Nova koalicijska pogodba prinaša Dolenjski in Beli krajini 3. razvojno os, v Osilnici dom za starejše in učinkovito varovanje državne meje

Predsedniki koalicijskih strank (od leve): Zdravko Počivalšek (SMC), Janez Janša (SDS), Aleksandra Pivec (DeSUS) in Matej Tonin (NSi).

Z izvolitvijo predsednika SDS Janeza Janše za novega predsednika vlade oblikovanje nove vlade postaja realnost. Državni zbor bi lahko tako po nekaterih napovedih o novi ministrski ekipi, ki mu jo mora zdaj predložiti Janša, odločal sredi marca.

Ko bo nova vlada dokončno imenovana, se bo začelo tudi izvajanje koalicijske pogodbe, ki so jo podpisale stranke nove koalicije – SDS, SMC, NSi in DeSUS.

Preverili so, katere so tiste točke koalicijske pogodbe, ki bodo pomembno vplivale na Jugovzhodno Slovenijo, kamor spadajo Bela krajina, Dolenjska in Kočevsko-ribniško območje, v nadaljevanju pa tudi ostale točke, ki vplivajo na naše vsakdanje življenje in naše blagostanje.

Med pomembnejšimi zapisi za naše območje je nedvomno del, ki določa učinkovito varovanje državne meje in krepitev dialoga s sosednjimi državami.

Nadalje je za nas zelo pomembno:

 1. Nadaljevanje in pospešitev širitve avtocestnega omrežja (3. razvojna  os,  izboljšanje pretočnosti avtocestnega omrežja) – v tem delu pričakujemo pospešitev postopkov za izgradnjo 3.a razvojne osi, to je hitre ceste od avtoceste do Osredka in nato Bele krajine.

S področjem infrastrukture in prometa je povezana tudi načrtovana poenostavitev in pospešitev umeščanje večjih infrastrukturnih in energetskih objektov v prostor (DPN, presoje vplivov na okolje, medsebojno delovanje institucij). Nadalje napovedujejo povečanje naložb v izboljšanje infrastrukture javnega prometa, zmanjšanje prometnih zastojev in izpustov toplogrednih plinov. Tudi to je zelo povezano s prometom na našem območju

2. Dokončanje domov za starostnike Osilnica in Vrtojba ter izgradnja najmanj 5 novih domov za starejše. To bo za Osilnico zelo velika pridobitev, saj tam že več let stoji nedokončana stavba, namenjena za dom za starejše, občina dokončanja ni zmogla, v dosedanjih vladah so to zavračala, pripravljali naj bi za druge namene ali celo prodajo. Kdo ve? Osilnici bo to prineslo več novih delovnih mest.

3. Dvig povprečnine občinam: za proračunsko leto 2020 bo povprečnina 623,96 evra; za proračunsko leto 2021 pa 628,20 evra na prebivalca. S tem bodo občine imele več denarja za svoj razvoj, pa tudi na to, da vseh podražitev ne bodo prenašale na občane in občanke.

4. Decentralizacija in skladen regionalni razvoj: V okviru tega bodo med drugim najverjetneje nadaljevali tudi s projekto ustanavljanja regij, kar je nujno potrebno za hitrejši in skladnejši razvoj posameznih delov Slovenije. Slednje je povezano tudi s črpanjem evropskih sredstev, kar namerava nova koalicija izredno pospešiti.

Koalicijska pogodba prinaša še veliko širše zanimivih določb.

Za mlade in družine:

 • povečanje fonda najemnih stanovanj s poudarkom na mladih in mladih družinah;
 • ustanovitev stanovanjske sheme za mlade družine;
 • ponovno uvedbo brezplačnega vrtca za drugega in vse naslednje otroke, ki so istočasno vključeni v vrtec;
 • uvedbo univerzalnega otroškega dodatka;
 • izvzem študentskega dela in kadrovskih štipendij pri upoštevanju skupnega dohodka gospodinjstva pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Za upokojence:

 • dodatno izredno usklajevanje pokojnin v višini 1,5 odstotka letno ob pogoju, da gospodarska rast Slovenije v letu 2020 preseže 2,5 odstotka;
 • dvig odmernega odstotka za pokojnine na 63,5 % v štirih letih;
 • povrnitev pravice do seniorske olajšave za upokojence s polno pokojninsko dobo, za starejše od 70 let, do višine 1500 EUR;
 • ureditev vdovskih in kmečkih pokojnin;
 • sprejem zakona o dolgotrajni oskrbi.

Socialno področje in socialni transferji:

 • vključitev delovno sposobnih prejemnikov socialnih pomoči v sistem javnih del;
 • dosleden nadzor nad fiktivnimi prijavami stalnega prebivališča z namenom, da se prepreči zlorabe socialnih transferjev;
 • reforma politike socialnih transferjev s poudarkom na preprečevanju zlorab.

Zdravstvo in veterani:

 • ureditev možnosti klimatskega in zdraviliškega zdravljenja žrtvam vojnega nasilja in vojnim veteranom;
 • kakovostno in vsem dostopno javno zdravstvo kot temelj slovenskega zdravstvenega sistema;
 • učinkoviti ukrepi za ureditev sistema čakalnih seznamov in skrajševanje čakalnih vrst z vključevanjem vseh kadrovskih virov;
 • koriščenje treh dni bolniške odsotnosti brez obiska osebnega zdravnika v skupnem obsegu 9 dni v koledarskem letu ter preučitev možnosti skrajšanja bolniške odsotnosti v breme delodajalca.

Za kmete, kmetijska politika in varna prehrana:

 • Učinkovito izvajanje kmetijske politike s poudarkom na pridelavi kakovostne hrane in izboljšanju demografske slike SLO podeželja;
 • spodbude za ohranjanje družinskih kmetij;
 • zagotavljanje in ohranjanje zadostnih kmetijskih obdelovalnih površin za primarno pridelavo hrane za ljudi;
 • sprejem svežnja zakonov o zemljiški politiki in celovita prenova delovanja Sklada kmetijskih zemljišč;
 • Prenova zadružniškega sistema, priprava in sprejem novele zakona o zadružništvu;
 • ureditev pridelave in rabe konoplje v medicinske ter industrijske namene.

V nadaljevanju med drugim načrtujejo:

 • administrativno razbremenitev (zmanjšanje  birokratskih opravil pri pridobivanju dovoljenj  za  gradnjo in umeščanje objektov  v prostor, racionalizacija zahtev po poročanju gospodarskih subjektov, poenostavitev postopkov javnega naročanja, zvišanje praga za vključitev v sistem pavšalne obdavčitve, poenostavitev birokratskih postopkov za zaposlovanje iz tujine);
 • reorganizacijo in racionalizacijo organov, zavodov, služb v smeri krepitve operativnih služb na terenu – oblikovanje lokalnih ONE STOP SHOP;
 • vzpostavitev instančnega sistema, po katerem bodo višja sodišča dejansko odločala o primerih, ne pa jih vračala v ponovno sojenje na nižjo stopnjo;
 • ustanovitev specializiranih sodišč za pregon najtežjih oblik gospodarske kriminalitete in primere velikega oškodovanja javnih sredstev;
 • postopno uvajanje naborniškega sistema in šestmesečnega vojaškega roka;
 • konsolidacijo profesionalnega sestava slovenske vojske in
 • poenostavitev postopkov pridobitve državljanstva osebam slovenskega porekla, ki si to želijo.

Vsebina koalicijske pogodbe je zelo široka in zajema ureditev številnih področij. Vsekakor je povsem nekaj drugega, kot smo to včeraj lahko poslušali od nekaterih članov nove opozicije v parlamentu.

Poudarke si lahko ogledate tukaj: tukaj

Še bistveno bolj podrobno bo vsebina celotne koalicijske pogodbe predstavljena ob imenovanju ministrov, ko bo z delom začela celotna vlada. Predvidoma bo to konec prihodnjega ali v začetku naslednjega tedna.

J. M.