Metlika: Ureditev kanalizacije v naselju Klošter

Podpis pogodbe za kanalizacijo v Kloštru: Danijel Špringler (BGP Gradnje) in župana Martina Legan Janžekovič (vir: občina)

Martina Legan Janžekovič, županja Občine Metlika, in Danijel Špingler, direktor podjetja BGP Gradnje, sta v četrtek, 8. junija, podpisala gradbeno pogodbo za izvedbo investicije Ureditev kanalizacij v Občini Metlika – naselje Klošter. Partner pri gradnji bo tudi podjetje HIP PLUS iz Vač.

Občina Metlika bo v Kloštru zgradila 1164 metrov fekalne kanalizacije in 530 metrov pločnika s cestno razsvetljavo, lokalno cesto skozi naselje pa bo asfaltirala v celotni širini.

Fekalno kanalizacijo bodo priključili na obstoječo čistilno napravo Gradac.

Predvideno je, da se bo na novo kanalizacijo za odvod komunalnih odpadnih voda po zaključku investicije priključilo 92 prebivalcev Kloštra oz. 25 objektov.

Investicijo je občina prijavila na javni razpis za dodelitev sredstev iz Načrta za okrevanje in odpornost (NOO, noo.gov.si, www.evropskasredstva.si) za izgradnjo energetsko učinkovitih sistemov odvajanja in čiščenja odpadne vode v aglomeracijah pod 2.000 populacijskih enot. Maksimalna višina sofinanciranja iz sredstev omenjenega načrta je 50 % upravičenih stroškov investicij v sisteme odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Stroški gradnje vodovodov, cest in druge infrastrukture, ki se sočasno ureja, niso upravičeni.

Vrednost gradbene pogodbe znaša 657 tisoč evrov. Iz Načrta za okrevanje in odpornost bodo dobili sredstva v višini 50 % upravičenih stroškov kanalizacije, to je ca 170 tisoč evrov, razliko kanalizacije in obnove ceste, ter v celoti stroške pločnika in javne razsvetljave, v skupni višini približno 487 tisoč evrov, bo zagotovila občina.

Gradnji se bosta pridružila Telekom Slovenije, ki je izrazil interes za sočasno gradnjo elektronskih komunikacijskih omrežij, in Elektro Ljubljana s posodobitvijo svojega omrežja.

Gradnja bo potekala predvidoma 8 mesecev.

Občina Metlika bo z investicijo izboljšala komunalno opremljenost, zmanjšala emisije komunalnih odpadnih voda v podtalje in vodotoke (Lahinja, Kolpa) ter zaščitila okolje (območje Nature 2000) pred komunalnimi odpadnimi vodami. Izboljšana bo prometna varnost in pogoji za razvoj trajnostne mobilnosti v naselju Klošter.

A. L.