Novo mesto: Kje bo končno spet možna gradnja stanovanjskih hiš?

Stanovanjska hiša (Slika je simbolična. foto: pixabay.com)

Novo mesto je precej kritično glede možnosti izgradnje novih stanovanjskih hiš, tudi nasploh novih stanovanjskih nepremičnin. Za stanovanja so nato poskrbeli v Mrzli dolini, kjer je trenutno v izgradnji 72 stanovanj (z načrti vse do 300 enot), velike potrebe pa so tudi na področju izgradnje novih stanovanjskih hiš. Vendar pa se tudi tu končno spet nekaj premika. Novogradnje bodo možne v Bučni vasi, zaenkrat na 4,43 hektarja površini, trebanjsko podjetje pa bo kmalu začelo s komunalno opremljenostjo, kamor sodi tudi celotna infrastruktura. Ta naj bi bila zgrajena prej kot v letu dni. Ob Tržiški ulici, za Hoferjem, proti Brezoviški hosti. Zelo lepa lokacija bo to.

Trebanjsko podjetje Grading Kurent bo v Bučni vasi, Novo mesto, izvajalo komunalno in cestno infrastrukturo, zato je Agencijo RS za okolje (Arso) zaprosilo za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg. Arso pa je ugotovil, da jim ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Bolj kot to pa je pomembno, da bodo gradili komunalno in cestno infrastrukturo na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta Bučna vas – Vzhod 1. Površina območja je 4,43 hektarja. Infrastrukturo bodo zgradili v manj kot letu dni, in sicer predvsem za potrebe gradnje stanovanjskih stavb na tem območju.

Kaj in kje bodo gradili?

Zgradili bodo pet cest. Cesta C1 z dvostranskim hodnikom (pločnikom) za pešce je predvidena od križišča Tržiške ulice s priključnim krakom Ljubljanske ceste v smeri proti severu. Od nje se v križišču odcepi cesta C2 z enostranskim hodnim za pešce, ki poteka proti severovzhodu do Brezoviške hoste. Na obeh cestah je predviden dvostranski pas za kolesarje na vozišču. Na Cesti C2 je predvideno tudi oblikovanje treh križišč v smeri protu jugu, in sicer za nadaljnje tri ceste: C3, C4 in C5, ki se zaključijo z obračališči. Obračališča ne bodo imela pločnikov.

Novi infrastrukturni vodi (elektrika, cestna razsvetljava, kanalizacija, vodovod in elektronske komunikacije) so predvideni s poteki v koridorjih cest oziroma v javnih površinah.

Zaradi gradnje ceste C3 je predvidena rušitev dveh obstoječih stavb.

Ob cesti C2 bodo uredili še tri eko otoke, ob cesti C1 pa bo zgrajen še nizek podporni (parapetni) zid.

Na 4,43 hektarja bodo tako zgradili naslednjo infrastrukturo:

 • 822 metrov cest,
 • 38,40 metra podpornega zidu,
 • 3 ekološke otoke,
 • 738 metrov elektro omrežja NN,
 • 786 metrov cestne razsvetljave,
 • 807 metrov plinovodnega omrežja,
 • 819 metrov Telekom omrežja,
 • 799 metrov Telemach omrežja,
 • 798 metrov Gratel omrežja,
 • 856 metrov vodovodnega omrežja,
 • 796 metrov kanalizacije (fekalne),
 • 620 metrov meteorne kanalizacije in drenaže
 • ponikovalno polje za meteorne vode.

Odpadne komunalne vode bodo povezane na omrežje in nato na mešan sistem ob Tržiški ulici, ki je povezan s Centralno čistilno napravo Novo mesto.

Območje je predvideno za stanovanjsko rabo s spremljajočimi dejavnostmi (storitvenimi, in poslovnimi).

Stanovanjske stavbe bodo namenjene predvsem stanovanjski rabi. Spremljajoče dejavnosti pa bodo dovoljene le pod pogojem, da ne povzročajo prekomernih obremenitev okolja in bodo skladne z Odlokom o OPPN Bučna vas – Vzhod/1.

Možnost kasnejše širitve

Gre torej za območje v Bučni vasi, ki predstavlja razgiban gričevnat svet nad dolino Bršljinskega potoka na zahodni strani in gozdnim območjem Brezovica na vzhodu. Načrti dopuščajo, da se bo gradnja stanovanjskih stavb pozneje lahko razširila še na sosednja nezazidana stavbna zemljišča.

Oddaljenost za življenje pomembnih stvari

Od načrtovanega območja je zdajšnja cesta oddaljena 12 metrov. Vrtec je oddaljen 760 metrov, šola 940 metrov, zdravstvene dejavnosti 660 metrov in prenočišča 370 metrov. Na nekaterih mestih se bodo pri izgradnji infrastrukture, tudi vodov za prenos električne energije, približali obstoječim stavbam – zlasti stanovanjskim pa tudi stavbam tamkajšnje kmetije.

Novo stanovanjsko naselje v Novem mestu bo torej nastajalo na zanimivem območju. To bo tudi v precejšnji bližini nove povezovalne ceste, ene od dveh obvoznic, z avtocesto in Revozom. Edino za to je namreč gotovo, da bo kmalu in v doglednem času tudi zgrajena. Šla bo na lokaciji za Harvey Normanom. Včeraj smo sicer poročali tudi o podpisu protokola za izgradnjo 3. razvojne osi do Bele krajine, novomeški župan pa je z resornim infrastrukturnim ministrstvom podpisal tudi protokol za izgradnjo povezovalne ceste, obvoznice, od Mačkovca do Revoza in dalje. Zapisali smo, da gre za neke vrste zapisnik, izgradnja tako te obvoznice kot ceste proti Gorjancem in dalje pa je še zelo daleč od uresničitve.

Ta del, o katerem zdaj govorimo in bo šel blizu Bučne vasi, pa v protokolu ni zajet, saj je to že gotova stvar. In prav v bližini tega bo na 4,43 hektarja zemljišč nastajalo novo stanovanjsko-poslovno naselje. Po dolgem času spet nekaj novega v Novem mestu s področja stanovanjske gradnje.