Milijon evrov za naložbe v kmetijska gospodarstva

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis iz naslova v vrednosti 1.000.000 evrov za zaščito živali na paši pred medvedom in volkom.

Upravičenci bodo vloge lahko vložili od 17. avgusta 2020 do vključno 21. oktobra 2020 do 23:59, na to pa se morajo pravočasno pripraviti.

Javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev za naložbe ureditev pašnikov in obor na območju pojavljanja medveda in volka. Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev.

Predmet podpore so naložbe v ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojenje divjadi z visokimi premičnimi varovalnimi elektromrežami in nepremičnimi elektroograjami na območjih pojavljanja medveda in volka, iz predpisa, ki ureja ukrepe kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020.

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali pred vložitvijo vloge na javni razpis, vendar ne pred 12. 3. 2020, do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014.

Najnižji znesek javne podpore znaša 2.000 evrov na vlogo. Vlagatelji, ki so kmetije in mikropodjetja, lahko v programskem obdobju 2014–2020 iz tega podukrepa pridobijo do vključno 1.000.000 evrov javne podpore. Upravičenci, ki so mala, srednja in velika podjetja, lahko v programskem obdobju 2014–2020 iz tega podukrepa pridobijo do vključno 3.000.000 evrov javne podpore.

Z letošnjim letom uvajajo tudi popolni elektronski vnos vlog. Vloga na javni razpis se vloži na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARKSTRP) v elektronski obliki, podpisana s kvalificiranim elektronskim podpisom. Priloge se predložijo kot skenogram.

C. R.