Novo mesto: Imenovani člani odborov in komisij

Seja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto. (vir: občina)

Člani novomeškega občinskega sveta so na drugi redni seji potrdili člane odborov in komisij ter opravili še nekaj drugih kadrovskih zadev. Župana Gregorja Macedonija je v občinskem svetu zamenjal Goran Makar (LGM), znana pa je nova sestava Nadzornega odbora Mestne občine in glavnina članov delovnih teles, med katerimi bodo štiri še dopolnjenja.

Nova imenovanja so opravili na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki jo vodi Boštjan Grobler, tudi podžupan iz t. i. županove liste LGM.

Komisija je za nadzorni odbor prejela 14 prijav, eno od teh so zaradi minutne zamude zavrnili kot prepozno. Komisija je nato predlagala, občinski svet pa potrdil naslednje člane Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto: Drago Cerovšek, Marjetka Kastrevc, Anton Repovž, Mitja Sadek, Martina Vrhovnik, Marko Vrhovšek in Klementina Zeme.

V tem delu je bil do izbire kritičen svetnik Alojz Kobe iz liste GAS, ki je menil, da so med izbranimi večinoma privrženci koalicije in da bo nadzorni odbor v novem mandatu nadziral sam sebe. Nadalje ga je po poročanju Dolenjskega lista zmotila ena od članic, ki naj bi pogodbeno sodelovala z novomeško Komunalo in bo šlo v njenem primeru za konflikt interesov. Vendar pa je župan povedal, da gre za strokovnjake, ki se tega zavedajo, in da v času mandata člani nadzornega odbora z občino ali njenimi zavodi ne bodo poslovno sodelovali.

Komisijo za statut in poslovnik bo vodila Eva Filej Rudman (SDS), člani so: Vesna Barborič (GAS), Ana Bilbija (DeSUS), Sara Drašković (LGM), Marko Dvornik (NSi), Mira Retelj (ZZD) in Maja Žunič Fabjančič (Solidarnost).

Komisiji za medobčinsko in mednarodno sodelovanje bo predsedovala Marjanca Trščinar Antić (SDS), člani komisije pa so: Maja Dragan, Klara Golić (LGM), Suzana Hočevar, Primož Kobe (LGM) in Borut Rončevič.

Predsednik Komisije za priznanja in nagrade je postal Bojan Kekec (SDS), člani komisije so: Mojca Andolšek (LGM), Jože Miklič, Janez Povh (LGM), Igor Povž in Stanko Žagar.

Komisijo za vloge in pritožbe bo vodila Sara Drašković (LGM), ostali člani pa so: Franc Bačar (SLS), Ana Bilbija (DeSUS), Primož Skubic, Robert Sotler in Jožefa Šepetavc.

Odbor za družbene dejavnosti bo vodil Franc Bačar (SLS), člani so: Štefan David (ZZD), Eva Filej Rudman (SDS), Primož Kobe (LGM), Jasna Kos Plantan (LGM), Rok Mežnar (DD), Darja Šurla Sladič, Adolf Zupan (DeSUS) in Maja Žunič Fabjančič (Solidarnost).

Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet bo vodil Peter Kostrevc (SDS), člani tega delovnega telesa so še: Mihael Drašler, Mario Krapež (LGM), Tomaž Levičar, Goran Makar (LGM), Alenka Muhič (ZZD) Andrej Resman, Miro Škufca in Srečko Vovko (SD).

Odbor za davčno politiko, proračun in finance bo vodila Vesna Vesel (LGM), za preostale člane pa so svetniki potrdili Franca Bačarja (SLS), Jožico Barbo Hrastar, Ano Bilbija (DeSUS), Matjaža Engla (SNS), Jasno Kos Plantan (LGM), Uroša Lubeja (Solidarnost), Miro Retelj (ZZD) in Jerneja Strgarja.

Odbor za gospodarstvo bo vodil Adolf Zupan (DeSUS), člani so: Mojca Andolšek (LGM), Matjaž Engel (SNS), Peter Kostrevc (SDS), Branko Kovač, Boštjan Matko, Alenka Papež in Marjanca Trščinar Antić (SDS).

Odbor za spremljanje položaja romske skupnosti bo vodila Jasna Kos Plantan (LGM), za člane pa so svetniki potrdili Andreja Redka, Duška Smajka (romska skupnost), Marka Stojanoviča, Adolfa Zupana (DeSUS) in Dimitrija Zupančiča.

Opomba: V oklepaju poleg imena in priimka posameznega člana je navedena stranka ali lista, ki jo imenovani svetnik zastopa v odboru. Kjer ni navedbe stranke pomeni, da imenovani niso člani občinskega sveta. Ne glede na to so jih za člane odborov ali komisij predlagali v posameznih svetniških skupinah, vendar pa iz imenovanja ni razvidno, kdo je bil njihov predlagatelj.

Ostala kadrovanja

Svetniki so za predstavnico Mestne občine Novo mesto v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina potrdili Meto Retar, vodjo kabineta župana Gregorja Macedonija.

Podali so tudi soglasje h kandidaturi doc. dr. Lee-Marije Colarič-Jakše za dekanjo Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto.

Dr. Jano Bolta Saje in Roberta Zidariča so imenovali za predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda Razvojno izobraževalni center (RIC) Novo mesto.

V svetu javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Pedenjped Novo mesto bodo Mestno občino Novo mesto v prihodnjih štirih letih zastopali Milena Bartelj, Klemen Gaberšček in Branko Kovač.

Svetniki so podali tudi pozitivno mnenje pozitivno mnenje k imenovanju Vide Marolt za ravnateljico Osnovne šole Dragotin Kette.

Spomnimo. V Novem mestu je 6 svetniških skupin podpisalo dogovor o sodelovanju. Skupno imajo 19 članov od 30. Podpisniki so: Lista Gregorja Macedonija (10 svetnikov), SDS (4), DeSUS (2), NSi (1), SLS (1) in Dobra država – DD (1 svetnik).

V opoziciji je 5 svetniških skupin, to so: ZZD (3), GAS (3), Solidarnost (2), SD (1) in SNS (1 svetnik).

A. L.