Nadgrajevali bomo trajnostno kulturo skupine Krka, trajnostne vidike vključevali v korporativno upravljanje in poslovne odločitve ter ohranjali ekonomsko, socialno in naravovarstveno odgovornost do okolja, v katerem poslujemo.”

Število zaposlenih in štipendisti

V skupini Krka je bilo konec septembra 11.470 zaposlenih, od tega v tujini 5271, kar je 46 % vseh zaposlenih. 51 % zaposlenih ima najmanj univerzitetno izobrazbo, 204 so doktorji znanosti. Skupaj z agencijskimi delavci je bilo v skupini 12.410 zaposlenih.

Konec septembra smo imeli 106 štipendistov, pretežno s področja farmacije in kemije. Štipendije podeljujejo tudi študentom z drugih področij, ki so zanimiva za Krko.

Ob Krkini podpori je konec septembra študiralo 184 zaposlenih, od tega 49 na podiplomski stopnji.

Delnica in delničarji: Vrednost delnice višja za 22 %, 46.960 delničarjev

Tečaj delnice družbe Krka na Ljubljanski borzi je 30. 9. 2021 znašal 111,5 evra, kar je 22 % več kot konec leta 2020. Tržna kapitalizacija družbe Krka je znašala 3,7 milijarde evra.

Konec septembra je imela Krka 46.960 delničarjev. Od začetka leta se je delež slovenskih fizičnih oseb, pravnih oseb in skladov ter lastnih delnic povečal, medtem ko se je delež mednarodnih vlagateljev zmanjšal za 0,8 odstotne točke.

V prvih devetih mesecih leta 2021 je Krka pridobila 99.995 lastnih delnic. 30. 9. 2021 je imela v lasti 1.641.769 lastnih delnic, kar predstavlja 5,006 % osnovnega kapitala.

Ocena poslovanja v letu 2021

Prodaja izdelkov in storitev je v skladu z načrtovano in bo na letni ravni predvidoma dosegla 1 milijardo 535 milijonov evrov. Povprečna letna rast prodaje v petletnem obdobju bo 5,5-odstotna. Delež prodaje na trgih zunaj Slovenije bo 94-odstoten.

Krkina regija z največjo prodajo bo Vzhodna Evropa, Ruska federacija pa bo ostala največji posamični trg. Sledile bodo regije Srednja Evropa, v kateri je Krkin drugi največji posamični trg Poljska, Zahodna Evropa, v kateri je tretji največji posamični trg Nemčija, ter Jugovzhodna Evropa, Slovenija in Čezmorska tržišča.

Najpomembnejša skupina izdelkov bodo ostala zdravila na recept s 85-odstotnim deležem v prodaji.

Čisti dobiček bo od načrtovanega predvidoma večji za okoli 35 milijonov evrov in bo znašal okoli 300 milijonov evrov.

Za naložbe v lastne razvojne, proizvodne in infrastrukturne zmogljivosti bodo predvidoma namenili 73 milijonov evrov, kar bo zaradi ukrepov, povezanih s covidom-19, manj od načrtovanega. Kljub temu izvajajo vse naložbe, ki so bile predvidene v načrtu poslovanja.

Konec leta 2021 bo imela skupina Krka predvidoma 11.800 redno zaposlenih, od tega dobrih 46 % v tujini.

J. M.