Mirna Peč: Kako so zgradili šolo, vrtec in športno dvorano?

Osnovna šola Mirna Peč

V Občini Mirna Peč so septembra zaključili izredno zahteven projekt izgradnje nove osnovne šole z vrtcem in športno dvorano. S tem so zagotovili pogoje za kakovostno izvajanje programov predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja in športa. Nova šola, nov vrtec in nova športna dvorana z opremo so jih stali okoli 7,5 milijona evrov, od tega so 4,87 milijona evrov prispevali sami, razliko oz. 2,61 milijona evrov so prejeli od resornega ministrstva za šolstvo, finančnega ministrstva in Fundacije za šport. Z izgradnjo so začeli leta 2011 in končali septembra 2017.

S pripravo projektne dokumentacije so začeli že leta 2010. Z gradnjo šole in vrtca, kar je bila 1. faza, so začeli v letu 2011 in zaključili decembra 2012. Trenutno imajo 10 oddelkov vrtca in 15 oddelkov osnovne šole. Glede na demografsko sliko naj bi se število oddelkov šole v naslednjih treh letih povečalo za 3 oddelke, zato občine že razmišlja o ureditvi dodatnih prostorov vrtca v nekdanjem objektu vrtca.

V 1. fazi, kjer so gradili šolo z vrtcem, so v Mirni Peči zgradili enonadstropni objekt s 5.061 kvadratnih metrov notranjih prostorov in 798 kvadratnih metrov zunanjih prostorov. Investicija je bila sprva ocenjena na 7,8 milijona evrov, končni strošek pa je bil precej nižji in je znašal le 6,45 milijona evrov, v to pa je všteto vse od odkupa zemljišč, izdelave dokumentacije, gradnje, zunanje ureditve in nadzora. Razlog za več kot 1,3 milijona evrov nižjo vrednost investicije je bil v javnem razpisu in pogajanjih.

Kako so financirali izgradnjo?

Občina je 2,06 milijona evrov za šolo in vrtec pridobila od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ostala sredstva pa so se zagotovila iz proračuna občine. Na občini navajajo, da sredstev EU v tistem času ni bilo možno pridobiti. Uspelo pa jim je pridobiti koncesionarja za dobavo toplote šole in vrtcu podjetje Top les energija iz Tolmina, ki je pokrilo strošek opreme kotlovnice na lesno biomaso.

Viri financiranja, I. faza (šola in vrtec)

SKUPAJ Delež, v %
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 2.060.197,00 31,93
Sredstva države (po 21. in 23. členu Zakona o financiranju občin)    317.998,00  4,93
Lastna proračunska sredstva 4.074.939,80 63,15
SKUPAJ I. FAZA: 6.453.134,80 100,00

 

V juniju leta 2016 je Občina Mirna Peč začela še z investicijo izgradnje športne dvorane, ki se je skupaj z izvedbo opreme zaključila konec septembra 2017.

Kako je šlo tu?

Skupna vrednost gradbenih del je bila 839.806,95 evra. Nato so uredili še plezalno steno, za kar je občina plačala 19.369,55 evra. Sredi julija 2017 so začeli še z montažo opreme športne dvorane. V dveh mesecih so za 194.124,23 evra uredili montažo tribun, delilne zavese, mehke obloke sten, zaščito parketa, športne opreme za košarko, nogomet, odbojko, letveniki, gimnastična oprema ter oprema pedagoških in spremljajočih prostorov. Vse to na neto površini 1.235 kvadratnega metra.

Dvorana omogoča izvajanje vadbe in tekmovanj košarke 3. državne lige ter izvajanje kakovostnega tekmovalnega športa v rokometu in malem nogometu ter v odbojki in badmintonu v nižjih kategorijah. Za gledalce je ob vzhodni stranici zgrajena tribuna s 444 sedeži (387 izvlečnih in 57 fiksnih sedežev). V času prireditev gledalci lahko uporabljajo tudi sanitarije šole pod tribunami večnamenskega prostora šole.

Ocenjena vrednost investicije v športno dvorano s 1.185 kvadratnimi metri notranje in skoraj 50 kvadratnimi metri zunanje površine (skupno 1.235 metrov), kjer sta 2 vadbena prostora, je bila 1,38 milijona evrov (od tega stroške gradnje z opremo 1,05 milijona evrov).

Končna vrednost je bila nato tudi tu nižja in je znašala 1,14 milijona evrov.

Kako so to financirali?

Tudi to investicijo je sofinanciralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport , ki je prispevalo 256.696,60 evra. Od Fundacije za sofinanciranje športnih organizacij RS so prejeli 67.132,00 EUR, ostala sredstva pa so zagotovili iz proračuna občine.

Strošek gradnje II. faze, izgradnja športne dvorane z opremo:

        SKUPAJ Delež, v %
Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport   256.696,60  22,44
Finančno ministrstvo (21. in 23. člen Zakona o financiranju občin)    21.311,48   1,86
Fundacija za šport    67.132,00   5,87
Lastna proračunska sredstva   798.718,70  69,83
SKUPAJ II. FAZA: 1.143.858,78 100,00

Zneski so brez davka na dodano vrednost. Podatke nam je posredovala Nataša Rupnik, višja svetovalka I. za družbene dejavnosti in investicije.

S pripravo projektne dokumentacije so začeli že leta 2010, z izgradnjo 2011, šolo in vrtec so končali decembra 2012. Nato so leta 2016 začeli še z izgradnjo športne dvorane in zahtevni naložbeni ciklus zaključili septembra 2017.

Ocenjena vrednost izgradnje šole, vrtca in športne dvorane je bila 9,18 milijona evrov. Z izbiro najugodnejših ponudnikov in tudi pogajanji pa so vse skupaj končali za 7,59 milijona evrov (1,59 milijona manj od ocenjene vrednosti glede na projekte). Investicijo so v 64 odstotkih vrednosti pokrili sami, preostalih približno 36 odstotkov vrednosti pa so pridobili od različnih državnih ustanov.

V nadaljevanju objavljamo fotografije zgrajenega.

Osnovna šola Mirna Peč
Osnovna šola Mirna Peč
Osnovna šola Mirna Peč
Športna dvorana Mirna Peč
Vrtec Mirna Peč.
Namestili so celo zunanje fitnes naprave.

J. M.