Metlika: Odvajanje in čiščenje v porečju reke Kolpe

Podpis pogodbe: Bojan Krajačič in Martina Legan Janžekovič (vir: občina)

Metliška županja Martina Legan Janžekovič in direktor metliške Komunale Bojan Krajačič sta včeraj podpisala gradbeno pogodbo za izvedbo 3. faze investicije, ki se bo izvajala v sklopu projekta Odvajanje in čiščenje v porečju Kolpe – Občina Metlika.

Vrednost gradbene pogodbe (brez DDV) znaša 204.737 evrov. Začetek gradnje je predviden takoj, rok izvedbe pa je 90 koledarskih dni od uvedbe v delo.

Investicija 3. faze zajema izgradnjo:

  • okoli 400 m kanalov komunalne kanalizacije,
  • okoli 180 m vodovoda ter
  • telekomunikacijske kanalizacije (interes za skupno gradnjo je izrazilo podjetje Telekom Slovenije).

Ocenjena vrednost celotne operacije oz. projekta (skupaj s povračljivim DDV) je 952.294 evrov, od tega bosta država in EU iz Kohezijskega sklada prispevali do 395.510 evrov, preostanek bo bremenil občinski proračun. Izvajanje projekta je bilo predvideno fazno, v letih 2021, 2022 in 2023.

V okviru projekta bo nadgrajen obstoječi sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda znotraj aglomeracije Metlika.

Doslej sta bili v sklopu projekta Odvajanje in čiščenje v porečju Kolpe – za območje Občine Metlika izvedeni dve investiciji, in sicer:

  • v letu 2021 je bila zgrajena fekalna kanalizacija v dolžini 346 m na delu Cankarjeve ceste, med železniškim nadvozom in centralno čistilno napravo Metlika;
  • v letu 2022 je bila v naselju Svržaki zgrajena komunalna kanalizacija v dolžini 784 m, odvodnjavanje padavinske kanalizacije v dolžini 45 m ter obnovljen vodovod v dolžini 817 m.
Po podpisu pogodbe: Bojan Krajačič in Martina Legan Janžekovič (vir: občina)

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe 6.1: »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev okoljske zakonodaje Unije ter za zadovoljevanje potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«, specifični cilj »Zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda«.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kohezijskega sklada.

A. L.