Ne samo občina, tudi RIC se ukvarja s tožbami, ki jih na koncu krije občina

Kaj vse so si privoščili pri "Muhičevih"

Vir: ric-nm.si

Ne samo, da je Mestna občina Novo mesto podjetju Protekt Dolenjska doslej plačala 2,56 milijona evrov za najem prostorov za potrebe RIC Novo mesto in se zdaj ukvarja s tožbo. Tudi podjetju EKOS Novo mesto so nakazali skoraj 50 tisoč evrov. Nadalje je tudi RIC Novo mesto Protektu Dolenjska neposredno nakazal 4.526 evrov, kar pa je mala malica v primerjavi s tem, kar so nakazali na račun podjetja EKOS Novo mesto. Doslej so jim nakazali že 1,53 milijona evrov, v teku pa je še več tožb, po katerih so in bodo najverjetneje še morali plačati. Po eni izmed tožb so jim nazadnje decembra 2016 nakazali 101.308 evrov, denar pa jim je morala vrniti kar Mestna občina Novo mesto.

  • Podatki so dostopni tukaj.

Gre za najemnine in ostale stroške, ki izhajajo iz najema poslovnih prostorov za potrebe RIC-a. Najprej na Ljubljanski cesti 28 v Novem mestu, po januarju 2012 pa za najem prostorov na Topliški cesti 2, bolj znani kot novomeški rumeni stavbi. Prostore na Ljubljanski cesti je oddajalo podjetje EKOS, prostore na Topliški cesti 2 pa Protekt Dolenjska. Ali so, posebno ti na Topliški, tudi res v lasti podjetja Protekt ali pa so morebiti v lasti kakšne od lizinških družb, pa v tem trenutku še ni jasno.

Za najemnine je šlo že krepko preko 4 milijone evrov in še ni videti konca.

Podjetji EKOS in Protekt Dolenjska sta bili, zadnje je še, po navedbah poznavalcev v lasti enega najbogatejših Novomeščanov Matije Bradača. Dodajmo, da slednji kot podjetnik seveda ne more nositi odgovornosti za to, če so v vodstvu RIC-a in v Mestni občini Novo mesto pristali na njegove pogoje in so prostore vzeli v najem, namesto, da bi kje drugje kupili lastne in jim zdaj ne bi bilo treba plačevati astronomskih najemnin. Odgovornost je torej na občinskih funkcionarjih in tistih, ki so vodili RIC.

In kdo je bil to?

RIC Novo mesto, v katerem je bilo lani na podlagi delovnih ur 20 zaposlenih, deluje na Topliški cesti v Novem mestu od 23. 1. 2012. Preselili so se na podlagi sklepa župana Alojzija Muhiča številka 301 z dne 28. 4. 2011. Glede na pogodbo o najemu prostorov na Topliški, ki smo jo na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja pridobili v uredništvu portala Moja Dolenjska, je to podpisala Mateja Jerič. Slednje seveda v ničemer ne odvezuje Alojzija Muhiča, da se je to zgodilo. Po poročanju časnika Delo z dne 1. 4. 2015 so bili vodilni na občini v tistem času poleg Muhiča še: Borut Novak, ki je bil direktor občinske uprave (zdaj je direktor Knjižnice Novo mesto), Jasna Galeša je bila na občini odgovorna za pravne zadeve, Mateja Jerič je bila vodja urada za kulturo, zdravstvo in socialo, Vera Ocvirk je bila vodja urada za premoženjske zadeve in kmetijstvo, Darinka Redling pa finančnica. Navedeni so bili na predlog mestne občine tudi predlagani za zaslišanje v sodnem postopku, v tožbi, ki jo je mestna občina proti Protektu Dolenjska vložila leta 2014. S tožbo želi občina doseči ničnost najemne pogodbe ter vračilo dobrih 335 tisoč evrov preplačane najemnine in stroškov, hkrati pa zahteva tudi spremembo najemne pogodbe.

Poročali smo že, da se tožba vleče kot jara kača in ji še ni videti konca niti na prvostopenjskem sodišču. Pot do pravnomočnosti bo torej zelo dolga, v tem času pa občina plačuje okrog 33 tisoč evrov mesečne najemnine. Povečujejo se tudi obratovalni stroški. Mesečno naj bi občino to skupno stalo okrog 45.000 evrov. Občina se plačilom sicer upira, vendar neuspešno, saj jih nato to izterjajo prek izvršilnih postopkov. Kar je logično. Pogodba med Mestno občino Novo mesto in podjetjem Protekt Dolenjska iz leta 2011 je namreč sklenjena v obliki notarskega zapisa. Razvidno je, da jo je brez obojestranskega soglasja domala nemogoče razdreti, velja za 20 let, ne glede, ali je kdo v teh prostorih ali ne. Bradačev Protekt Dolenjska bo tako v 20 letih samo iz najemnine prejel vsaj 7,92 milijona evrov, s tem, da se najemnina tudi letno valorizirala.

Kdo je bil v RIC odgovoren za to, da so se iz Ljubljanske ceste 28 preselili ravno na Topliško cesto 2?

Direktorica je bila od 8. novembra 2007 dalje Marjeta Gašperšič. Člani sveta zavoda od 25. 2. 2011 do 24. 2. 2015, to je v času teh dogodkov, pa so bili:

  • Zvonka Potočar, predsednica, predstavnica zaposlenih
  • Jacques Gros, namestnik predsednice, predstavnik Mestne občine Novo mesto (danes je direktor občinske uprave Občine Žužemberk)
  • Franc Klemenčič, predstavnik Mestne občine Novo mesto
  • Marko Podržaj, predstavnik udeležencev izobraževanja
  • Slavka Jaklič, predstavnica zaposlenih.

Iz javno dostopnih poročil za RIC, ki je javni zavod v lasti Mestne občine Novo mesto, je razvidno, da so najemnino in vse stroške za prostore na Ljubljanski cesti 28 do 1. 1. 2008 plačeval RIC neposredno. Potem pa je župan Muhič odločil drugače. Vse plačuje mestna občina, s tem pa zdaj na njo padajo tudi stroški tožb, ki jih ima RIC iz naslova najemnine na Ljubljanski cesti. Občina najemnino in vse stroške po njegovi direktivi plačuje tudi za prostore na Topliški cesti 2.

Kaj so pridobili? 300 kvadratnih metrov veliko teraso in 456 kvadratnih metrov skupnih površin

Prostori obsegajo 1.564,75 kvadratnega metra notranjih površin in teraso v izmeri cca 300 kvadratnih metrov. V RIC-u navajajo, da površine, ki namenjene izključno dejavnosti RIC-a (učilnice, pisarne, spremljevalni prostori), obsegajo 1.009,65 kvadratnega metra. To pa je dobrih 50 kvadratnih metrov za vsakega zaposlenega. Terasa v to ni všteta. Preostanek je 555 kvadratnih metrov. Te so so razdelili tako: prostori za Inšpektorat (99,05 kvadratnega metra), preostalih 456 kvadratnih metrov pa je skupnih površin (hodniki, sanitarije, stopnišča, strojnica, požarne stopnice, serverska soba, dvigalo, in elektroprostor).

Okvare in pritožbe udeležencev: o tem seznanjajo najemnico – občino, ki to tudi rešuje in očitno tudi plačuje

Od leta 2015 po pogodbi z Mestno občino Novo mesto RIC plačuje del tekočih materialnih stroškov prostorov. Dodajajo, da prostori Topliški cesti 2 pokrivajo vse potrebe za izvajanje dejavnosti zavoda, zato drugih prostorov za izvajanje projektov lani niso najemali. Zapisali pa so, da so na podlagi soglasja občine prostore na Topliški cesto lani občasno oddajali v uporabo in zbrana sredstva namenili za pokrivanje neupravičenih stroškov v projektih in vzdrževanje prostorov in opreme. Med letom pa so občino kot najemnico prostorov seznanjali z vsemi okvarami in pritožbami udeležencev, ki so se nanašali na prostore (prezračevanje, delovanje tekočih stopnic in dvigala, temperature v prostorih).

Dodajamo še, da je bilo konec decembra 2012 v RIC-u 29 zaposlenih. Iz takratnega poslovnega poročila je razvidno, da jim je Mestna občina v letu 2012 plačevala tudi materialne stroške za delovanje zavoda (elektrika, ogrevanje, varovanje).

RIC-u 113,32 kvadratnega metra manj poslovnih površin – in terasa

S selitvijo na lokacijo Topliška cesta 2 leta 2012 je RIC glede na lastne navedbe pridobil 113,32 kvadratnega metra manj notranjih površin (na voljo imajo 1.009,65 kvadratnega metra) in teraso cca 300 kvadratnih metrov. RIC pa je imel na lokaciji Ljubljanska cesta 28 na voljo 1.229,58 kvadratnega metra površin. Če pogledamo razliko, so šli glede na RIC-ova poročila, objavljena na Ajpesu, na manj površin, pridobili pa so to famozno teraso, ki jo povsod omenjajo. Čeprav se je pozneje začelo omenjati še parkirna mesta, pa tega v RIC nikjer ne navajajo, ne leta 2012, ne leta 2016, ne 2017.

Oboji prostori so bili ali so še “Bradačevi”

Podjetje EKOS je bilo v lasti Matije Bradača. Tudi podjetje Protekt Dolenjska je v lasti Matije Bradača. S to razliko, da je bil EKOS v njegovi lasti od 20. 12. 2002 do 16. 12. 2015. Nato pa je svoj lastniški delež prodal, prenesel ali podaril, danes je EKOS v lasti Verene Robar iz Radencev. Slednja je skoraj od začetka, od 4. 7. 2003, tudi direktorica EKOS-a, Bradač pa je bil do izstopa iz lastništva prokurist.

RIC v tožbah, ki jih na koncu plača mestna občina

Iz bilance RIC-a za leto 2016 pa je še razvidno, da na kontih izven bilančne evidence v znesku 220.111,31 evra vodijo naslednje pravde, kjer EKOS toži RIC:

  • Pg 83/2013, zaradi izterjave 25.687,99 € skrčeno na 16.903,71 € s pp;
  • Pg 159/2013, zaradi izterjave 97.079,81 € s pp;
  • Pg 191/2014 zaradi izterjave 103.736,54 € s pp.

Izgubljena tožba v letu 2016: PG 390/2013

V zadevi pravdnega postopka I. PG 390/2013 so v decembru 2016 izgubili tožbo, kar pomeni, da so družbi EKOS Novo mesto z dne 16. 12. 2016 nakazali 101.308,07 evra (glavnica in obresti), na Mestno občino Novo mesto pa so dne 19. 12. 2016 vložili zahtevek za povračilo stroškov v višini 67.308,07 evra, kar jim je občina do konca leta tudi plačala. V zvezi z omenjeno tožbo je odvetnik sicer vložil vlogo za dopustitev revizije, vendar pa odgovora do sestave poročila še niso prejeli.

Poudarjajo pa: V vseh pravdah je tožeča stranka EKOS d. o. o. Novo mesto in tožena stranka RIC Novo mesto. Obveznosti se nanašajo na nerazrešene odnose iz najemnega razmerje za prostore na Ljubljanski cesti 28 v Novem mestu. Do sestave poročila postopki še niso bili v celoti zaključeni.

Pri tem tožbe dodatno pojasnjujejo: stroške naj krije Mestna občina Novo mesto

Pg 390/2013, zaradi izterjave 181.312,39 evra poudarjajo, da je na osnovi sklepa župana Alojza Muhiča št. 640-02-39/2005(1505) z dne 16. 6. 2008 je od 1. 1. 2008 dalje Mestna občina Novo mesto krila 100 % stroške najema prostorov na Ljubljanski cesti 28 v Novem mestu, kar pomeni, da morebitne obveznosti, ki bi nastale za RIC Novo mesto na osnovi pravd pod Opr. št. Pg 83/2013, Pg 159/2013, Pg 390/2013 in Pg 191/2014 za prostore na Ljubljanski cesti 28 v Novem mestu krije Mestna občina Novo mesto. V juniju 2016 pa so v zadevi pravdnega postopka Pg 191/2014 dobili sodbo s strani Višjega sodišča v Ljubljani, v kateri je zavrnilo pritožbo tožeče stranke (EKOS Novo mesto) in jim je bil EKOS dolžan plačati stroške postopka. Prejeli so 4.505,91 evra.

Poslovanje RIC v letu 2016

RIC je imel lani 806.329 evrov prihodkov in 800.593 evrov odhodkov. Presežek je bil 5.736 evrov. Za bruto plače in vse stroške zaposlenih so porabili 443.607 evrov (povprečno 1.848 evrov na zaposlenega mesečno). Iz bilance stanja je razvidno, da je RIC domala brez lastnega premoženja, ob koncu leta 2016 pa so imeli 126.669 evrov kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in 189.260 evrov drugih poslovnih obveznosti. Posojil niso imeli.

EKOS torej dobiva tožbe tudi za Ljubljansko cesto 28, stroške pa na koncu pokriva Mestna občina Novo mesto.

Razpis za novega direktorja je bil objavljen 1. junija 2017

RIC je od oktobra 1994 do oktobra 2007 vodila Vesna Dular (iz Jurke vasi). Od takrat dalje, zadnjih 10 let torej, pa RIC vodi Marjeta Gašperšič (iz občine Dolenjske Toplice). Slednja pa je s 1. 4. 2016 “iz osebnih razlogov” odstopila. Svet zavoda je nato objavil razpis, prijavila sta se dva, izbrali so enega, ki pa mu ministrica za izobraževanje Maja Makovec Brenčič ni dala pozitivnega mnenja. Domnevno zaradi neizpolnjevanja izobrazbenih pogojev. Nato so Gašperšičevi podaljšali mandat, začasno za 1 leto, to je do 30. 9. 2017.

Zadnji razpis za novega direktorja je bil nato v Uradnem listu RS objavljen 1. junija 2017. Kdo se je prijavil, ne vemo, kako bo to šlo naprej – bomo spremljali.

Težka zgodba je ta RIC, v povezavi z najemninami. Jasno pri vsem tem pa je, da je šlo tudi za težko kuhinjo. Posamezniki bi namreč težko samostojno izpeljali te posle, ne da bi bili za to sankcionirani. Nasprotno, nekateri so celo napredovali, drugi pa so še zdaj na svojih delovnih mestih.

Viri: Ajpes, Gvin.com, Erar, RIC in drugo

T. H.