Ministrstvo že sprejema vloge za solidarnostni dodatek za kmete

(vir: pixabay.com)

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je sporočilo, da že sprejemajo vloge za izplačilo solidarnostnega dodatka za kmete, ki ga je uveljavil konec lanskega leta sprejeti novi interventni zakon za omilitev posledic covida-19 (t. i. PKP 10).

Vloge je mogoče poslati po pošti ali preko spleta najpozneje do 31. januarja.

Do enkratnega solidarnostnega dodatka so upravičene osebe, ki so na dan 30. 12. 2021:

 • dopolnile 65 let starosti,
 • so nosilci oziroma člani kmetije, skladno z zakonom, ki ureja kmetijstvo,
 • imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
 • niso prejeli solidarnostnega dodatka za upokojence v skladu s 67. členom zakona in
 • katerih obdavčljivi dohodki po zakonu, ki ureja dohodnino za leto 2021, preračunano na mesec, niso presegli zneska 591,20 evra.

Višina enkratnega solidarnostnega dodatka znaša 150 evrov.

Vlagatelji, ki želijo pridobiti enkratni solidarnostni dodatek za izboljšanje socialnega položaja oseb, morajo vložiti vlogo, ki jo je potrebno poslati na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in sicer najkasneje do 31. januarja 2022.

Vloga z navodili o pridobitvi enkratnega solidarnostnega dodatka je na voljo tudi na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Primer:

                                                    ­VLOGA

                  za enkratni solidarnostni dodatek za izboljšanje

                                       socialnega položaja oseb

 Do enkratnega solidarnostnega dodatka za izboljšanje socialnega položaja oseb po 68. členu Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 206/21; v nadaljnjem besedilu: zakon), so upravičene osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki niso prejele solidarnostnega dodatka za upokojence v skladu s 67. členom zakona, katerih obdavčljivi dohodki po ZDoh-2 za leto 2021, preračunano na mesec, niso presegli zneska 591,20 eurov, če so na dan uveljavitve zakona: ­­­

 • dopolnile 65 let starosti in
 • so nosilci oziroma člani kmetije, v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
 1. PODATKI O VLAGATELJU

PROSIMO IZPOLNITE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI!

1.1 Ime in priimek vlagatelja:
1.2 Naslov stalnega bivališča:

 

1.3 Poštna številka in pošta:

 

1.4 EMŠO:

 

 

1.5 Številka osebnega – transakcijskega računa:

 

 

Spodaj podpisani izjavljam, da:

 • uveljavljam vlogo za enkratni solidarnostni dodatek za izboljšanje socialnega položaja oseb;
 • soglašam s pridobitvijo podatkov iz uradnih evidenc, ki so potrebni za odločitev o upravičenosti do sredstev na podlagi zakona, vključno s podatki iz evidenc Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, podatki Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter podatki Finančne uprave Republike Slovenije;
 • soglašam z nakazilom enkratnega solidarnostnega dodatka preko poštne nakaznice, v primeru ugotovljene nepravilne strukture oziroma neveljavnosti posredovanega osebnega – transakcijskega računa, pri čemer dodatne stroške, ki nastanejo v primeru izvedbe nakazila preko poštne nakaznice, krijem sam/a;
 • so vsi podatki, ki sem jih navedel v vlogi resnični, točni in popolni ter za svoje izjave prevzemam vso kazensko in materialno odgovornost.

Datum:                                                                             Podpis vlagatelja:

______________________                                       ___________________________