Novo mesto: Kje se bo hitra cesta najbolj približala stanovanjski poselitvi

Cesta na Gorjance (vir: arhiv)

Poročali smo že, da je Dars v postopku pridobivanja okoljevarstvenega soglasja za izgradnjo odseka hitre ceste 3. razvojne osi v delu od avtoceste – vzhod do Osredka s povezovalno cesto do Revoza v dolžini 5,052 kilometra. Tokrat pa smo preverili, kje se bosta gradbišče in posledično hitra ter povezovalna cesta najbolj približala stanovanjski poselitvi. Dars je agenciji predložil tudi podatke o ostalih obremenitvah okolja, venda so ti zastareli, nanašajo se na leto 2011. V osmih letih pa se je tudi v Novem mestu veliko spremenilo. Ali bo Agencija RS za okolje sprejela te podatke, bomo videli.

Predlog soglasja je napisan na 40 straneh. Razvidno je, da gre za državno cesto, štiripasovnico, gradil jo bo Dars. Dolžina bo 5,052 kilometra, v to je vključena tudi povezovalna Šentjoška cesta do Revoza. Ta bo dvopasovnica z nivojskimi križišči, dolga približno 1 km z obojestranskim drevoredom, kolesarsko stezo in hodnikom za pešce, navezavo Avšičeve ulice, priključkom na Belokranjsko cesto ter avtobusnimi postajališči ob Šentjoški in Belokranjski cesti. Predvidena je brez odstavnega pasu in z odstavnimi nišami.

Iz dokumentacije Arsa je razvidno, da bodo dela predvidoma trajala 50 mesecev, glede na pridobivanje dokumentacije se še ne bodo kmalu začela, čeprav je bil načrtovan začetek spomladi 2019.

Kje se bo gradbišče najbolj približalo stanovanjski poselitvi?

Iz dokumentacije je nadalje razvidno, da bodo nekatera območja tako v času izgradnje, ponekod pa bo to imelo tudi trajnejši značaj, vibracijsko bolj obremenjena. Območje vpliva vibracij je ocenjeno na 10-metrski pas ob gradbišču.

Gradbišče in posledično hitra cesta se bosta najbolj približala stanovanjski poselitvi:

 • na območju mostu čez Krko (Šmarješka cesta),
 • na območju priključka Cikava (Šentjernejska cesta in Velika Cikava),
 • na območju križišča Revoz (Na Lazu in Ulica Ivana Roba).

V 10-metrskem pasu od meje gradbišča leži skupno 8 stanovanjskih stavb, v katerih naj bi prebivalo 33 stalno prijavljenih prebivalcev.

Gre za naslednje hišne številke:

 • Šmarješka cesta 60, km 1,505, levo
 • Šmarješka cesta 42, km 1,530, levo
 • Šmarješka cesta 34, km 1,535, desno
 • Šentjernejska cesta 41, deviacija 1-07, km 40, desno
 • Velika Cikava 13, deviacija 1-07, km 495, levo
 • Šentjernejska cesta 24, deviacija 1-07, km 440, levo
 • Na Lazu 35, deviacija 1-44 km 115, levo
 • Ulica Ivana Roba 33, deviacija 1-51, km 285, levo

Med obratovanjem bo prevladujoči vir vibracij tovorni promet po novi državni cesti in priključnih deviacijah, pa vpliva na obremenitev stavb in prebivalcev z vibracijami ni pričakovati, navajajo predlagatelji in dodajajo, da vpliv v času obratovanja (po izgradnji hitre ceste) ne bo bistven.

Kako je z obremenitvijo s hrupom že zdaj?

Za Novo mesto je sicer že zdaj znano po tem, da prebivalci živijo v bistveno bolj obremenjenem hrupnem okolju kot drugje.

V gradivu za pridobitev OVS za hitro cesto pa je zapisano, da obremenitev s hrupom povzročajo avtocestni odseki Trebnje – Novo mesto in Novo mesto – Kronovo ter promet po državnih in lokalnih cestah. Na območju zdajšnje nameravane hitre ceste pa podatki v posameznih obdobjih dneva kažejo (ti so za leto 2011, novejših ne navajajo), da je mejne vrednosti zaradi prometa po avtocesti v oddaljenosti 2.500 m od meje trase s hrupom skupno preobremenjenih:

 •  v večernem obdobju 1 stavba z varovanimi prostori (4 prebivalci),
 • v nočnem obdobju 3 stavbe z varovanimi prostori (17 prebivalcev).

V dnevnem in celodnevnem obdobju ni bila preobremenjena nobena stavba.

Prevladujoča vira hrupa sta glavna cesta na odsekih AC – Ločna – Novo mesto – Metlika in regionalna cesta Novo mesto – Šentjernej.

Na odseku glavne ceste Krka – Revoz – Metlika je bilo v letu 2011 v posameznih obdobjih dneva glede na mejne vrednosti preobremenjenih:

 • v dnevnem obdobju 53 stavb z varovanimi prostori (198 prebivalcev),
 • v večernem obdobju 74 stavb z varovanimi prostori (273 prebivalcev),
 • v nočnem obdobju 73 stavb z varovanimi prostori (270 prebivalcev),
 • v celodnevnem obdobju 64 stavb z varovanimi prostori (234 prebivalcev).

V nočnem obdobju je bilo preobremenjenih 43 stavb z varovanimi prostori (157 prebivalcev), v celodnevnem obdobju pa 31 stavb (116 prebivalcev).

Velika večina s hrupom preobremenjenih stavb in prebivalcev ob glavni cesti leži južno od podjetja Revoz ob odseku Novo mesto (Revoz) – Metlika na območju Ulice Ivana Roba, Belokranjske ceste ter Ulice Pie in Pina Mlakarja, še navajajo predlagatelji za pridobitev OVS.

Na odseku regionalne ceste Novo mesto – Šentjernej je bilo v letu 2011 v posameznih obdobjih dneva glede na mejne vrednosti preobremenjenih:

 • v dnevnem obdobju 39 stavb z varovanimi prostori (146 prebivalcev),
 • v večernem in nočnem obdobju 51 stavb z varovanimi prostori (190 prebivalcev),
 • v celodnevnem obdobju 45 stavb z varovanimi prostori (173 prebivalcev).

V nočnem obdobju je bilo preobremenjenih 20 stavb z varovanimi prostori (84 prebivalcev), v celodnevnem obdobju pa 16 stavb (69 prebivalcev). Večina s hrupom preobremenjenih stavb in prebivalcev ob cesti leži na območju Žabje vasi, Velika Cikava ter ob Šentjernejski cesti.

Kako je z emisijami v zrak in ostalimi okoljskimi parametri?

Na širšem območju nameravanega posega je postavljeno stalno merilno mesto za spremljanje kakovosti zraka v Novem mestu, kjer potekajo kontinuirane meritve koncentracije delcev PM10. Po podatkih Agencije RS za okolje je bila v letu 2016 v Novem mestu srednja letna koncentracija delcev PM10 26 g/m3, skupno je bilo 41 preseganj mejne dnevne vrednosti (dovoljeno 35). V dnevih, ko je bila presežena mejna dnevna vrednost, je polovični delež prispevalo kurjenje lesa, navajajo. Koncentracija delcev je bila višja v zimskem času, na kar najbolj vplivajo kurišča, promet prispeva sorazmerno večji delež v poletnem času.

Onesnaženost zraka je povečana v jutranjem in večernem času, opoldan je nižja, najnižja pa ponoči.

Vibracije: Predpisov, ki bi zakonsko urejali varstvo okolja in stavb pred vibracijami, v slovenski zakonodaji ni. Podatkov o morebitnih poškodbah stavb, ki bi bile posledica vibracij zaradi cestnega prometa, ni na voljo.

Elektromagnetno sevanje: Na območju nameravanega posega se v obstoječem stanju nahajajo srednje in nizko napetostni elektrovodi. V neposredni bližini odseka se nahajata dva oddajnika mobilnega omrežja (Telekom, Simobil). V bližini oddajnikov sevalne obremenitve dosegajo maksimalno 2 %, na preostalih delih odseka pa v povprečju 0,3 % sevalne obremenitve.

Svetlobno onesnaževanje: Mestna občina Novo mesto je trenutno v procesu posodabljanja javne razsvetljave, saj je bila poraba elektrike po podatki Energetskega koncepta MO Novo mesto v letu 2007 kar 3.0002,156 kWh/leto. V letu 2012 kar 73 % svetilk javne razsvetljave ni bilo skladnih z zakonodajo in predstavljajo vir svetlobnega onesnaževanja. Letna poraba elektrike za javno razsvetljavo na prebivalca je bila glede na ciljno vrednost presežena za skoraj 80 %.

Vir: arso.gov.si

J. M.