Največ bosta pridobili občini Kočevje in Črnomelj

(vir: pixabay.com)

Vlada je z zakonom občine dodatno razbremenila plačevanja nekaterih izdatkov in to prenesla neposredno v državni proračun. Hkrati je zagotovila denar za uravnoteženje razvitosti občin za leto 2021, po katerem bodo vse slovenske občine v letu 2021 upravičene do 48,5 milijona evrov nepovratnih sredstev iz državnega proračuna in 24,2 milijona evrov dodatnih povratnih sredstev (v obliki ugodnih posojil).

Skupno je to 72,7 milijona evrov.

Podatki za 21 občin v statistični regiji Jugovzhodna Slovenija, ki zajema Dolenjsko, Belo krajino in Kočevsko-ribniško območje, pa pokažejo, da bodo naše občine v letu 2021 dodatno upravičene do 5,62 milijona evrov nepovratnih sredstev in 2,81 milijona evrov povratnih sredstev iz državnega proračuna. Skupno je to 8,44 milijona evrov.

Pri tem je največ denarja razpoložljivega za občini Kočevje in Črnomelj. 

Podatki znotraj regije so naslednji:

  • Bela krajina (3 občine):                                       2.045.858 evrov
  • Kočevsko-ribniško območje (6 občin):                   2.977.915 evrov
  • Dolenjska (12 občin):                                          3.416.339 evrov

Podatki o sredstvih za uravnoteženje razvitosti občin za 2021, za Jugovzhodno Slovenijo, so naslednji:

Zap. št. OBČINA Enoletna razpoložljiva nepovratna sredstva, v eur Enoletna razpoložljiva povratna (kreditna) sredstva, v eur SKUPAJ:
1. KOČEVJE 1.024.681 512.340 1.537.021
2. ČRNOMELJ    766.807 383.404 1.150.211
3. NOVO MESTO    443.370 221.685    665.055
4. TREBNJE    374.806 187.403    562.209
5. LOŠKI POTOK    313.541 156.770    470.311
6. SEMIČ    302.841 151.421    454.262
7. RIBNICA    299.584 149.792    449.376
8. METLIKA    294.257 147.128    441.385
9. ŽUŽEMBERK    286.846 143.423    430.269
10. ŠENTJERNEJ    248.219 124.110    372.329
11. MOKRONOG – TREBELNO    184.830   92.415    277.245
12. DOLENJSKE TOPLICE    161.181   80.590    241.771
13. KOSTEL    146.333   73.166    219.499
14. ŠKOCJAN    143.204   71.602    214.806
15. ŠENTRUPERT    138.194   69.097    207.291
16. SODRAŽICA    114.150   57.075    171.225
17. MIRNA PEČ      97.264   48.632    145.896
18. OSILNICA      86.989   43.494    130.483
19. ŠMARJEŠKE TOPLICE      82.092   41.046    123.138
20. MIRNA      75.920   37.960    113.880
21. STRAŽA      41.700   20.850      62.550
SKUPAJ: 5.626.809 2.813.403 8.440.212

Po Zakonu o finančni razbremenitvi občinam so občine nadalje razbremenjene plačila naslednjih stroškov (zneski so navedeni za vse občine skupaj), plačilo bo šlo neposredno iz državnega proračuna:

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju:

–   plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja za otroke do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani in za brezposelne osebe državljane RS ter tujce, ki jim je priznana pravica do denarne socialne pomoči, prevzame državni proračun, zmanjšanje stroškov občin za 19,485 milijona evrov,

–     financiranje mrliško pregledne službe se prenese z občin na državo, zmanjšanje stroškov občin za 3 milijone evrov

Zakon o socialnem varstvu:

–    financiranje družinskega pomočnika prevzame država, zmanjšanje stroškov občin za 7,9 milijona evrov.

Zakon o financiranju občin:

–      sofinanciranje občin z romskimi prebivalci 6,05 milijona evrov postopoma v štirih letih,

–     določitev sredstev za uravnoteženje razvitosti občin v višini 6 % primerne porabe, za občine v 2021 dodatnih 25,9 milijonov evrov.

Stanovanjski  zakon:

–      sredstva za subvencioniranje neprofitnih najemnin prosilcem v celoti zagotavlja država, zmanjšanje stroškov občin za 5,5 milijona evrov evrov.

Zakon o gasilstvu in Zakon o varstvu pred požarom:

–     obveznost plačila nezgodnega zavarovanja, zavarovanja odgovornosti in pravne zaščite za gasilske službe prevzame država, zmanjšanje stroškov občin za 1,9 milijona evrov.

Vir: Ministrstvo za javno upravo

J. M.