Na novomeškem okrajnem sodišču ponovno sojenje podjetju FS, d. o. o.

So ali niso s subvencijami in kompenzacijami ogoljufali državo za 134.097,71 evra? Izrečene in zapisane so bile celo grožnje s fizično likvidacijo in tožbo.

V Žužemberku so se širile govorice, da bo družbi FS, d. o .o., Gospodarska zbornica Slovenije odvzela licence v notranjem in mednarodnem potniškem in tovornem prometu. V zraku je bilo čutiti napetost, so se pa vsi deležniki zavili v molk. In kaj je v ozadju celotne zgodbe?

Pri preverjanju pogojev za neizdajo licence podjetju FS je Gospodarska zbornica Slovenije v postopku ugotovila, da je bila zaradi kaznivega dejanja preslepitve pri pridobitvi posojila ali ugodnosti po določbi 230. člena Kazenskega zakonika-1, ki sodi v skupino kaznivih dejanj zoper gospodarstvo, družba FS na Okrajnem sodišču v Novem mestu dne 23. februarja 2017 obsojena ne denarno kazen v vrednosti 45.000 evrov. Sodišče je družbi očitalo, da je v obdobju od januarja 2011 do konca junija 2012 s preslepitvijo neupravičeno prejela za 134.097,71 evra kompenzacij za izvajanje gospodarske javne službe – javnega linijskega prevoza, do katerih pa ni bila upravičena.

Višje sodišče v Ljubljani je po pritožbi podjetja FS v večjem delu potrdilo sodbo Okrajnega sodišča v Novem mestu, družbi pa je bila izrečena sankcija v obliki nižje denarne kazni v vrednosti 40.000 evrov. Na podlagi pravnomočne sodbe in Uredbe EU 1071/2009 je Gospodarska zbornica po uradni dolžnosti uvedla postopek preklica veljavnosti in z odločbo družbi FS odvzela licence za opravljanje prevozov, ker družba ni izpolnjevala pogojev glede ugleda.

Pravni zastopnik družbe FS je v pritožbi na izdano odločbo Gospodarske zbornice Slovenije o odvzemu licenc zapisal, da je bila ta odločitev Gospodarske zbornice preuranjena, ker je zoper sodbi, ki sta razlog za neizpolnjevanje pogoja za licence, vložen zahtevek za varstvo zakonitosti na Vrhovno sodišče Republike Slovenije.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije je na podlagi vloženega zahtevka za varstvo zakonitosti zoper sodbi Okrajnega sodišča v Novem mestu in Višjega sodišča v Ljubljani ugodilo pritožbi, obe sodbi razveljavilo in zadevo vrnilo Okrajnemu sodišču v Novem mestu v ponovno sojenje. Vzrok za razveljavitev sodb naj bi bile kršitve materialnega prava, načelo zakonitosti in Ustave Republike Slovenije.

V odgovoru na pritožbo je Ministrstvo za infrastrukturo, kot drugostopenjski organ, v odločbi zapisalo, da se pritožbi FS iz Žužemberka zoper odločbo Gospodarske zbornice Slovenije ugodi, odločba zbornice se odpravi in se zadeva vrne v ponovno odločanje organu prve stopnje (Gospodarski zbornici Slovenije). Gospodarska zbornica Slovenije ob izdaji odločbe družbi FS, s katero so ji bile odvzete licence, ni razpolagala s podatkom, da je Vrhovno sodišče RS razveljavilo obe sodbi zoper FS, zato se šteje, da ta družba ni izgubila dobrega ugleda. Morda pa obstaja tudi kakšna druga možnost za odvzem licence družbi FS, zato je ministrstvo priporočilo Gospodarski zbornici, da v nadaljnjem postopku prouči tudi to možnost.

Očitno je v igri več kot samo odvzem licenc. Kako bi drugače razumeli govorice, ki se širijo v kraju, da so bile v trenutku jeze izrečene tudi besede o fizični likvidaciji? Grožnja je bila prijavljena policiji. Nekaterim prevoznikom je bil poslan dopis, da bodo vložili tožbo in prepovedali blatenje ugleda FS. Ob vsem tem pa bi se odgovorni v družbi morali vprašati: Kaj od zapisanega pa ni res? Družba je zasebno podjetje, katerega lastništvo na podlagi notarskega zapisa iz ozadja obvladuje nekdanji žužemberški župan Franc Škufca, zaposlen v tem podjetju kot komercialist. Skrajni čas bi že bil, da se direktor, oba lastnika in Škufca prenehajo sprenevedati in kazati s prstom na druge in da svojim zaposlenim končno povedo resnico. Če je pri vsem skupaj bilo karkoli narobe, bi to bila izključno lahko samo njihova krivda. Vodstvo družbe in lastnika bi se morali zavedati, s kakšnimi neresničnimi podatki je že pravnomočno obsojeni I. K. izpolnjeval obrazce za subvencije in tako družbi pridobil nezakonito protipravno premoženjsko korist v višini 134.097,71 evra (skupaj z obrestmi je FS januarja 2014 vrnil v državni proračun 159.493,61 evra). Glasno in jasno bi morali povedati, kdo je dal I. K. te podatke in na koncu vsakega meseca v imenu FS podpisoval obrazce z neresničnimi podatki.

Očitno bomo zaradi procesnih napak, kršitve materialnega prava, zakonitosti in kršenju Ustave priče ponovnemu sojenju družbi FS pred Okrajnim sodiščem v Novem mestu. Ali bo to pred isto sodnico, kot je ta že sodila v zadevi in FS tudi že obsodila in se ji zaradi tega očita njeno nepristranskost? V ponovnemu sodnemu postopku bo po vsej verjetnosti namen obrambe zamegliti celotno dogajanje, ki naj bi s procesnimi zapleti poskušala speljati sodišče na »tanek led«. Je zato za pričakovati, da bo v primeru ponovne obsodbe FS sledila nova pritožba na Višje sodišče v Ljubljani in nato še na Vrhovno sodišče Republike Slovenje? Čas pa neusmiljeno teče. Bo cilj dosežen in bo zadeva na koncu zastarala?

Dokumenta hranimo v uredništvu.

J. M.