Ne spreglejte: Nepovratna sredstva za razvoj majhnih kmetij

Objavljen je javni razpis, namenjen razvoju majhnih kmetij. Razdelili bodo 20 milijonov evrov nepovratnih sredstev, po 5000 evrov, denarja je na voljo za 4000 majhnih kmetij (dve tretjini vseh v državi), oddaja vlog bo možna od 6. novembra letos do 31. januarja prihodnje leto, vendar pa se je priporočljivo na to pripraviti že prej.

Znesek, ki ga bo prejela kmetija, ki bo dala vlogo, bo izplačan v dveh obrokih. Pričakujejo, da bodo s tem podprli 4000 majhnih kmetij, kar po podatkih registra kmetijskih gospodarstev predstavlja približno dve tretjini obstoječih majhnih kmetij, ki izpolnjujejo pogoje. Majhnih kmetij v Sloveniji je okoli 6500. Tri četrtine denarja za pomoč bo prispeval Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, četrtina pa bo šla iz slovenskega državnega proračuna.

Kdo se lahko prijavi oziroma kdo so upravičenci do pomoči?

To so majhne kmetije, ki so vpisane v register kmetijskih gospodarstev in opravljajo kmetijsko dejavnost ter imajo več kot 50 %  kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje. Poleg tega morajo v letu 2017 vložiti tudi zbirno vlogo za neposredna plačila, imajo od 3 do 6 ha primerljivih kmetijskih površin, skupno od 3 od 15 glav velike živine (GVŽ) ter zagotavljajo predpisano obtežbo s travojedimi živalmi (govedo, kopitarji, drobnica, jelenjad).

Vloga na javni razpis bo morala vsebovati tudi enostaven poslovni načrt, v katerem bo upravičenec navedel izhodiščno stanje kmetije, opisal dejavnosti in izbral vsaj en cilj za razvoj kmetije oz. vsaj en cilj, ki prispeva k doseganju horizontalnih ciljev (inovacije, okolje, podnebne spremembe). Če bo upravičenec v poslovnem načrtu izbral cilje, ki predstavljajo dolgoročno vlaganje v kmetijsko dejavnost (npr. nakup strojev in opreme, ureditev trajnih nasadov, pašnikov), in bo za izpolnitev tega cilja namenil celoten znesek podpore, bo za pomoč oproščen tudi plačila dohodnine.

Prejemniki bodo imeli tudi nekatere obveznosti, in sicer bodo morali doseči cilje iz poslovnega načrta v roku 3 let po izdaji odločbe o pravici do sredstev. Poleg tega se ne bo smel zmanjšati obseg kmetijskih zemljišč za več kot 10 %, zagotavljati bomo morali ustrezno obtežbo s travojedimi živalmi ter vsako leto vključno z letom oddaje zahtevka za izplačilo drugega obroka pomoči oddati zbirno vlogo za neposredna plačila. Pri tem bodo lahko uveljavljali samo stroške in aktivnosti, ki bodo nastali po datumu oddaje vloge na javni razpis.

Vloge sprejema Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Vnos vlog poteka samo elektronsko, v informacijskem sistemu agencije, vnesene vloge pa morajo biti podpisane z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom.

Več o razpisu, ki je bil objavljen 13. oktobra 2017, je tukaj: Javni razpis