Metlika: Občinski svetniki sprejeli načrt za gradnjo v Podzemlju

Z ene izmed sej metliškega občinskega sveta v zdajšnji sestavi. (vir: arhiv)

Prejšnji četrtek je v občinski sejni sobi potekala 7. redna seja Občinskega sveta Občine Metlika. Sprejet dnevni red je obsegal 13 točk.

 

Po sprejemu zapisnika prejšnje redne seje in zapisnika prve dopisne so občinski svetniki sprejeli Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stanovanjsko območje na jugu, v enoti urejanja prostora POD-8-OPPN v Podzemlju, za potrebe gradnje stanovanjske soseske na južnem delu naselja Podzemelj. Odlok predvideva 9 novih parcel za gradnjo stanovanjskih objektov in umestitev zelenih in cestnih površin ter ureditev gospodarske infrastrukture.

V nadaljevanju je bil z nekaj pripombami v prvi obravnavi sprejet Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade družine v občini Metlika, ki predvideva subvencijo 50 % od odmerjenega komunalnega prispevka oziroma največ 2000 evrov. Dokončno bodo odlok sprejeli predvidoma na prihodnji seji.

Prav tako je bil na tej seji sprejet Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Metlika za leto 2023.

Na seji so bili potrjeni Elaborati o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Metlika. Sprejet je bil tudi popravek sklepa o določitvi delovne uspešnosti direktorice Belokranjskega muzeja Metlika za leto 2022.

Člani Občinskega sveta Občine Metlika so se seznanili tudi z Akcijskim načrtom Bele krajine v sklopu Zelene sheme slovenskega turizma, s Civilno iniciativo za ohranitev in zaščito vinskih goric, ki so jo tudi podprli, ter o izredni dodelitvi neprofitnega stanovanja v najem.

Potrjene so bile štiri premoženjskopravne zadeve.

V okviru kadrovskih zadev so člani Občinskega sveta Občine Metlika imenovali novo sestavo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter podali soglasje k imenovanju Marte Strahinić za poslovno in programsko direktorico zavoda za naslednje petletno mandatno obdobje.

A. L.