Novo mesto: Kaj obljublja mag. Jože Kobe?

Novomeška mestna hiša (vir: Wikipedija)

V Mestni občini Novo mesto so kandidature za župana vložili štirje kandidati, med njimi tudi mag. Jože Kobe, ki se je včeraj predstavil na novinarski konferenci, predstavil je tudi svoj program vodenja. Predlagateljica njegove kandidature je Gospodarsko aktivna stranka (GAS).

Novomeščani in Novomeščanke bodo izbirali med naslednjimi kandidati za župana:

Št. Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov) Predlagatelj
1 Gregor Macedoni, 15.2.1973, Novo mesto, Drska 65B, 8000 Novo mesto Boštjan Grobler in skupina volivcev
2 Alenka Muhič, 11.2.1975, Novo mesto, Birčna vas 53, 8000 Novo mesto GLAVNI IN IZVRŠILNI ODBOR ZVEZE ZA DOLENJSKO – ZZD
3 mag. Jože Kobe, 26.10.1962, Dolž, Lipnica 8, 8000 Novo mesto Zbor članov GAS MO Novo mesto
4 Rok Mežnar, 7.4.1990, Gabrje, Portoroška 3, 8321 Brusnice Stranka Dobra država, Zbor članov Občinskega odbora Mestne občine Novo mesto

vir: Državna volilna komisija

Macedoni je aktualni župan, kandidaturo je najavil že junija letos. Včeraj pa je novinarsko konferenco pripravil mag. Jože Kobe.

Mag. Jože Kobe

Mag. Jože Kobe, ki ga za župana predlaga Gospodarsko aktivna stranka (GAS), stanuje na Dolžu, kjer se je tudi rodil in obiskoval osnovno šolo. Po končani srednji tehnični šoli v Novem mestu je študij nadaljeval na različnih fakultetah in postal: inženir strojništva, diplomirani ekonomist ter magister državnih in evropskih študij. Od leta 1985 do 1996 je delal v gospodarstvu, na področju energetike. Od leta 1996 pa je zaposlen v javni upravi. V letih 2006 do 2014 je vodil večino projektov na področju gradnje cest in komunalne infrastrukture v Mestni občini Novo mesto. Kot navaja je za navedene projekte iz državnega in evropskega proračuna ter drugih skladov EU z ekipo pridobil 26,2 milijona evrov.

Vodil je tudi projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Krke – hidravlične izboljšave kanalizacije in centralna čistilna naprava v Novem mestu. Projekt je bil lani med 74 projekti dobre prakse v Sloveniji v glasovanju EU-projekt, moj projekt izbran za najboljšega v jugovzhodni Sloveniji in najboljšega v državi. Zanj je z ekipo pridobil tudi 8,3 milijona evrov evropskih in 1,47 milijona evrov državnih sredstev.

Ko je od novembra 2009 do konca leta 2010 kot direktor vodil novomeško občinsko upravo je prevzel tudi 11 milijonov evrov dolga oziroma neplačanih terjatev, po dobrem letu dni je vodenje predal nasledniku s pozitivno ničlo.

Na včerajšnji predstavitvi je mag. Kobe predstavil tudi vizijo razvoja občine in realen program razvoja, ki ga objavljamo v nadaljevanju.

Programska izhodišča

 • Intenzivno pridobivanje sredstev državnega in EU-proračuna in drugih skladov EU in s tem zagotavljanje pogojev za izvedbo projektov in skladen razvoj občine na vseh področjih,
 • zagotavljanje pogojev za razvoj gospodarstva, pridobitev novih investitorjev in novih delovnih mest,
 • občanom prijazna in učinkovita občinska uprava,
 • za čisto in urejeno okolje ter zaščito naravne in kulturne dediščine,
 • zagotavljanje pogojev za vzgojo, izobraževanje, šport, kulturne dejavnosti in osnovno zdravstveno varstvo,
 • zagotavljanje infrastrukture in sredstev za delovanje mladih, ter možnosti opravljanja pripravništva in študijske prakse, večja vloga in pristojnosti krajevnih skupnosti, zavzemanje za regionalizacijo in prenos državnih inštitucij izven Ljubljane,
 • za medgeneracijsko solidarnost,
 • razvoj turizma in kmetijstva,
 • večja vloga in pristojnosti krajevnih skupnosti,
 • za medgeneracijsko solidarnost,
 • zavzemanje za regionalizacijo in prenos državnih inštitucij izven Ljubljane.

Ključni projekti mandata

Zaposlenost in gospodarstvo:

 • ureditev poslovno gospodarskih con (Cikava, Brezovica, Livada, nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti), z namenom povečanja števila delovnih mest,
 • projekt »Novo mesto brez odpadkov« popolna snovna in energetska izraba odpadkov.

Turizem in ljudje:

 • širokopasovne povezave na nepokritih območjih občine,
 • izgradnja kolesarskih stez in kolesarnic po občini in Daljinska kolesarska povezava Sava–Krka bike,
 • nadaljevanje ureditve Glavnega trga in Rozmanove ulice,
 • prenova mestne tržnice,
 • prenova Narodnega doma,
 • zadružni dom Uršna sela,
 • večnamenski objekt na Otočcu,
 • mladinsko ustvarjalno središče,
 • družinski center,
 • parkirišče za avtodome v Portovalu,
 • ureditev stanovanj na Glavnem trgu,
 • varovana stanovanja za starejše občane.

Infrastruktura in promet:

 • nadaljevanje projekta Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema,
 • Center za ravnanje z odpadki CeROD MBO,
 • izgradnja kanalizacijskih omrežij na območjih (aglomeracijah) v občini, kjer še ni zgrajena,
 • izgradnja vodovodnih omrežij, kjer še niso zgrajena,
 • prostorsko in komunalno urejanje romskih naselij,
 • ureditev parkirišč pri bolnici ob potoku Težka voda,
 • izgradnja novega dovoza do Šolskega centra Novo mesto,
 • vzpostavitev »park&drive« parkirišč v Kandiji, na Cikavi, Bučni vasi in na Drski,
 • ponovna uvedba mestnega potniškega prometa,
 • nadaljevanje izgradnje ceste Topliška cesta – Srebrniče in naselje Srebrniče,
 • nadaljevanje izgradnje večnamenske poti ob Levičnikovi cesti,
 • nadaljevanje rekonstrukcije Šmihelske ceste,
 • sodelovanje pri izgradnji 3. razvojne osi (pločniki, kolesarske steze),
 • izgradnja križišča v Žabji vasi,
 • križišče Ločna,
 • cestna infrastruktura v KS Brusnice,
 • obvozna cesta skozi Šmihel,
 • južna povezovalna cesta Srebrniče – Jedinščica,
 • križišče v Črmošnjicah za Stopiče,
 • brvi in kolesarske poti Irča vas in Loka-Kandija.

Zdrav duh v zdravem telesu:

 • večnamenska dvorana Portoval,
 • mestni bazen

Kultura:

 • Arheološki park Situla (Marof),
 • Narodni dom,
 • Knjižnica Mirana Jarca,
 • KCJT – povečanje in prilagoditev odra in dvorane za večje operne in druge predstavitve.

A. L.