Novo mesto: Lani za investicije le dobro polovico načrtovanega zneska

Mestna občina Novo mesto je imela lani 43,2 milijona evrov prihodkov in 38,02 milijona evrov odhodkov. Proračunski presežek je bil 5,19 milijona evrov, je razvidno iz predloga zaključnega računa za leto 2020, ki ga je občina objavila na spletni strani in ga bo prihodnji teden (v četrtek) obravnaval občinski svet.

Občina je sicer načrtovala 51,8 milijona evrov prihodkov, dosegla je 43,2 milijona evrov ali 83 odstotkov načrtovanega zneska.

Od tega je bilo davčnih prihodkov 30,51 milijona evrov, ti so bili za odstotek višji od načrtovanih. Nižji od načrtovanih so bili nedavčni prihodki, teh je bilo za 6,69 milijona evrov (69 odstotkov načrtovanega zneska).

Iz glob in drugih denarnih kazni so v občinski proračun prejeli 140.635 evrov (90 odstotkov načrtovanega zneska).

Največji primanjkljaj prihodkov je bil na področju t. i. transfernih prihodkov, kjer so dosegli le 48 odstotkov načrtovanega zneska. To pomeni, da so prejeli le 4,46 milijona evrov, načrtovali so jih 9,33 milijona evrov. Vendar pa je to povezano tudi z investicijami.

Podatki za občinskega zaključnega računa kažejo, da je občina v letu 2020 za investicije namenila le 11,9 milijona evrov ali dobro polovico (52 odstotkov) načrtovanega zneska, ki je bil 22,95 milijona evrov.

Odhodki občine so bili 38,02 milijona evrov in 73 odstotkov načrtovanega zneska, ki je bil 52,2 milijona evrov.

Za tekoče odhodke so porabili 9,67 milijona evrov (81 odstotkov načrtovanega zneska). Od tega so za plače in druge izdatke zaposlenim porabili 9,67 milijona evrov ali 81 odstotkov načrtovanega. Dodatnih 524.953 evrov so plačali za prispevke delodajalcev za socialno varnost. Za blago in storitve so plačali 5,76 milijona evrov (78 odstotkov načrtovanega zneska).

V letu 2020 je občila za obresti za posojila plačala 69.876 evrov, za rezerve je namenila 50.000 evrov.

V letu 2020 je občina zadolženost zmanjšala za 1,97 milijona evrov, toliko je bilo ob koncu leta neto odplačilo dolga. Hkrati je imela za 956.819 evrov že zapadlih, vendar neplačanih obveznosti do dobaviteljev.

Na dan 31. 12. 2020 je imela občina 7,14 milijona evrov dolgoročnih finančnih obveznost in 1,91 milijona evrov drugih dolgoročnih obveznosti, vse iz poslovanja. Skupaj je bilo to 9,05 milijona evrov dolgoročnih obveznosti.

Posojila novomeške občine pri bankah oz. stanje dolga na dan 31. 12. 2020:

Opomba: V tabeli je očitno napaka v navedbi letnice. Gre za leto 2020, tabela je vzeta iz predloga zaključnega računa, tudi ostali podatki se ujemajo z obrazložitvami v zaključnem računu. Vir: Predlog zaključnega računa MO NM 

Na portalu Moja Dolenjska začenjamo s predstavitvijo podatkov o poslovanju občin v letu 2020. Podlaga za to so občinski zaključni računi.

J. M.