Mokronog: Znani načrti za ureditev poslovne cone Puščava

(vir: Občina Mokronog - Trebelno)

V načrtovani poslovni coni Puščava namerava Občina Mokronog – Trebelno zgraditi prometno, komunalno, energetsko in telekomunikacijsko infrastrukturo. Projekt urejanja nove poslovne cone je razdeljen na več etap, občina namerava zaenkrat urediti samo 1. in 2. etap, trenutno so pridobili sklep za 1. etapo, to je ureditev komunalne infrastrukture.

Območje nove poslovne cone Puščava – 1. faza se prek interne dostopne ceste navezuje na obstoječe prometno omrežje, in sicer na regionalno cesto R-215, odsek Trebnje –  Mokronog.

Občina namerava na Puščavi zaenkrat izvesti novo komunalno opremo – infrastrukturo, in sicer:

  • Vodovod za oskrbo s pitno vodo v dolžini 202 metra;
  • Kanalizacijo za odvod komunalnih odpadnih voda v dolžini 75 metrov;
  • Čistilno napravo za čiščenje komunalnih odpadnih voda (kapaciteta 20 PE) z iztokom;
  • Elektro inštalacije – srednjenapetostno in nizkonapetostno elektroenergetsko omrežje v skupni dolžini 296 metrov;
  • Cestno razsvetljavo v dolžini 182 metrov;
  • Telekomunikacijske vode v dolžini 192 metrov.

Na novo bo urejena še interna dostopna cesta v dolžini 185 metrov, z enostranskim pločnikom in s hišnimi uvozi širine 3,5 metra.

Območje nameravanega posega se nahaja na severovzhodni strani naselja Puščava. Na jugozahodu se nahaja regionalna cesta, na severozahodu območje stanovanj, na severovzhodu preostali del območja proizvodnih dejavnosti in na jugovzhodu kmetijsko ter vodno zemljišče. Čez območje poteka elektro zračni in zemeljski srednjenapetostni vod, ob regionalni cesti pa sta telekomunacijski vod in vodovod.

Lokacija je v neposredni bližini občinskega središča Mokronog. Nameravani poseg je načrtovan na zemljiščih v k. o. 1398 Bistrica s parcelnimi številkami 3206, 2459, 2470, 2461, 2462, 3207/2, 2460 in 3177.

Poseg se bo izvajal na površini okrog 1,9 hektarja.

Območje še ni pozidano, pozidava poslovne cone Puščava – 1. faza bo potekala skladno z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN).

V času obratovanja napovedujejo emisije onesnaževal v zrak, emisije toplogrednih plinov, emisije snovi v vode, nastajanje odpadkov, hrup, sevanje svetlobe v okolico, elektromagnetno sevanje, spremembo rabe tal/vegetacije in fizično spremembo.

Cona se nahaja na poplavno ogroženem območju.

Izvedba in obratovanje pa ne bosta pomembno vplivala na zdravje ljudi, je razvidno iz dokumentov, ki jih je občina predložila Agenciji RS za okolje (Arso), ki je izdala sklep, da občini za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje, pridobiti jim ni treba niti okoljevarstvenega soglasja.

Sklep je dostopen tukaj: arso.

C. R.